• EnglishFrenchGermanItalianPolishPortugueseRussianSpanish
    • Połączeni
    • 10 Dni Modlitwy 2017
    • plakat
    • Tydzień Modlitwy 2016

Kwartalnik „Lekcje Biblijne”

lekcje-biblijne-2017-1

Kwartalnik „Lekcje Biblijne”, to ukazujący się od 1908 roku  podręcznik do studiowania Pisma Świętego w Szkole Sobotniej – prawdopodobnie największej wyznaniowej szkole biblijnej na świecie. Na tej podstronie publikujemy bieżące tematy lekcji wraz z plikami video opracowanymi przez Ośrodek Radiowo-Telewizyjny „Głos Nadziei” dla telewizji Hope Channel Polska.

Materiał Lekcyjny w formie zeszytu można zakupić  w sklepie internetowym na ogólnych obowiązujących zasadach ustalonych przez Wydawnictwo Znaki Czasu, wydawcę periodyków. Zamówień oraz prenumeraty można dokonywać również w zborach Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

WPROWADZENIE DO LEKCJI BIEŻĄCEGO KWARTAŁU

Duch Święty i uduchowienie. Wielu z nas słyszało te słowa:

— Chrzczę ciebie w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego…

Ci z nas, którzy zostali ochrzczeni, usłyszeli te słowa tuż przed tym, jak duchowny zanurzył ich w wodzie (zob. Mt 28,19).

Ochrzczeni w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Tak, Duch Święty jest wymieniony właśnie tutaj wraz z Ojcem i Synem.

Nie jest to dla nas nic dziwnego. 5. z 28 fundamentalnych zasad wiary Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, zatytułowana Bóg-Duch Święty, brzmi następująco: „Bóg wieczny, Duch Święty, współdziała z Ojcem i Synem w dziele stworzenia, wcielenia i odkupienia. To On inspirował autorów Pisma Świętego. On napełnił życie Chrystusa mocą. Działa na człowieka i przekonuje go, a tych, którzy odpowiadają na Jego działanie, odnawia i przemienia na podobieństwo Boga. Posłany przez Ojca i Syna, aby zawsze pozostać z Jego dziećmi, przekazuje Kościołowi dary duchowe, obdarzając go mocą świadczenia o Chrystusie, i w zgodności z Pismem Świętym prowadzi do całkowitej prawdy”[1].

Jednak gdy czytamy Biblię, a zwłaszcza Stary Testament, wydaje się, że widzimy tylko wyraźne działanie i dzieło Boga Ojca. Jego działanie wysuwa się zdecydowanie na pierwszy plan. Podobnie gdy czytamy Nowy Testament, a szczególnie ewangelie, raz po raz widzimy dzieło i działalność Jezusa, Syna. Jezus — Jego życie, śmierć i niebiańska służba — dominuje w Nowym Testamencie.

W przeciwieństwie do działania zarówno Ojca, jak i Syna, dzieło Ducha Świętego nie jest tak otwarcie przedstawione w żadnej z tych dwóch części Pisma Świętego.

Ta odmienność ma swoje uzasadnienie. Otóż Duch Święty działa tak, by to nie On znajdował się w centrum uwagi. Jego działanie ma bardziej zakulisowy charakter. Ojciec i Syn są wyraźniej objawieni w Słowie Bożym. Jest tak dlatego, że rolą Ducha Świętego jest wskazywanie nam nie Jego samego, ale Jezusa i tego, co Jezus uczynił dla nas.

Tak więc studiując dzieło Ducha Świętego, przekonamy się, jak ważna jest Jego rola w naszym chrześcijańskim doświadczeniu. Duch Święty, będąc Bogiem, zna Boga jak nikt inny nie może, a zatem może także objawić nam Boga

w sposób całkowicie wiarygodny i pewny. To Duch Święty natchnął autorów ksiąg biblijnych, a dzisiaj to On kieruje nami, gdy studiujemy to, co oni przekazali nam w natchnieniu. To Duch Święty daje nam pewność zbawienia w Jezusie Chrystusie (zob. Rz 8,16) i to On daje dowody Bożego działania w nas (zob. 1 J 3,24). To Duch Święty oczyszcza nas z grzechu i uświęca: „Aleście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w Duchu Boga naszego” (1 Kor 6,11). Duch Święty przez całe nasze życie sprawia w nas wzrastanie w świętości i rodzi w nas owoc Ducha Świętego: „miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość” (Ga 5,22-23).

„Duch został udzielony jako środek odnowy; bez Niego ofiara Chrystusa nie przyniosłaby żadnej korzyści. Moc zła nasila się poprzez wieki, a posłuszeństwo ludzi w stosunku do zniewolenia szatańskiego stało się zdumiewające. Grzechowi można się oprzeć i odnieść nad nim zwycięstwo jedynie dzięki potężnemu działaniu Trzeciej Osoby Bóstwa, która przybyła na ziemię nie z inną siłą, ale w pełni boskiej mocy. To Duch Święty czyni skutecznym to, co zostało dokonane przez słowo Odkupiciela”[2].

[1] Wierzyć tak jak Jezus, tłum. Władysław Kosowski, Warszawa 2007, wyd. II, s. 68.

[2] Ellen G. White, Życie Jezusa, Warszawa 2013, wyd. XV, s. 609.

* * *

Pisząc Lekcje Biblijne 1/2017, dr Frank M. Hasel był dziekanem Wydziału Teologicznego Seminar Schloss Bogenhofen oraz dyrektorem Ellen G. White Studienzentrum w Austrii. W 2009 roku jego żona zmarła na raka. Od tej pory każdego dnia uczy się on ufać Bożej dobroci w nowy sposób oraz doświadcza pocieszenia, pokoju i przekształcającej mocy Ducha Świętego w swoim życiu (przyp. red.).

Tytuł amerykańskiego oryginału: Adult Sabbath School Bible Study Guide 1/2017: The Holy Spirit and Spirituality

Kwartalnik Adult Sabbath School Bible Study Guide (Lekcje Biblijne) jest przygotowywany przez Sekretariat Studiów Biblijnych Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Przygotowywanie podręczników odbywa się pod nadzorem ogólnoświatowego Komitetu Weryfikacji Manuskryptów Lekcji Biblijnych Szkoły Sobotniej, którego członkowie są konsultantami Clifforda R. Goldsteina, redaktora naczelnego wydania amerykańskiego.

Najbliższa lekcja

 04.03 – Lekcja 9 (1/2017) – Duch Święty i Kościół

Lekcja ostatniego tygodnia

25.02 – Lekcja 8 (1/2017) – Duch Święty i jego dary

Dodatkowe materiały