31.05 / CZWARTEK / I DZIEŃ OBRAD

Relacja „na żywo”

31 maja 2018 20:59

Wieczorne nabożeństwo

Czwartkowe posiedzenie kończone jest nabożeństwem. Kazanie Słowa Bożego wygłasza pastor Daniel Duda. Tematem jego przemówienia jest apel o wyjście ze strefy komfortu na podstawie historii zawartej w Księdze Jonasza. [fot. Daniel Stasiak]

31 maja 2018 20:36

Kolejna przerwa

Od godziny 18:30 zarządzono przerwę w obradach, która ma trwać do 20:30

31 maja 2018 20:36

Wynik głosowania

Większość delegatów wyraziła pozytywną opinię na tę kandydaturę. Pastor Ryszard Jankowski został wybrany na stanowisko Przewodniczącego Kościoła w Polsce na kadencję pięciu lat.

31 maja 2018 20:36

Liczenie oddanych ogłosów

Komisja sekretarzy Zjazdu przystępuje do liczenia złożonych głosów.

31 maja 2018 20:35

Propozycja Komitetu Nominacyjnego

Po godzinie 18:00 do sali obrad wrócił Komitet Nominacyjny. Na stanowisko przewodniczącego Kościoła zaproponował osobę pastora Ryszarda Jankowskiego. Następuje głosowanie tajne. [fot. Łukasz Słociak]

31 maja 2018 20:35

Sekretariat duszpasterstwa pastorów?

Jeden z delegatów przedstawił wniosek o stworzenie w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego (KADS) w Polsce sekretariat duszpasterstwa pastorów. Wniosek został pozytywnie przegłosowany.

31 maja 2018 20:34

Wniosków ciąg dalszy

Godzina 17:20 – rozpoczyna się druga część II sesji. Delegaci kontynuują składanie wniosków. Sprawozdania urzędników Zarządu Kościoła zostały przyjęte przez ogół. Rozpoczęto przedstawianie wniosków i uwag do poszczególnych sekretariatów Kościoła. Wskazano, aby Kościół jeszcze większy nacisk położył na tworzenie reklam w mediach pozakościelnych, aby w ten sposób powiadomić rodaków o dostępnych bogatych materiałach. [fot. Łukasz Słociak]

31 maja 2018 20:34

Kolejna przerwa

Nastąpiła przerwa 15-minutowa o 17:05. Po tym czasie delegaci będą kontynuować obrady.

31 maja 2018 20:33

Wnioski delegatów

Obecnie trwa II sesja. Tym razem delegaci mają możliwość zabrania głosu i przedstawia ważnych kwestii oraz wniosków do wcześniej złożonych sprawozdań. Pojawiły się wnioski dotyczące trudnej sytuacji kadrowej Kościoła, uwagi na temat formy ewangelizacji – zachęcano do położenia większego akcentu na działalność poprzez wykorzystanie sieci internetowej, a także pojawiły się głosy dotyczące kościelnej polityki rodzinnej. [fot. Łukasz Słociak]

31 maja 2018 20:33

Wniosek Przewodniczącego

Przewodniczący obrad wystosował wniosek do przegłosowania o przyjęcie przez delegatów przedstawionych raportów urzędników Zarządu Kościoła.

31 maja 2018 20:32

Raport Skarbnika

Maksymilian Szklorz (piastujący stanowisko Skarbnika Kościoła) przedstawił raport z finansowych perspektyw Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce za lata 2013-2017. Skarbnik wskazał, że sytuacja finansowa na koniec obecnej kadencji jest pozytywna, lecz jednak jego apelem było skierowanie uwagi delegatów na wysławianie Boga, od którego zależą wszelkie błogosławieństwa Kościoła. [fot. Łukasz Słociak]

31 maja 2018 20:31

GCAS

W następnej kolejności swój raport na temat działalności polskiej Unii Diecezji w zakresie finansów przedstawiło General Conference Auditing Service (GCAS) i nie stwierdziło żadnych nieprawidłowości. [fot. Łukasz Słociak]

31 maja 2018 20:31

Po przerwie

Wybiła godzina 15:30. Delegaci zebrali się w sali obrad na drugiej sesji i w pierwszej kolejności Komitet Organizacyjny zaproponował skład Komitetu Nominacyjnego. Delegaci przystąpili do głosowania nad propozycjami, po czym nowo powstały Komitet Nominacyjny udał się na swoje osobne spotkanie, by przedstawić pozostałym uczestnikom Zjazdu nominacje na stanowiska Zarządu Kościoła.

31 maja 2018 13:29

Przerwa

Od godziny 13:30 do 15:30 nastąpiła przerwa obiadowa. Po przerwie zostanie przedstawione sprawozdanie finansowe i dalsze obrady.

31 maja 2018 13:06

Sprawozdania

Podczas, gdy Komitet Organizacyjny udał się, aby wykonać swoje zadanie, na głównej sali przedstawiono sprawozdania obecnego Przewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika Kościoła.
Przewodniczący m.in. podkreślił, że zauważa silną potrzebę poszukiwania przyszłych pracowników Kościoła już na poziomie poszczególnych zborów, a także dodał, iż Kościół w Polsce powinien tworzyć wieloletnie projekty misyjne, zamiast tych, które nie sięgają daleko w przyszłość.
Sekretarz posłużył się prezentacją, aby przedstawić dane statystyczne z ostatnich lat (2013-2018) funkcjonowania Kościoła. [fot. Łukasz Słociak]

31 maja 2018 12:52

Komitet Organizacyjny

W skład Komitetu Organizacyjnego zaproponowano następujące osoby: Sylwester Choma, Adam Bojko, Kajetan Rzeziński, Halina Jankowska, Zbigniew Dragan, Marian Cała, Beata Baron, Zbigniew Makarewicz, Edward Parma, Zofia Włodarczyk, Krzysztof Żurek, Dariusz Mrotek. Spotkają się oni wraz z bratem Rafatem Kamalem, by zaproponować osoby wchodzące w skład Komitetu Nominacyjnego.

31 maja 2018 12:19

Wybór kandydatów do Komitetu Organizacyjnego

Przez około 30 minut delegaci rozmawiali w grupach proponując osoby wchodzące w skład Komitetu Organizacyjnego. Wszystkiemu towarzyszyły modlitwy. [fot. Łukasz Słociak]

31 maja 2018 11:47

Wybór kandydatów do Komitetu Organizacyjnego

O godzinie 11:45 wszyscy delegaci podzielili się na właściwe grupy celem wyboru kandydatów na stanowiska Komitetu Organizacyjnego Zjazdu.

31 maja 2018 11:40

Agenda i porządek obrad

O godzinie 11:40 przyjęto agendę oraz porządek obrad poprzez głosowanie delegatów.

31 maja 2018 11:28

Forma obrad

Prezydium I sesji pouczyło delegatów, jak powinny wyglądać obrady i zgłaszanie poszczególnych wniosków oraz uwag. [fot. Łukasz Słociak]

31 maja 2018 11:22

Sekretarze i Komitet Prawny

Delegaci wybrali jako sekretarzy Zjazdu następujące osoby: Mariusz Sobkowiak, Mariusz Zaborowski i Tomasz Kosowski.
Przy ławie Komitetu Prawnego zasiedli: Daniel Duda (TED), Andrzej Siciński, Andrzej Artemowicz.

31 maja 2018 11:13

I sejsa

Po krótkiej przerwie rozpoczęła się pierwsza sesja obrad o godzinie 11:10. Kolejny raz zebrani prosili w modlitwie o mądrość i kierownictwo Ducha Świętego. [fot. Łukasz Słociak]

31 maja 2018 10:38

Wystąpienie Rafata Kamala

Obecnie trwa kazanie Rafata Kamala, przewodniczącego Wydziału Transeuropejskiego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Przewodniczący mówi na podstawie Księgi Wyjścia rozdz. 30-33. Jednym z wniosków było podkreślenie, iż przywódca powinien cechować się odwagą, którą obdarza Stwórca. Inną cechą, o której mówca wspomniał, to zdolność poświęcania się dla innych. Trzeci wniosek stanowiło wskazanie, iż przywódca to osoba pragnąca stworzenia jeszcze głębszych relacji z Bogiem. [fot. Łukasz Słociak]

31 maja 2018 10:29

Występ D.A. Porawski-Orzechowska

Uroczystość obrad została ubogacona poprzez występ Dorothy Ann Porawski-Orzechowska, która zaśpiewała pieśń. [fot. Łukasz Słociak]

31 maja 2018 10:22

Wystąpienie

Pani Teresa Kaczmarek, zastępca dyrektora Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych, podczas sesji wstępnej Zjazdu przemówiła, podkreślając szczególne miejsce Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w polskim społeczeństwie oraz przedłożyła życzenia owocnych obrad. [fot. Łukasz Słociak]

31 maja 2018 10:15

Rozpoczęcie Zjazdu

O godzinie 10:00 rozpoczęto spotkanie. Uroczystość zaczęła się wspólnym zaśpiewaniem pieśni „Opowiedz mi o Jezusie” oraz modlitwą i przywitaniem przybyłych gości.

31 maja 2018 09:58

XXII Zjazd Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP

Za kilka minut rozpocznie się oficjalny Zjazd. Sala jest niemalże wypełniona po brzegi delegatami z całego kraju i gośćmi zza granicy. [fot. Łukasz Słociak]

31 maja 2018 01:46

Rozpoczęcie zjazdu

I sesja obrad rozpocznie się o godzinie 10:00.