||

Apel Zarządu Kościoła Adwentystów w sprawie wojny w Ukrainie

Warszawa, dn. 24 lutego 2022 roku

Drogie Siostry i Bracia w Chrystusie!

W tym wyjątkowo trudnym czasie wojny w Ukrainie, wzywamy całą społeczność adwentystyczną w Polsce i wszystkich ludzi dobrej woli do solidarności z Narodem ukraińskim, do modlitw o Ukrainę i Naród ukraiński.

Módlmy się również za polityków i decydentów wszystkich krajów o poddanie się Bożemu działaniu oraz poszukiwanie pokojowych i dyplomatycznych sposobów rozwiązania kryzysu, które doprowadzą do jak najszybszego zaniechania działań zbrojnych. Módlmy się za wszystkich obywateli Ukrainy i Rosji, których mogą dotknąć tragiczne skutki wojny. Zwykli ludzie po wszystkich stronach granic chcą żyć w pokoju.

Dzisiaj jeszcze bardziej niż kiedykolwiek są aktualne słowa Pana Jezusa Chrystusa:

Pokój zastawiam wam, mój pokój daję wam; nie jak świat daje, Ja wam daję.
Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka”

Ewangelia Jana 14,27

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego zawsze opowiadał się za pokojowym rozwiązywaniem konfliktów oraz niedopuszczaniem do przemocy czy łamania praw człowieka [Stosunek do wojny i służby wojskowej].

Chcemy zaproponować specjalny czas, w trakcie którego będziemy wspólnie wołać do naszego Zbawiciela o pokój i interwencję w celu szybkiego zaprzestania działań wojennych w Ukrainie.

W miarę możliwości spotykajmy się w naszych zborach na wspólnych modlitwach codziennie w godzinach 17-19. Wykorzystujmy do tego wszelkie możliwości. W razie potrzeby organizujmy nabożeństwa za pomocą internetu. Bądźmy gotowi i otwarci na udział w naszych spotkaniach każdego, kto tylko chce się przyłączyć.

Informujemy, że Zarząd Kościoła powołał komitet kryzysowy, który zajmuje się organizacją pomocy dla uchodźców z Ukrainy. Przygotowywana jest baza miejsc, w których przybysze będą mogli uzyskać pomoc. Dalsze informacje w tej sprawie będziemy publikować.

Jednocześnie apelujemy do wszystkich członków Kościoła:

  1. Módlmy się gorliwie do Boga o zakończenie wojny. Pamiętajmy, że modlitwa nie jest jedynie domeną osób słabych i bezbronnych, ale świadczy o bezpośredniej relacji z Panem Wszechświata, który już nieraz odpowiadał na prośby swoich dzieci, niwecząc agresywne plany możnych tego świata i zmieniając bieg historii.
  2. Nie pozwalajmy sobie na nieprzemyślane i zbyt emocjonalne wypowiedzi w reakcji na zaistniałą sytuację. Biorąc pod uwagę, że nasi bracia i siostry znajdują się we wszystkich zakątkach Ukrainy, a także w Rosji, powstrzymajmy się od internetowych publikacji, które mogą powodować rozpalanie agresji.
  3. Pamiętajmy o zasadach Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego również w trakcie konfliktów zbrojnych. Pamiętajmy, że zadaniem prawdziwie wierzących Panu jest pragnienie pokoju, dążenie do niego i czynienie go poprzez troskę o wszystkich, którzy potrzebują pomocy.

Módlmy się zatem o niedopuszczenie do dalszej eskalacji wojny w Ukrainie oraz ukorzenie się ludzi przed Bogiem, który jako Jedyny może powstrzymać działania niosące ból, zniszczenie i śmierć. Módlmy się także o mądrość Bożą dla władz i liderów państwowych, aby podejmowali właściwe decyzje, które szybko położą kres tej wojnie.

Niech Pan was błogosławi! 

Zaufaj Panu z całego swojego serca (…)  
a On prostować będzie twoje ścieżki”
Przypowieści Salomona 3, 5-6

Z życzeniami pokoju i łaski,

Zarząd Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP