Informacja na temat zbierania darów

Nr kont bankowych:

  • Diecezja Południowa: 49 1020 2892 0000 5702 0166 5108
  • Diecezja Wschodnia: 42 1020 1156 0000 7402 0059 4259
  • Diecezja Zachodnia: 95 1090 1476 0000 0001 4675 3083

Warszawa, 20.01.2021r.

Do Wyznawców, Zborów i Pastorów,

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym w naszym kraju oraz regulacjami rządowymi dotyczącymi zgromadzeń publicznych do 50 osób, większość nabożeństw sobotnich nie odbywa się w domach modlitwy. Postanowiliśmy przygotować instrukcję ułatwiającą składanie darów.

INSTRUKCJA SKŁADANIA DARÓW

  1. Właściwe oznaczenie darów.

Niezwykle istotne dla poprawnego zakwalifikowania złożonego daru jest właściwe oznaczanie.

Regularnie składamy dziesięcinę, którą również nazywamy, zwłaszcza na przelewach bankowych, „darem lub darowizną na cele kultu religijnego”, ale mogą to być dary jeszcze na inny cel np.; „dar na misję”, „dar na remont kaplicy”, „dar na KSB”, „projekt Diecezji” itp. Mając potwierdzenie takiego przelewu możemy dodatkowo ubiegać się w rozliczeniu rocznym z Urzędem Skarbowym o obniżenie podatku dochodowego[1]

Ważne: Jeżeli chcemy, aby dar został użyty na dany cel, darczyńca musi dokładnie opisać ten cel. W kalendarzu szczególnych dni i darów, patrz tabela poniżej, jest podane w jaką sobotę mamy zbiórki celowe (kwartalnik Lekcje Biblijne zawiera więcej istotnych szczegółów). 

Należy pamiętać, że dziesięcina nie może być przekazywana w formie daru dla zboru czy na jakiś projekt medialny, misyjny w kraju i zagranicą czy budowlany.

W razie wątpliwości co do przeznaczenia darów prosimy o kontakt z osobami odpowiedzialnymi w Diecezjach.

  • Odkładanie darów.

Nie wszyscy wyznawcy posiadają rachunek bankowy z którego mogliby przekazywać dary. W sytuacji, gdy zmuszeni jesteśmy do pozostania w domach, zachęcamy do odkładania darów zgodnie z zaleceniem Apostoła Pawła:

„A co do składki na świętych, to i wy czyńcie tak, jak zarządziłem w zborach Galacji. Pierwszego dnia w tygodniu niech każdy z was odkłada u siebie i przechowuje to, co może zaoszczędzić, żeby składki wnoszono nie dopiero wtedy, kiedy ja przyjdę. A gdy przyjdę, poślę z listami tych, których uznacie za godnych, aby odnieśli wasz dar do Jerozolimy”. 1 Kor. 16,1-3 [BW]

Informator dotyczący składania darów

W myśl tej zasady dary można odkładać w domu do koperty z kartką, gdzie wpisujemy kwoty na każdy cel, np.: dziesięcina, Szkoła Sobotnia, dla zboru, inne. Gdy minie zagrożenie i pojawimy się na nabożeństwie to można kopertę przekazać skarbnikowi zboru. Również dary można przekazać w domu diakonowi lub innej osobie „godnej zaufania”, zgodnie z radą Apostoła Pawła, która przekaże je skarbnikowi lub dokona przelewu na właściwy rachunek bankowy.

W sytuacji zagrożenia epidemiologicznego odradzamy, by odwiedzać starszych wiekiem wyznawców tylko po to, aby odebrać odłożone przez nich dary. Wyjątkiem może być odebranie darów na prośbę wyznawcy, którego wspomagamy poprzez zakupy produktów spożywczych i leków lub udzielamy mu innej pomocy.

W niektórych sytuacjach wyznawcy pomagają sobie nawzajem przekazując dary ze swojego rachunku bankowego w imieniu wyznawcy, który nie ma takiej możliwości. Nic nie stoi na przeszkodzie, by w ten sposób się wspomagać.

Proszę pamiętać by prawidłowo opisać dary, np. „”Darowizna [dar na misję od Jana Kowalskiego]”. Ponadto dary przekazane poprzez konto bankowe innego wyznawcy nie mogą być ujęte w rozliczeniu rocznym z Urzędem Skarbowym.

  • Konta bankowe zborów.

Wiele zborów posiada własne rachunki bankowe na które wpłacana jest dziesięcina i dary. Taka sytuacja w znaczącym stopniu ułatwia funkcjonowanie. Warto przypomnieć numer konta wyznawcom mailowo lub sms i zachęcić do przekazywania darów w ten sposób. Przekazywane dary powinny być właściwie oznaczone w pozycji „tytułem”, np. „dar na cele kultu religijnego”, „dary na zbór” ; „Szkoła Sobotnia” itp.

  • Konta bankowe Diecezji.

Jeżeli zbory nie posiadają własnego rachunku bankowego mogą podać rachunek bankowy macierzystej Diecezji (na dole pisma podano rachunki bankowe poszczególnych Diecezji), które zaksięgują dary na podane cele lub w tym na rzecz danego zboru. W takim wypadku niezbędne jest właściwe oznaczenie danego daru, np. „dar dla zboru w …”.

Liczymy na to, że powyższe sugestie będą pomocne przy składaniu darów.

Niech dobry Pan Bóg ma Was w swojej opiece, darzy błogosławieństwem i pomoże zachować zdrowie.

Sekretariat Szafarstwa

Media