Decyzje Rady i Zarządu Kościoła (1.I.2016 – 30.VI.2016)

[vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”NAJWAŻNIEJSZE DECYZJE RADY / ZARZĄDU KOŚCIOŁA W OKRESIE 1. STYCZNIA – 30. CZERWCA 2016″ el_width=”100″][vc_column_text]

Strategia

• Ustalono przygotować trzy spotkania (w ścisłym zarządzie, z przewodniczącymi diecezji, dyrektorami sekretariatów oraz instytucji) mające na celu dalsze wprowadzanie w Kościele systemu komplementarnego, polepszenie komunikacji przy prowadzeniu projektów przy współudziale sekretariatów oddziałowych oraz instytucji, wyartykułowanie wzajemnych oczekiwań, wymianę myśli.
• W konsekwencji tych spotkań ustalono przeznaczyć część wrześniowego posiedzenia Rady Kościoła na spotkanie z dyrektorami instytucji kościelnych oraz sekretariatów w celu właściwego przygotowywania planów i sprawozdań uwzględniających przyjętą strategię rozwoju Kościoła, które następnie będą podlegać ewaluacji.
• Powołano też komitet ds. rozwoju instytucji misyjnych, który przedłoży wnioski ze swoich prac Zarządowi i Radzie Kościoła.

Ewangelizacja

• Przyjęto do realizacji informację pastora Mirosława Karaudy o działaniach misyjnych, w tym:
– materiałach do ewangelizacji „Bądź zdrów”,
– wykładach „pasyjnych”,
– koncercie ewangelizacyjnym,
– planach opracowania materiałów do udzielania lekcji biblijnych i rozmów ewangelizacyjnych, wzbogaconych o zdjęcia i rysunki,
– projektach innowacyjnych,
– spotkaniu kierowników ewangelizacji.
• Przygotowano wykaz osób, którym mają być dostarczone pakiety dla VIP-ów.
• Omówiono wstępnie projekt wydania podstawowych zasad wiary w formie programu filmowego realizowanego przez „Głos Nadziei”.
• Zgodnie z decyzją komitetu ds. ewangelizacji uchwalono przystąpić do projektu wydania książki „Życie ma sens” A. Bullona jako Misyjnej Książki Roku 2017.

Młodzież

Uchwalono zakupić namiot kampowy i podpisać stosowną umowę z firmą dokonującą montażu i demontażu namiotu.

Zdrowie

• Podjęto decyzję o wydaniu jednorazowego numeru gazetowego „Znaków Czasu” o tematyce zdrowotnej w liczbie pół miliona sztuk do masowej dystrybucji.
• Uchwalono przeznaczyć dary Dnia Szafarstwa w 2016 roku na sfinansowanie działań szkoleniowych i promocyjnych w zakresie misji zdrowia.

Edukacja

Przyjęto „Podstawę programową nauczana religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej” oraz „Program nauczania religii adwentystycznej w szkole lub w punkcie katechetycznym”.

Komunikacja i media

Uchwalono powrócić do nazwy „Sekretariat Komunikacji i Mediów” w miejsce dotychczasowej „Sekretariat Mediów Adwentystycznych”.

Głos Nadziei

Upoważniono dyrektora programowego ORTV „Głos Nadziei” i Hope Channel Polska do podpisania umowy licencyjnej z Hope Channel Ukraina na nadawanie w Polsce polskojęzycznych wersji programów przez nich wyprodukowanych.

Sprawy personalne

• Uchwalono polecić pastora Marka Micyka do ordynacji kaznodziejskiej. Uroczystość ordynacji została przeprowadzona na kampie w Zatoniu.
• Powołano pastora Mirosława Karaudę na dyrektora Sekretariatu Wydawnictw przy Zarządzie Kościoła i sekretarza Rady Instytucji Misyjnych. Jednocześnie podziękowano braciom Ryszardowi Jankowskiemu i Mirosławowi Harasimowi za dotychczasową służbę w tych działach;
• Powołano Zarząd Grupy Misyjnej Trzej Aniołowie w następującym składzie:
– Alicja Bylina – koordynator Grupy,
– Joanna Grzechowiak – sekretarz i skarbnik,
– Valentyna Davydyuk – koordynator projektu misyjnego (rotacyjnie),
– Dorota Knapik, Beata Walas, Piotr Hoffman – członkowie reprezentujący wolontariuszy z poszczególnych diecezji.
• Powołano na okres próbny Olgę Kulinicz na stanowisko koordynatora zuchów i zastępcy komendanta Związku Harcerstwa Adwentystycznego Pathfinder.

Duszpasterstwo

• Ustalono poświęcić konferencję starszych zboru i pastorów sprawie współczesnej interpretacji Księgi Apokalipsy wraz z zaproszeniem prof. Andrews University pastora Ranko Stefanovica.
• Postanowiono nadać konferencji tytuł „Zrozumieć Apokalipsę”, zgodnie z tytułem książki R. Stefanovica, wydanej specjalnie na tę okazję.
• Wystosowano prośbę do Unii Ukraińskiej o pomoc w znalezieniu kontaktów z jej wyznawcami przebywającymi w Polsce celem objęcia ich opieką duszpasterską.
• Dofinansowano pobyt polskich uczestników Adwentystycznego Międzynarodowego Kongresu Osób Niesłyszących i Niewidomych Niesłyszących w Sewilli;
• Wydano nową edycję Prawa Zborowego uwzględniającą poprawki oraz zmiany przyjęte przez sesję Generalnej Konferencji w San Antonio.

Zaproszenia

• pastor Pako Edson Mogkwane, wiceprzewodniczący Sekretariatu Młodzieży w Generalnej Konferencji na festiwal „Hosanna”;
• pastor Pavel Goia na wykłady ewangelizacyjne w Diecezji Zachodniej;
• pastor Michael Campbell na zjazd młodzieży w Wiśle;
• pastor Lee Venden na kamp w Zatoniu;
• pastor Fred Hardinge na kamp w Zatoniu;
• pastor Sam Goongaloo na prekamp w Zatoniu;
• dr Jochen Hawlitschek na szkolenie liderów misji zdrowia w Gdańsku.

Delegacje

Na zaproszenie Wydziału Transeuropejskiego uchwalono wydelegować do udziału w konferencji szkoleniowej i naradzie z udziałem urzędników Kościoła oraz dyrektorów sekretariatów oddziałowych: Jarosława Dzięgielewskiego (przewodniczący), Marka Rakowskiego (sekretarz, rodzina), Maksymiliana A. Szklorza (skarbnik), Mirosława Karaudę (ewangelizacja), Daniela Kluskę (komunikacja i media), Marka Micyka (młodzież), Stanisława Niedzińskiego (kaznodziejstwo), Beatę Śleszyńską (zdrowie).

UWAGA: Zestawienie szczegółowo nie wymienia standardowych i powtarzających się corocznie decyzji, takich jak: przyjęcie planów i sprawozdań z prac Zarządu Kościoła oraz jego sekretariatów i instytucji, zatwierdzenia budżetu, przyjęcia kalendarza wydarzeń kościelnych oraz sprawozdań komitetów.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]