Decyzje Rady i Zarządu Kościoła (1.VII.2015 – 31.XII.2015 r.)

[vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”NAJWAŻNIEJSZE DECYZJE I PRACE RADY / ZARZĄDU KOŚCIOŁA W OKRESIE 1. LIPCA – 31. GRUDNIA 2015″ el_width=”100″][vc_column_text]

Ewangelizacja

 • Uchwalenie Regulaminu Grupy Misyjnej Trzej Aniołowie

Zawiera on następujące podstawowe uregulowania:

„1. Grupa ta jest zorganizowaną, oddolną inicjatywą wyznawców, mającą na celu wspieranie statutowych działań misyjnych Kościoła. 2. Powołaniem grupy jest, w szczególności, realizacja celu misyjnego określonego w art. 2 ust. 1 Statutu Kościoła, tj. głoszenie wiecznej Ewangelii Słowa Bożego w kontekście poselstwa trzech aniołów z Księgi Objawienia św. Jana 14,6-12, prowadzenie ludzi do uznania Pana Jezusa za osobistego Zbawiciela i do łączności z Kościołem oraz wspieranie ich w przygotowaniu się na bliski powrót Chrystusa.

3. Wszystkie cele, zadania, programy, inicjatywy i procedury dotyczące grupy powinny być zgodne z celami, zadaniami, programami, inicjatywami i procedurami Kościoła na jego wszystkich szczeblach.

4. W działalności misyjnej, duszpasterskiej, pogłębianiu duchowości, czynnościach organizacyjnych oraz innej aktywności grupa respektuje i promuje 28 zasad wiary Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego oraz jego oficjalne stanowisko we wszelkich sprawach.

5. W strukturze organizacyjnej Kościoła grupa podlega:

– na szczeblu ogólnopolskim – sekretariatowi ewangelizacji Zarządu Kościoła;

– na szczeblu diecezjalnym – sekretariatom ewangelizacji diecezji;

– na szczeblu zborów – oddziałom ewangelizacji”.

 • Przeznaczenie szczególnych darów zebranych 26. września 2015 r. na dofinansowanie krajowego projektu dostarczenia literatury i płyt DVD („Pakiet dla VIP-ów”) dla osób publicznych, takich jak parlamentarzyści, członkowie rządu, władz samorządowych oraz przedstawiciele innych kościołów oraz związków wyznaniowych.
 • Wydanie na potrzeby projektów misyjnych „Pakiet dla VIP-ów” oraz ewangelizacji „Bądź zdrów” 15000 egzemplarzy misyjnej płyty roku, zawierającej również audiobook, do podziału na 3 diecezje oraz dotowanie całego nakładu płyt przez Zarząd Kościoła w wysokości 0,90 PLN za egzemplarz.
 • Przyjęcie zaproszenia Towarzystwa Biblijnego do objęcia przez Kościół patronatu honorowego nad obchodami jubileuszu 200-lecia istnienia Towarzystwa w Polsce.

Młodzież

 • Uchwalenie Regulaminu Związku Harcerstwa Adwentystycznego Pathfinder

Zawiera on następujące podstawowe uregulowania:

„1. ZHAPathfinder stanowi jednostkę organizacyjną Kościoła, powołaną do pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą metodą harcerską.

2. Związek jest częścią ogólnoświatowej organizacji działającej w ramach SDA General Conference Youth Ministries Department, czyli Sekretariatu Młodzieży.

3. Nie posiada osobowości prawnej, jest organizacją prowadzącą działalność pożytku publicznego.

4. Nadrzędnym celem związku jest prowadzenie młodych osób do zbawczej więzi z Jezusem Chrystusem, dopomaganie im w przyjęciu Jezusowego powołania do uczniostwa oraz wszechstronne wychowanie poprzez wspieranie ich w rozwoju i kształtowaniu właściwego charakteru.

5. Członkiem związku może być każdy, kto podziela jego ideały i cele, pragnie działać zgodnie z nimi, złożył stosowne ślubowanie oraz opłaca składki członkowskie.

6. Członkami związku są:

1) zuchy młodsze (Klub „Discovery”) – jako grupa wiekowa do 5 lat włącznie,

2) zuchy starsze (Klub „Adventurer”) – od 6 do 9 lat,

3) harcerze (Klub „Pathfinder”) – od 10 do 15 lat,

4) harcerze starsi (Klub „Rover”) – od 16 lat wzwyż”.

 • Dotacja do projektu wykonania kanalizacji w Młodzieżowym Ośrodku Zdrowego Życia „Zatonie”.
 • Na zaproszenie wydziału – delegowanie pastora Marka Micyka do udziału w spotkaniach organizacyjnych Europejskiego Kongresu Młodzieży w Walencji (Hiszpania), który odbędzie się w 2017 r.

Kaznodziejstwo / duszpasterstwo

 • Na wniosek Diecezji Zachodniej polecenie do ordynacji kaznodziejskiej pastora Krzysztofa Morozowskiego.
 • Przekazanie podczas konferencji starszych zboru i pastorów upominków w postaci płyt DVD z nagraniem sprawozdania wydziału TED zaprezentowanego podczas Generalnej Konferencji, filmów „Edukacja adwentystyczna” i „Bądź aktywny” oraz książki Ellen G. White „Działalność dobroczynna”.
 • Wydanie 250 kompletów płyt z nagraniami wystąpień na konferencji starszych zborów i pastorów oraz przekazanie ich zborom i pastorom.

Wydawnictwo Znaki Czasu

 • Przyjęcie sprawozdania komisji finansowej i udzielenie poparcia dla przedstawionych w sprawozdaniu działań naprawczych.
 • Przydzielenie dotacji na utworzenie nowoczesnego serwisu internetowego „Znaków Czasu”.

Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna

 • Podpisanie umowy pomiędzy Andrews University w USA, a Kościołem w Polsce w sprawie kształcenia magisterskiego z teologii adwentystycznej w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej.
 • W związku z ostateczną decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o dopuszczeniu do użytkowania budynku „D” w Podkowie Leśnej oraz mając na względzie poważne koszty związane z doprowadzeniem obiektu do współczesnych standardów technicznych poniesione przez WSTH – udzielenie jednorazowej dotacji szkole z nadwyżek niedziesięcinowych Zarządu Kościoła z lat ubiegłych.

Sprawy proceduralno-prawne

 • Nowelizacja Statutu Domu Opieki Samarytanin.

Delegacje

 • Jarosław Dzięgielewski – wizyta duszpasterska w Chicago na zaproszenie zboru polskiego i w ramach delegacji na jesienne posiedzenie Generalnej Konferencji.

Goście (oficjalne zaproszenia)

 • Pastor Lee Venden – główny mówca campu Zatonie 2016.
 • Prof. Fred Hardinge z Generalnej Konferencji – wykłady zdrowotne podczas campu Zatonie 2016.
 • John Bradshow – mówca na Kongresie ASI Polska.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]