Decyzje Rady i Zarządu Kościoła (1.XII.2014 – 30.VI.2015 r.)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

NAJWAŻNIEJSZE DECYZJE I PRACE RADY / ZARZĄDU KOŚCIOŁA W OKRESIE 1. GRUDNIA 2014 – 30 CZERWCA 2015

Strategia

– Przyjęcie planów sekretariatów oddziałowych oraz instytucji kościelnych na 2015 rok
– Opracowanie i przyjęcie Kalendarza Wydarzeń Kościelnych na 2015 rok
– Na zaproszenie wydziału TED – udział J. Dzięgielewskiego i M. Rakowskiego w posiedzeniu Strategic Priority Focus Meeting, poświęconemu przygotowaniu projektu strategii misyjnej wydziału do roku 2020

Ewangelizacja

– Powołanie pastora Mirosława Karaudy na dyrektora Sekretariatu Misji przy Zarządzie Kościoła
– Monitorowanie stanu przygotowań misyjnej książki roku  i audiobooka oraz sfinansowanie kosztu marketingowego i promocji
– Monitorowanie prac nad projektami innowacyjnymi
– Przyjęcie projektów:

1. obozy Marii Jaworskiej – praca socjalna i wychowawcza z młodzieżą spoza środowiska adwentystycznego.

2. projekt Joanny Pieszka „Ciuchcia” promujący zasady zdrowia wśród dzieci we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

3. projekt Anny i Adama Sobaszków – praca dla społeczeństwa, szczególnie dla dzieci spoza środowiska kościelnego.

– Uzupełnienie składu Rady Instytucji Misyjnych w osobach: asystentki dyrektora Korespondencyjnej Szkoły Biblijnej, Lucyny Kurz i dyrektora programowego „Głosu Nadziei”, Jana Kota.
– Sfinansowanie zakupu książek na obóz misyjny w Bytonii

Media Adwentystyczne / „Głos Nadziei”

– Delegowanie na konferencję i szkolenie GAIN na Newbold College Daniela Kluskę, Piotra Kota i Tomasza Szambelana
– Zatwierdzenie projektu budowy i wyposażenia studia telewizyjnego Hope Channel Polska wraz ze zwróceniem się do Generalnej Konferencji poprzez Wydział Transeuropejski o sfinansowanie go w ramach dotacji ze światowej kolekty darów 13. Soboty.
– Zakupienie licencji filmu „The Conscientious Objector” o Desmondzie Doss, bohaterze książki „Nietypowy bohater”.
– Zlecenie „Głosowi Nadziei” wykonanie audiobooka książki „Nietypowy bohater”

Kaznodziejstwo

– Na wniosek Diecezji Wschodniej polecenie do ordynacji kaznodziejskiej pastora Tomasza Żelazko
– Zaproszenie na konferencje starszych zboru i pastorów wiceprzewodniczącego Generalnej Konferencji, pastora Artura Stele, będącego jednocześnie dyrektorem Instytutu – Badań Biblijnych. Konferencja będzie poświęcona zagadnieniom hermeneutyki Pisma Świętego i pism E.G. White.

Zdrowie

– Przyjęcie programu wizyty dr Freda Hardinge’a z Generalnej Konferencji

Wydawnictwo „Znaki Czasu”

– Powołanie komitetu ds. zbadania sytuacji finansowej WZC
– Udzielenie przez Zarząd Kościoła pożyczki na pokrycie kosztu druku wysokonakładowej książki pt.Lecznicza żywność.

Wyższa Szkoła Teologiczno – Humanistyczna

– Kontynuowanie prac mających na celu kształcenie w Polsce studentów teologii adwentystycznej na poziome magisterskim w ramach współpracy z Andrews University
– Przyjęcie wniosku projektowego budowy akademika i zwrócenie się do Generalnej Konferencji poprzez Wydział Transeuropejski o ujęcie go w ramach projektów finansowanych z ogólnoświatowej kolekty darów 13 soboty w 1. kwartale 2017 roku.
– Zlecenie wydania podręcznika teologii adwentystycznej „Handbook of Seventh-day Adventist Theology”

Sprawozdania i protokoły

– Przyjęcie sprawozdań sekretariatów oddziałowych oraz instytucji kościelnych na 2014 rok
– Przyjęcie protokołów: Zarządu Kościoła, Komitetu ds. Wynagrodzeń, Komitetu Budżetowego, kontroli rewidentów, Komitetu Kształcenia MINTAC (w tym obsady wykładowców w Instytucie Seminaryjno-Pastoralnym Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej)

Sprawy proceduralno-prawne

– Opracowanie i przedłożenie do dalszych konsultacji projektu Regulaminu Grupy Misyjnej „Trzej Aniołowie”
– Uchwalenie zakresu kompetencji komitetów powołanych przez Radę i Zarząd Kościoła Dokonanie małej nowelizacji Prawa Służby Kościelnej
– Powołanie do Zarządu Kościoła w 2015 roku niezatrudnionych w Kościele członków Rady Kościoła w osobach Barbary Świder i Mariana Cały.
– Przyjęcie Regulaminu Organizacyjnego Domu Opieki „Samarytanin”

Finanse

– Przyjęcie informacji o sytuacji finansowej Kościoła (na każdym posiedzeniu Rady Kościoła)
– Opracowanie i przyjęcie budżetu Zarządu Kościoła na 2015 rok
– Rozliczenie projektu 13 soboty dotyczącego modernizacji ośrodka w Zatoniu
– Udzielenie dotacji do sfinansowania modernizacji i rozbudowy zaplecza kuchenno-magazynowego stołówki oraz kotłowni w Pawilonie „C” w Domu Opieki „Samarytanin”.
– Udzielenie dotacji na dokończenie remontu ośrodka „Orion” w Wiśle
– Przeznaczenie darów Dnia Szafarstwa w 2015 roku na wsparcie projektu polskiej wersji programów Dereka Morrisa „Hope Sabbath School” realizowanych przez „Głos Nadziei”.

Kontakty zewnętrzne

– Wizyta delegacji kościelnej w Pałacu Prezydenckim z okazji spotkania noworocznego z przedstawicielami kościołów
– Wizyta w siedzibie Zarządu Kościoła pełnomocniczki rządu ds. równego traktowania, minister Małgorzaty Fuszary
– Na zaproszenie minister M. Fuszary – udział A. Sicińskiego i M. Rakowskiego w konferencji na temat równego traktowania kobiet, mniejszości etnicznych i wyznaniowych
– Na prośbę Komitetu Krajowego Towarzystwa Biblijnego w Polsce -przedłużenie kadencji pastora Pawła Lazara jako przedstawiciela Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego

Delegacje

– Jarosław Dzięgielewski na zaproszenie Polonii Australijskiej celem złożenia wizyty duszpasterskiej i udziału w Kongresie Polonii (grudzień 2015 – styczeń 2016)
– Andrzej Siciński na Generalną Konferencję jako redaktor i korespondent
– Andrzej Siciński na sympozjum naukowe w Popowie („Wolność sumienia i religii osób pozbawionych wolności. Aspekty prawne i praktyczne”)
– M. A. Szklorz na Ukrainę celem przeprowadzenia rozmów z kierownictwem tamtejszego Kościoła na temat organizacji kolonii dla dzieci ze wschodniej Ukrainy oraz współpracy w innych obszarach działania.
– B. Śleszyńska – na zaproszenie Kościoła na Ukrainie – przeprowadzenie szkolenia

Goście (oficjalne zaproszenie)

– L. Cooper wiceprzewodniczący Generalnej Konferencji – Zjazd Diecezji Zachodniej
– A. Davis – gość campu Zatonie 2015
– C. Goldstein – gość Zjazdu Młodzieży w Jeleniej Górze
– G. Youlden-  ewangelizacja w Bielsku-Białej
– A. Bojko – ewangelizacja w Białymstoku

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]