Decyzje Rady i Zarządu Kościoła w dniach 1.II – 31.III 2013

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Najważniejsze Decyzje Rady i Zarządu Kościoła
w dniach 1.02 – 31.03.2013 roku

EWANGELIZACJA

Przyjęcie projektów misyjnych „Relay Evangelism” na Orawie finansowanych przez wydział (TED) z udziałem środków Zarządu Kościoła.

PRZYJĘCIE SPRAWOZDAŃ ZA 2012 ROK.

Przyjęcie przez Radę Kościoła sprawozdań* z działalności urzędników Kościoła, przewodniczących diecezji, dyrektorów sekretariatów i instytucji Kościoła.

WIZYTA PRZEWODNICZĄCEGO GENERALNEJ KONFERENCJI W POLSCE

W związku z wizytą przewodniczącego Generalnej Konferencji w Polsce – oprócz niezbędnych kosztów aprowizacji, transportu i obsługi medialnej  – pokrycie przez Zarząd Kościoła kosztów związanych ze spotkaniem pracowników Kościoła w Podkowie Leśnej, tj: podróży, obiadu oraz pamiątkowej książki dla uczestników delegowanych przez diecezje i instytucje kościelne.

MŁODZIEŻ I DZIECI

 • Na wniosek Komitetu Młodzieży  – powołanie kierownictwa letniego obozu Pathfindersów w następującym składzie: Daniel Skwarek – kierownik obozu, Mirosława Grześkowiak – lider grupy obozowej, Karolina Harasim – konsultacja, pomocnik do spraw programowych. Wyżej wymienione osoby są odpowiedzialne za organizację i przebieg obozu w konsultacji z komendantem, Sandrą Początek.
 • Przyznanie (poprzez Wydawnictwo Znaki Czasu) dotacji do każdego podręcznika serii Gracelink (szkółka sobotnia dla dzieci) wydawanego przez Fundację „Źródła Życia”.
 • Po pozytywnej opinii Komitetu Młodzieży – przyjęcie cennika campu w Zatoniu w roku 2013r. zaproponowanego przez Radę Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej.
 • Zarezerwowanie z funduszy spadkowych środków finansowych na pomoc dla młodzieży i dzieci niebędących w stanie pokryć pełnych kosztów uczestnictwa w Campie Zatonie 2013, w tym podróży. Pomoc udzielana będzie przez właściwe terytorialnie diecezje, które w porozumieniu z pastorami ustalą kryteria, listę oraz wysokość tej pomocy dla poszczególnych uczestników.
 • Wynajęcie na potrzeby campu w Zatoniu namiotu na koszt Zarządu Kościoła w formie dotacji na Ośrodek „Zatonie” – we współpracy z Chrześcijańską Służbą Charytatywną. Ideą wynajęcia namiotu jest jego przetestowanie i – w przypadku pozytywnego rezultatu – wykupienie na własność po odliczeniu ceny wynajmu.

SPRAWY WYDAWNICZE

 • Wystosowanie do wszystkich rad zborów, jednostek i instytucji kościelnych oraz ich pracowników pisma przedstawiającego stanowisko Kościoła* w sprawie dystrybucji i promowania książek, wydawnictw i produktów wydanych lub rekomendowanych przez oficjalne instytucje kościelne.
 • Wydanie w 2014 roku książek Ellen G. White  „Welfare Ministry” (o służbie charytatywnej) i „The truth about angels” („Prawda o aniołach”) z jednoczesnym zwróceniem się do wydziału z prośbą o zatwierdzenie i przyznanie subsydium.
 • Dystrybucja i wydanie jednorazowej publikacji „Ratunek” w ramach projektu „Wielka Nadzieja” przez Wydawnictwo Znaki Czasu”.
 • Delegowanie na naradę Sekretariatu Wydawnictw, organizowaną przez trzy wydziały europejskie w Belgradzie, w dniach 9-15 września 2013 roku, dyrektora Sekretariatu Wydawnictw, dyrektora Wydawnictwa „Znaki Czasu”, przełożonego Stowarzyszenia „Zdrowa Rodzina”, tłumacza (w razie konieczności).

KOMUNIKACJA I MEDIA

 • Dokonanie poprawki do znajdującego się na stronie www.adwent.pl/certyfikat/ tekstu dotyczącego procedury przyznawania certyfikatu wiarygodności dla kościelnych stron internetowych, który w poprawionym fragmencie przyjmuje następujące brzmienie:

„Podczas badania sprawdzane są m.in. kwestie dotyczące prawidłowości nazw własnych, użytych skrótów czy języka oraz szczegółowych wytycznych Regulaminu Stron Zborowych (jeśli dotyczy). Następnym krokiem jest zapoznanie z wynikiem badania webmastera danej diecezji, który z kolei konsultuje się z sekretarzem diecezji. Po przedłożeniu sprawy komitetowi zarządzającemu diecezji i pozytywnym zaopiniowaniu, następuje wpisanie do Rejestru Stron Certyfikowanych i wysłanie webmasterowi odpowiednich oznaczeń w postaci logo Certyfikatu (trzy warianty kolorystyczne), które powinno się znaleźć w stopce każdej strony danej witryny lub tylko wyłącznie na stronie głównej.”

 • Na wniosek Sekretariatu Komunikacji i Mediów – biorąc pod uwagę standardy przyjęte w światowym Kościele, a także kierując się chęcią dotarcia do jak najszerszego kręgu odbiorców – zmiana nazwy oficjalnej domeny Kościoła na „adwentysci.pl”. Dotychczasowa domena „adwent.pl” zostaje zachowana i będzie automatycznie przekierowywana na „adwentysci.pl”.
 • W związku z zaproszeniem Sekretariatu Komunikacji i Mediów Wydziału Transeuropejskiego do udziału w szkoleniu i naradzie LifeConnect (misyjna działalność internetowa), w Rogaszce (Słowenia) w dniach 20-25 marca 2013r. – delegowanie Stanisława Niedzińskiego i Daniela Kluskę. Koszt podróży i pobytu pokrywa wydział.

STANOWISKO KOŚCIOŁA W SPRAWIE ODPISU PODATKOWEGO.

Przyjęcie stanowiska* Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odpisu podatkowego na związki wyznaniowe proponowanego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

PROCEDURY ZAMÓWIEŃ I ZAKUPÓW

W celu wspólnego uzgodnienia procedur zamówień i zakupów przez instytucje kościelne -powołanie komitetu roboczego w składzie: Marian Cała, Marek Chełmiński, Andrzej Cichy, Zygmunt Jaksz, Waldemar Kutrzeba, Zenon Nawrot. Zadaniem komitetu będzie przeanalizowanie przedłożonego Radzie Kościoła projektu i wniesienie uwag.

SPRAWA NIERUCHOMOŚCI W SZCZECINIE

Na wniosek Zarządu Kościoła działającego w porozumieniu z Diecezją Zachodnią – podjęcie przez Radę Kościoła decyzji o przystąpieniu do odzyskania utraconej po wojnie nieruchomości w Szczecinie na drodze sądowej. Kosztami procesu zostanie obciążona Diecezja Zachodnia ze środków uzyskanych na drodze sprzedania Kościelnemu Funduszowi Socjalnemu udziału części nieruchomości w Zatoniu.


*dostępne w kancelarii Zarządu Kościoła, przez sekretarza Kościoła

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]