|

Dołącz do szczególnej modlitwy!

Zachęcamy wszystkich do włączenia się w inicjatywę wspólnej modlitwy o pokonanie koronawirusa w Polsce i na całym świecie! Idąc za słowami Pana Jezusa, zapisanymi w Ewangelii Mateusza: „Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w Moje imię, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20), pragniemy zachęcić wszystkich chętnych do wspólnej modlitwy o ustąpienie i pokonanie koronawirusa w Polsce i na świecie.

Każdego dnia o godzinie 19.00, zanośmy prośby do naszego łaskawego Boga o pomoc w walce ze śmiercionośnym wirusem. Tylko zjednoczeni i pełni wiary możemy wytrwać w tym trudnym czasie i nieść nadzieję drugiemu człowiekowi.

Poniżej publikujemy teksty Pisma Świętego, które mogą natchnąć nadzieją i pokojem w obecnym czasie.

 

„Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was – mówi Pan – myśli o pokoju,
a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją.”
 
(Księga Jeremiasza 29,11)

„Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić; czyniąc to bowiem,
nigdy się nie potkniecie. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście
do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
 
(II List Piotra 1,10-11)

„Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, 
nie zginął, ale miał żywot wieczny.
 
(Ew. Jana 3,16)

„Rzekł jej Jezus: Jam jest zmartwychwstanie i żywot; kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie.
A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki.
 
Czy wierzysz w to?” 
(Ew. Jana 11,25-26)

„Wiedząc, że Ten, który wzbudził Pana Jezusa, także i nas z Jezusem wzbudził 
i razem z wami przed sobą stawi.”
 
(II List do Koryntian 4,14)

„To, co słyszeliście od początku, niech pozostanie w was. Jeżeli pozostanie w was to, co od początku słyszeliście, 
i wy pozostaniecie w Synu i w Ojcu. A obietnica, którą sam nam dał, to żywot wieczny.
 
(I List Jana 2,24-25)

„Zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe, i nie wymażę imienia jego z księgi żywota,
i wyznam imię jego przed moim Ojcem i przed jego aniołami.”
 
(Objawienie Jana 3,5)

„Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie,
wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość, wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków.
Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, 
weźmie wieniec żywota, obiecany przez Boga tym, którzy go miłują.”
 
(List Jakuba 1,2-4; 12)

„A Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych, sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni, na trwałym postawi gruncie. 
(I List Piotra 5,10)

„Ponieważ więc Chrystus cierpiał w ciele, uzbrójcie się też i wy tą myślą, gdyż kto cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu, aby pozostały czas doczesnego życia poświęcić już nie ludzkim pożądliwościom, lecz woli Bożej.” 
(I List Piotra 4,1-2)

„Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały,
nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne; albowiem to, co widzialne,
jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne.” 
(II List do Koryntian 4,17-18)

„Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy.
Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do niego podobni, gdyż ujrzymy go takim, jakim jest.
 
(I List Jana 3,2)

„Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu; gdy się Chrystus,
który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z nim w chwale.
 
(List do Kolosan 3,3-4)

„O tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna jego,
a On żeby był pierworodnym pośród wielu braci.”
 
(List do Rzymian 8,29)

„Boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego,
który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury,
uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość.”
 
(II List Piotra 1,3-4)

„Ale my oczekujemy, według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi,
w których mieszka sprawiedliwość.
 
(II List Piotra 3,13)

„Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech,
który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa,
sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, 
wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę,
i usiadł na prawicy tronu Bożego.”
 
(List do Hebrajczyków 12,1-2)

„W domu Ojca mego wiele jest mieszkań; gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział.
Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, 
przyjdę znowu i wezmę was do siebie,
abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli.
 
(Ew. Jana 14,2-3)

„I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku,
ani mozołu 
już nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły.”
 
(Objawienie Jana 21,4)

„Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów.
Zwycięzcy dam spożywać z drzewa żywota,
które jest w raju Bożym.”
 
(Objawienie Jana 2,7)

Zwycięzca odziedziczy to wszystko,
i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem.
 
(Objawienie Jana 21,7)

„Nie bój się, bom Ja z tobą, nie lękaj się, bom Ja Bogiem twoim! 
Wzmocnię cię, a dam ci pomoc (…)”
 
(Księga Izajasza 41,10)

„Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was.
Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was.
Obmyjcie ręce, grzesznicy, i oczyśćcie serca,
ludzie o rozdwojonej duszy.” 
(List Jakuba 4,7-8)

„Pan sam pójdzie przed tobą i będzie z tobą.
Nie zawiedzie i nie opuści cię
;
nie bój się więc i nie trwóż się!”
 
(V Księga Mojżeszowa 31,8)

AAI