Informacja dotycząca rezultatów pracy komisji ds. WSTH

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Rada Kościoła, na swym posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2010 r., powołała komisję do spraw zbadania sytuacji w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej. Komisja miała zająć się sprawami systemowymi mającymi wpływ na prawidłowe funkcjonowanie szkoły. Nie było zadaniem komisji zajmowanie się tematyką plagiatów, które to sprawy Rada Kościoła pozostawiła do zbadania właściwym organom państwowym. Z uwagi na złożoność i kompleksowość zagadnień prace komisji trwały do września 2011 r. Wykonana została społecznie olbrzymia praca, za którą Rada Kościoła tą drogą wyraża serdeczne podziękowanie.

Rada Kościoła po analizie raportu komisji na swym posiedzeniu w dniu 11 grudnia 2011 r. podjęła uchwałę zalecającą władzom i organom Uczelni realizację listy wymagań, między innymi:

  1. Zsynchronizowanie liczby godzin zajęć wpisywanej na suplementach do dyplomów licencjackich wydawanych absolwentom WSTH z liczbą godzin zajęć ujętą w programach nauczania;
  2. Dostosowanie stanu budynków campusu do obowiązujących standardów;
  3. Przedkładanie Radzie Kościoła rocznego budżetu i sprawozdania finansowego;
  4. Uporządkowanie spraw wymaganych regulaminów i procedur;
  5. Uporządkowanie zasad funkcjonowania indywidualnego toku studiów (zasady podjęcia – średnia ocen i egzamin kwalifikacyjny, minima programowe, indywidualne programy studiów);
  6. Respektowanie zasad wypłacania wynagrodzeń dla pastorów wykładających w WSTH, zgodnie z Prawem Służby Kościelnej i w konsultacji z jednostkami zwierzchnimi tych pastorów.

Poza wyżej wymienionymi, przekazano Uczelni do realizacji szereg innych szczegółowych zaleceń dotyczących promowania prac licencjackich, sposobów rekrutacji, kierunków kształcenia i spraw studenckich.

Niniejsza uchwała została przetłumaczona i przedłożona komisji akredytacyjnej Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, z prośbą o uwzględnianie zaleceń Rady Kościoła przy każdorazowej kontroli w WSTH.

Pełna treść uchwały znajduje się do wglądu w sekretariacie Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, ul. Foksal 8, Warszawa.

Marek Rakowski
Sekretarz Kościoła

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]