Komunikat Zarządu Kościoła dotyczący zmian organizacji nabożeństw

Warszawa, dnia 16 października 2020 roku

Do Wyznawców, Starszych Zborów i Pastorów

Komunikat dotyczący zmian organizacji nabożeństw

W związku z wprowadzeniem przez rząd nowych zasad profilaktyki przeciw covid-19 https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowe-zasady-profilaktyki-przeciw-covid-19[1] przypominamy, że cała Polska znajduje się w strefie żółtej, a od 17 października powiaty i miasta obejmujące ok. 70% ludności Polski znalazły się w strefie czerwonej.

W związku  z powyższym:

 1. Pastorzy diecezji oraz starsi zborów wraz z ich kierownictwami zobowiązani są do przypominania wyznawcom, w jakiej strefie znajdują się ich zbory oraz przygotowania miejsc nabożeństw zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Kwalifikacja powiatu lub miasta do strefy żółtej oznacza, że w kościele może przebywać  1 osoba na 4 metry kwadratowe powierzchni kościoła[2].
 3. Kwalifikacja powiatu lub miasta do strefy czerwonej oznacza, że w kościele może przebywać  1 osoba na 7 metrów kwadratowych powierzchni kościoła.
 4. W związku z pkt 2 i 3 należy:
  1. obliczyć liczbę osób, jaka może uczestniczyć w nabożeństwie w danym zborze[3];
  2. wyznaczyć miejsca siedzące, które mogą zająć uczestnicy nabożeństwa;
  3. wywiesić na drzwiach wejściowych (lub innym widocznym miejscu) kościoła informacji o maksymalnej liczbie uczestników nabożeństwa;
  4. w miarę możliwości, poinformować wyznawców (e-maile, SMS-y, strony internetowe) o maksymalnej liczbie uczestników nabożeństwa;
  5. rozważyć organizację więcej niż jednego nabożeństwa w ciągu soboty;
  6. wprowadzić wcześniejsze zapisy na nabożeństwa, aby móc kontrolować liczbę przybyłych.
 5. W przypadku zwiększania się liczby zakażeń rozważyć zawieszenie organizacji nabożeństw i organizację nabożeństw internetowych z użyciem komunikatorów internetowych.
 6. Komunikat rządowy nie porusza kwestii kultu prywatnego, a więc i nabożeństw domowych, zatem nie ma podstaw by formułować ostateczne wnioski co do liczby uczestników takich nabożeństw i innych obostrzeń. Jedyne co możemy zalecić, to kierowanie się rozsądkiem i wielką ostrożnością w obliczu powagi sytuacji epidemicznej, co powinno obejmować rozsądną liczbę obecnych, zapewniającą właściwy dystans społeczny, a uczestnicy powinni zakrywać usta i nos oraz dezynfekować ręce.
 7. Zajęcia katechezy odbywające się w zborowych punktach katechetycznych znajdujących się w strefie czerwonej dla dzieci i młodzieży ze szkół ponadpodstawowych mogą odbywać się od 19 października tylko w systemie zdalnym.
 8. Zachęcamy osoby starsze oraz osoby posiadające choroby przewlekłe osłabiające odporność organizmu do pozostania w domach.
 9. Bezwzględnie wszystkie osoby, niezależnie od wieku, posiadające takie objawy, jak: kaszel, katar, duszności, podwyższona temperatura, utrata węchu i smaku – nie powinny przychodzić na nabożeństwa.
 10. Jeśli to możliwe, dla osób starszych, które czują się zdrowo i nie mają żadnych niepokojących objawów, można zorganizować oddzielne nabożeństwo z zachowaniem wszystkich obowiązujących zasad.
 11. Zaleca się również rezygnację z organizowania agap.
 12. Wszystkie inne zalecenia dotyczące higieny, dezynfekcji, zasłaniania ust i nosa oraz dystansu społecznego obowiązują zgodnie z dotychczasowymi zaleceniami i instrukcjami.
 13. Zbory, które postanowiły zawiesić przeprowadzanie nabożeństw proszone są o informowanie o tym swoich diecezji oraz osób usługujących.

Niełatwo nam, jako Zarządowi Kościoła, przesyłać tego typu informacje. Tęsknimy za czasem, gdy nawet nie śniło nam się, że będziemy przechodzić tego typu doświadczenia. Niestety spełniają się prognozy i ostrzeżenia kierowane do nas przez fachowców w okresie letnim. I odwrotnie, głoszone jeszcze do niedawna plotki, pogłoski, teorie spiskowe i pseudonaukowe skompromitowały się same. Dlatego apelujemy o rozsądek, nielekceważenie ostrzeżeń, wiarygodnych informacji i zaleceń. To od naszej postawy również zależy uporanie się z tą pandemią.

Z przykrością przyjęliśmy informację o śmierci w tym tygodniu jednego z naszych braci. Nieomal codziennie docierają do nas informacje o kolejnych osobach zakażonych i chorych z grona naszych wyznawców, rodzin i znajomych. Potrzeba nam jeszcze więcej czujności, rozwagi i modlitw. Jednocześnie nadal pragniemy pocieszać słowami ewangelii strapionych, zalęknionych i poszukujących Boga. To właśnie w tym trudnym czasie powinniśmy być dla ludzi dobrym przykładem, solą i światłością. Właśnie teraz jest bardzo dobry czas na misję wykonywaną być może nieco inaczej, ale zawsze z mocą i Bożym błogosławieństwem! Wskazujmy ludziom nadzieję!

Wiemy bowiem, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie, mamy budowlę od Boga, dom w niebie, nie rękoma zbudowany, wieczny. Dlatego też w tym doczesnym wzdychamy, pragnąc przyoblec się w domostwo nasze, które jest z nieba, jeśli tylko przyobleczeni,
a nie nadzy będziemy znalezieni
2 List do Koryntian 5,1-3

Zarząd Kościoła Adwentystów
 Dnia Siódmego w RP


[1] Komunikat ten został sporządzony na podstawie podlinkowanej informacji ze strony rządowego Serwisu Rzeczpospolitej. Niestety do chwili sporządzenia niniejszego komunikatu rząd nie opublikował jeszcze nowego rozporządzenia, które wprowadzałoby w życie niniejsze nowe regulacje. Jednak kierując się moralną odpowiedzialnością za zdrowie wyznawców, zaleca się mimo wszystko zastosowanie się do nich.

[2] Z uwagi na to, że prowadzimy nabożeństwa zarówno w budynkach własnych, jak i w wynajętych lokalach, pod pojęciem „powierzchni kościoła” z pkt 2 i 3 należy rozumieć również powierzchnię wynajętych lokali.

[3] Ponieważ dopuszczalna liczba uczestników nabożeństw będzie zależała od przyjętej powierzchni kościoła czy wynajętego lokalu, to niezależnie od faktu, że dotąd przepisy pozwalały na włączanie w tę powierzchnię powierzchni wszelkich pomieszczeń w budynku kultowym, a nie tylko tych służących bezpośrednio kultowi – zaleca się, by uwzględniać tylko zsumowaną powierzchnię miejsc, gdzie faktycznie gromadzą się uczestnicy nabożeństw (sale główne, pomieszczenia boczne/tylne, galerie/balkony), z wyłączeniem szatni, toalet, pomieszczeń katechetycznych i socjalnych bez bezpośredniej (wzrokowej i głosowej lub audio-wizualnej) łączności z salą główną, gdyż mogłoby to doprowadzić do złamania zasady dystansu społecznego.

Media