|

Komunikat Zarządu Kościoła w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia

Warszawa, dnia 12 sierpnia 2020 roku

Do Wyznawców, Starszych Zborów i Pastorów

Komunikat Zarządu Kościoła z dnia 12 sierpnia 2020 roku

W związku z ukazaniem się nowego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020, poz. 1356) informujemy, co następuje:

Zakrywanie ust i nosa

Zgodnie z § 24 ust.1 pkt 2 lit. c ww. rozporządzenia do odwołania obowiązuje nas zakrywanie, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, ust i nosa w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby kultu religijnego.

Z przepisu tego wynika, że zakrywać usta i nos można na różne sposoby. Jeśli maseczka w istotny sposób przeszkadza komuś w oddychaniu, zawsze może zastąpić ją niepowodującą żadnego dyskomfortu pod tym względem przyłbicą.

Według  § 24 ust.1 pkt 3 zakrywanie ust i nosa obowiązuje nas także „w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu”.

Z zestawienia pkt 2 i 3 wynika zatem, że w budynku kultu religijnego obowiązuje nas zakrywanie ust i nosa niezależnie od tego, czy odbywa się w nim w danej chwili nabożeństwo i czy w nim uczestniczymy.

Zakrywania ust i nosa nie stosuje się wg ust. 3 w przypadku:

 • dziecka do ukończenia czwartego roku życia; 
 • osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu:
  • a) całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,
  • b) trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa;
 • sprawującego kult religijny podczas jego sprawowania;
 • osób zawierających małżeństwo przed duchownym.

UWAGA: Istotną zmianą w zakresie wyjątków od obowiązku zakrywania ust i nosa jest zniknięcie wyjątku polegającego na niestosowaniu tego obowiązku z powodu stanu zdrowia. Zniknął również zapis, że okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane – co oznacza, że osoby, które nie będą zakrywały w obiektach kultu religijnego ust i nosa z powodu całościowych zaburzeń rozwojowych czy psychicznych lub niepełnosprawności intelektualnej, będą musiały na wszelki wypadek mieć ze sobą stosowne orzeczenie lub zaświadczenie to potwierdzające.

Dla zborów, których członkami są osoby głuche lub głuchonieme, istotne znaczenie może mieć ust. 5 pkt. 2, który stanowi, że odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku umożliwienia komunikowania się z osobą głuchą lub głuchoniemą. Co oznacza, że poza sytuacjami komunikowania się usta i nosy zarówno tych osób, jak osób z nimi się komunikujących winny być zakryte.

Zgromadzenia w ramach działalności Kościoła

Zgodnie z § 25 ust. 8 zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, ale pod pewnymi warunkami – różnymi w zależności od tego, na jakim terytorium naszego kraju zgromadzenie ma mieć miejsce.

I tak zgromadzenia kościelne mogą się odbywać na „obszarze czerwonym” pod warunkiem, że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się:

 • w budynkach i innych obiektach kultu religijnego znajduje się nie więcej uczestników niż wynosi 50% obłożenia budynku lub innego obiektu kultu religijnego, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu, oraz że uczestnicy realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny,
 • na zewnątrz, uczestnicy bez względu na odległość między sobą, realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny.

Z powyższego wynika, że na obszarze czerwonym wprowadzono limit uczestników zgromadzeń kościelnych (nabożeństw, wykładów, ceremonii pogrzebowych itp.) – nie powinno ich być więcej niż wynosi połowa przewidzianej dla danego budynku (w praktyce pomieszczenia kultowego) liczby miejsc. Uczestnicy zgromadzeń kościelnych na tym obszarze powinni mieć zakryte usta i nosy czy to w budynku czy na zewnątrz budynku, i to bez względu na to czy na zewnątrz budynku zachowują czy nie 1,5-metrowy dystans.

Nawet na obszarze czerwonym obowiązują wyżej opisane wyjątki od obowiązku noszenia maseczek z § 24 ust. 3 (zob. § 26 ust. 3).

Na pozostałym terytorium kraju zgromadzenia kościelne mogą się odbywać pod warunkiem, że:

 • gdy zgromadzenie odbywa się w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, uczestnicy realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny,
 • gdy to zgromadzenie odbywa się na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie lub realizują obowiązek zakrywania ust i nosa,
  z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny.

Różnica między obszarem czerwonym a pozostałym terytorium sprowadza się tu w zasadzie do tego, że na pozostałym terytorium nie ma limitu uczestników zgromadzeń kościelnych, a podczas zgromadzeń na zewnątrz budynków kultowych można nie nosić maseczek, o ile zachowa się dystans 1,5-metrowy.

UWAGA: Ministerstwo zapowiada, że informacja o tym, które powiaty należą do stref zielonej, czerwonej czy żółtej będzie podawana dwa razy w tygodniu. W związku z tym wszystkie diecezje,  duchowni i kierownictwa zborów zobowiązani są do śledzenia tych komunikatów i stosowania adekwatnych do danej strefy przepisów.

Dystans społeczny

Rozporządzenie skróciło dystans społeczny obowiązujący dotąd w różnych sytuacjach i miejscach z 2 metrów do 1,5 metra.

Dystans ten nie jest jednak prawnie wymagany podczas zgromadzeń kościelnych. Wyraźnie jednak jest on przez rozporządzenie zalecany, co widać w fakcie wspomnienia tego dystansu w przepisach o zgromadzeniach kościelnych na obszarze czerwonym i na pozostałym obszarze kraju (patrz wyżej).

Dlatego kierując się sugestiami prawodawcy, zaleceniami Wydziału Transeuropejskiego naszego Kościoła oraz przede wszystkim zdrowym rozsądkiem należy starać się zachowywać ten dystans w naszych kościołach. Zwłaszcza powinno to dotyczyć dystansu od osób, które nie zakrywają ust i nosa.   

Pozostałe zalecenia i instrukcje

Instrukcje i zalecenia z 2 i 9 czerwca 2020 obowiązują nadal za wyjątkiem kwestii odmiennie uregulowanych w obecnym komunikacie z 12 sierpnia.  

Przeto przeobleczcie się (…) w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem (Kol 3,12-13).         

Zarząd Kościoła Adwentystów
 Dnia Siódmego w RP

Media