Konferencja starszych zborów i pastorów w Podkowie Leśnej

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

W dniach 19-23 września br., w Podkowie Leśnej odbyło się coroczne spotkanie dla starszych zborów i pastorów. Obie konferencje były doskonałą okazją do zastanowienia się nad najważniejszymi wyzwaniami stojącymi przed liderami zborów adwentystycznych.

Organizatorzy konferencji zdecydowali się położyć szczególny nacisk na zagadnienia teologiczne i podkreślenie znaczenia właściwego podejścia do hermeneutyki biblijnej. Aby sporostać takim wyzwaniom, zaproszono dobrze znanego w Polsce (choćby z Campu w 2012 r.) wiceprzewodniczącego Generalnej Konferencji, dyrektora Instytutu Badań Biblijnych (The Biblical Research Institute), pastora dr Arthura Stele. Dr Stele zdecydował się również zabrać ze sobą jeszcze kilku współpracowaników. Z tego też powodu tegoroczna konferencja była absolutnie rekordowa pod względem przybyłych gości. Oprócz wspomnianego pastora Arthura Stele do Podkowy przyjechali również:

AngelÁngel M. Rodríguez – emerytowany dyrektor Instytutu Badań Biblijnych  przy Generalnej Konferencji. Jego specjalizacją jest Stary Testament, teologia Starego Testamentu jak i zagadnienia świątyni.

EliasDr Elias Brasil de Souza, Ph.D – jeden z dyrektorów wspomnianego już Instytutu Badań Biblijnych. Dr De Souza specjalizuje się w hermeneutyce biblijnej a także zagadnieniu świątyni.

JonasJonas Arrais – Przewodniczący Stowarzyszenia Kaznodziejskiego oraz  redaktor naczelny czasopisma Elders Digest (w Polsce podobnym czasopismem jest Przewodnik dla Kaznodziejów Zborowych).

ChadChad Stuart – pastor senior pracujący w zborze w Spencerville (Silver Spring-Maryland). Specjalizuje się w służbie zakładania nowych zborów i szkoleniach dla aktywistów zborowych.

AlbertoDr Alberto R. Timm, wicedyrektor Instytutu Dzieł Ellen G. White przy Generalnej Konferencji.

Konferencja dla Starszych Zboru rozpoczęła się niedługo po sobotnim obiedzie. Aula im. prof. Zachariasza Łyko wypełniła się niemal po brzegi. W refleksji otwierającej Konferencję pastorJarosław Dzięgielewski podkreślił fakt, że wszyscy jesteśmy częścią ogólnoświatowego kościoła. Kościoła, który jest niezwykle różnorodny pod względem kulturowym. Niestety często o tym zapominamy. Wpadamy w samozadowolenie i jesteśmy przekonani, że nasz polski adwentyzm –  gdziekolwiek się znajdujemy – jest najlepszy. Powinniśmy być jednak otwarci na rozwój i uczyć się słuchać.

Tego samego dnia w swoim seminarium pastor Ángel Rodríguez wskazasł na istotne  wyzwania jakie stoją przed Kościołem w celu zachowania jego jedności. Choć jesteśmy Bożym ludem rozrzuconym po całej ziemi, Bóg dał nam przykład jedności oddając swojego Syna. Chrystus powinien być fundamentem jedności dla całego Bożego Kościoła.

Pastor Jonas Arrais w swoich wystąpieniach przypomniał kilka prostych zasad mających zasadniczy wpływ na współpracę liderów w zborach: 1 – planowanie, 2 – organizowanie, 3 – wdrażanie, 4 – motywowanie, 5 – ewaluacja. Bóg nie powołuje ludzi dlatego, że nie ma nikogo innego. Bóg powołuje liderów aby realizowali Jego plany i robi to dlatego, że ma plan dla każdego człowieka.  W swojej służbie liderzy powinni być także skłonni do całkowitego zaufania i poświęcenia; zarówno w swoim zaangażowaniu jak i w sferze ofiarności.

Dr. Elias de Souza podzielił się zagadnieniami związanymi z zasadami hermeneutyki biblijnej.  W obecnych czasach – tak wielu różnic wśród kościołów chrześcijańskich – powinniśmy dołożyć wielu starań aby we właściwy sposób studiować Pismo Święte.  Pastor de Souza podkreślił także biblijne przykłady różnorodności, które wskazują na fundamentalną jedność i spójność Pisma Świętego.

Pastor Chad Stuart dzielił się swoimi własnymi doświadczeniami z pracy ze zborami. W swoim dotychczasowym doświadczeniu miał okazję przebywać w różnych zborach – w tej chwili pracuje w zborze który liczy ponad 1800 członków. Skuteczny lider nie może wykonywać swojej pracy samotnie.  Dobry przywódca powinien cały czas motywować swój zbór do działania i pracy wykorzystując przy tym możliwie wszystkie dostępne narzędzia. Często do zwiększenia zaangażowania w zborze może prowadzić zacieśnienie więzi pomiędzy wyznawcami.

Każdy uczestnik konferencji starszych zboru otrzymał oczywiście – zgodnie z tradycją – drobne upominki ze strony Wydawnictwa Znaków Czasu oraz Głosu Nadziei.

Podczas konferencji pastorów, którwa trwała trzy dni, mówcy dotknęli bardziej szczegółowych zagadnień. Pastor Steele przedstawił założenia strategii misyjnej Kościoła na lata 2015-2020. Podkreślił, że zachowując naszą tożsamość i przywiązanie do zasad wiary w ewnagelizacji, powinniśmy być bardziej otwarci na potrzeby współczesnego świata i stosować metody, które uczynią przekaz Ewangelii czytelny i zrozumiały.  Wymienił również cechy, którymi charakteryzują się wszystkie wzratające kościoły.

Pastor Arrais mówił o potrzebie planowego podejścia do swej służby i przypomniał podstawowe zasady dobrego przywództwa. Najwięcej zainteresowania wzbudziła jednak jego prezentacja „Jak pomnożyć finansowe zasoby Kościoła“ pełna humorystycznych i autentycznych historii związanych z zachęcaniem wyznawców do właściwego szafowania środkami finansowymi.

Jednym z najważniejszych tematów teogrocznej konferencji były zagadnienia hermeneutyczne. Pastor Rodriguez przedstawił podstawowe zasady hermenetyki biblijnej, szczególny akcent stawiając na podkreślanie natchnienia Bożego Pisma Świętego. Podkreślił, że adwentyści nie wierzą w tzw. natchnienie werbalne. Odnosił się do wydobytej na nowo przez Marcina Lutra zasady „sola scriptura“ oraz nawiazującej do niej pierwszej fundamentalnej zasady wiary Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego mówiącej, że Pismo Święte jest „najwyższym, autorytatywnym, objawieniem woli Bożej“ a także „definitywnie“ objawiającym zasady wiary. Opisywał, jak na przestrzeni historii w chrześcijaństwie próbowano postawić pomiędzy człowiekiem a Biblią rozmaite autorytety. Wyraźnie podkreślił, że w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego nawet obdarzona charyzmatem proroczym Ellen G. White nie stoi pomiędzy czytelnikiem a Pismem Świętym. Jedną z naczelnych zasad hermeneutyki jest fakt, że Biblia interpretuje samą siebie.

Szczególnym – i już dawno nieobecnym na konferencji duchownych – tematem była egzegeza końcowych wersetów 11 rozdziału Księgi Daniela. Pastor Rodriguez przeciwstawił się propagowanemu ostatnimi czasy poglądowi, że w symbolu króla południa należy dopatrywać się islamu. Zwrócił uwagę na odniesienia do Księgi Wyjścia oraz Apokalipsy, występujace w omawianym fragmencie Księgi Daniela. Podkreślił, że do powtórnego przyjścia Jezusa ścierać się będą ze sobą potęgi i systemy światopoglądowe laickie, ateistyczne oraz religijne.

Elias Souza z kolei wskazał na zalety wypływające z jedności i różnorodności Pisma Świętego. W sposób bardziej usytematyzowany, akademicki, z wykorzystaniem sporej ilości cytatów i tekstów źródłowych, potwierdził tezy stawiane przez A. Rodrigueza.

Alberto Timm poświęcił swoje prezentacje zagadnieniom roli i hermeneutyki pism Ellen G. White. Rozpoczął od historycznego znaczenia osoby Ellen White dla Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Mówił o procesie tworzenia się doktryny kościelnej, podkreślając rolę pisarki w wywyższaniu autorytetu Pisma Świętego. Wyjaśniał podstawowe zarzuty stawiane Ellen G. White przez jej krytyków, skupiając się na charkterystycznych cechach ich osobowości. Nawiązał też do zmiany brzmienia 18. zasady wiary dokonanej podczas Generalnej Konferencji, precyzującej zależności pomiędzy Pismem Świętym a duchem proroctwa. Dar prorokowania jest jednym ze znaków Kościoła poświadczonym przez Pismo Święte. Jako Kościół wierzymy, że dar ten objawił  się w posłannictwie Ellen G. White. Jej pismaprzemawiają z proroczym autorytetem i dostarczają Kościołowi pociechy, wskazówek, pouczeń oraz korygują jego kroki. Zaświadczają one także wyraźnie, iż to Biblia stanowi kryterium, według którego należy oceniać wszelkie nauki i doświadczenia religijne.

Nie sposób opisać wszystkiego, co w warstwie merytorycznej działo się podczas konferencji. Na szczęście cały przebieg konferencji rejestrowany był przez ekipę Ośrodka Radiowo-Telewizyjnego „Głos Nadziei“, która zajmie się również ich przygotowaniem do emisji.

[/vc_column_text][vc_gallery type=”image_grid” images=”1704,1705,1706,1707,1708,1709,1710,1711,1712,1713,1714,1715,1716,1717,1718,1719,1720,1721,1722,1723,1724,1725,1726,1727,1728,1729,1730,1731,1732,1733,1734,1735,1736,1737,1738,1739″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”D. Kluska; M. Rakowski/AAI fot. P. Kot/Głos Nadziei” title_align=”separator_align_right” el_width=”100″][/vc_column][/vc_row]