||

Koronawirus – apel do wiernych

Warszawa, dn. 12 marca 2020 roku

Drodzy Współwyznawcy naszego Pana Jezusa Chrystusa
w zborach Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP,

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, pragniemy przekazać tą drogą kilka informacji i zaleceń.

Przede wszystkim prosimy o modlitwy za wszystkich chorych, osoby zainfekowane wirusem, starsze oraz naszych wyznawców w kraju i zagranicą. Módlmy się o mądre decyzje władz naszego państwa, siłę, zdrowie i wytrwanie dla pracowników służb medycznych i wszystkich zaangażowanych w rozwiązanie obecnego kryzysu.

Zarząd Kościoła informuje o odwołaniu najbliższych posiedzeń wszelkich komitetów działających przy Zarządzie Kościoła i rekomenduje odwołanie podobnych spotkań na poziomie diecezji i okręgów.

Odwołane też zostają zajęcia z religii w pozaszkolnych punktach katechetycznych do czasu przywrócenia przez rząd zajęć w szkołach.

Radom poszczególnych zborów, kierującym się lokalnymi uwarunkowaniami, pozostawia się decyzje w kwestii czasowego odwołania nabożeństw. O powzięciu takich decyzji rady zborów powinny niezwłocznie poinformować swoje diecezje.

Tam, gdzie nabożeństwa będą się odbywać, do czasu poprawy sytuacji apelujemy o:

 1. Śledzenie informacji znajdujących się na stronie rządowej https://www.gov.pl/web/koronawirus, szczególnie dotyczących zachowywania zasad higieny.
 2. Rezygnację z nabożeństw okręgowych i Wieczerzy Pańskiej.
 3. W przypadku decyzji o przeprowadzeniu Wieczerzy Pańskiej – korzystanie z osobnych kieliszków, zdezynfekowanie rąk przez usługujących i osoby przygotowujące wino i chleb do Wieczerzy Pańskiej oraz łamanie chleba przez serwetę.
 4. Zmianę zwyczajów związanych z witaniem i żegnaniem się, w tym niepodawanie rąk, zaprzestanie uścisków i pocałunków.
 5. Zachowanie w miarę możliwości półtorametrowego dystansu od innych uczestników nabożeństwa.
 6. Pozostanie w domach osób z objawami gorączki, kaszlu czy zakatarzenia, a także starszych, przewlekle chorych i z obniżoną odpornością organizmu i korzystanie przez nie z nabożeństw transmitowanych w internecie.
 7. Unikanie dotykania dłońmi twarzy, a zwłaszcza oczu, nosa i ust, a w przypadku potrzeby kichnięcia – zasłanianie nosa i ust łokciem zamiast dłonią.
 8. Zachowanie szczególnej ostrożności podczas odwiedzin duszpasterskich i diakonackich u osób starszych oraz zaniechanie takich odwiedzin przez osoby z podejrzeniem zainfekowania oraz przybyłe niedawno z zagranicy.
 9. Zachowanie szczególnej ostrożności w kontaktach dzieci i młodzieży z osobami starszymi, gdyż dzieci i młodzież mogą być nosicielami koronawirusa nawet bez wyraźnych objawów.
 10. Wyposażenie zborów w płyny dezynfekujące do rąk, mydło i wyłącznie papierowe jednorazowe ręczniki do rąk.
 11. Umieszczenie w toaletach i łazienkach instrukcji dokładnego mycia rąk.
 12. Wietrzenie pomieszczeń, w których odbywają się nabożeństwa.
 13. Częste dezynfekowanie powszechnie dotykanych elementów w budynkach, takich jak: klamki, poręcze, przyciski i włączniki.
 14. Poddanie się co najmniej dwutygodniowej kwarantannie przez osoby, które wróciły z zagranicy, i w tym czasie zrezygnowanie przez nie z usługiwań, publicznych wystąpień i udziału w nabożeństwach.
 15. Na ile to możliwe, rezygnację z wyjazdów zagranicznych i podróży po Polsce.
 16. Unikanie dużych skupisk ludzi, w tym środków komunikacji publicznej.
 17. Ograniczenie posiedzeń różnych rad i komitetów na rzecz komunikowania się przez telefony i internet. 

Te oraz inne zalecenia mają przede wszystkim znaczenie profilaktyczne. Ponieważ sytuacja jest dynamiczna, będziemy w razie potrzeby informować o potrzebie podjęcia kolejnych kroków.

W przypadku wystąpienia objawów zarażenia koronawirusem należy niezwłoczne skontaktować się z całodobową infolinią Narodowego Funduszu Zdrowia w celu uzyskania informacji o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zarażenia tym wirusem. Infolinia działa siedem dni w tygodniu pod numerem telefonu: 800-190-590. Można się również kontaktować z najbliższym szpitalem zakaźnym lub lokalnym odziałem Sanepidu.

Zdając sobie sprawę, że to, co obserwujemy, wpisuje się w przepowiedziane przez Pismo Święte znaki czasu, świadczące o stanie naszej planety przed powtórnym przyjściem Pana Jezusa Chrystusa, wzywamy do modlitw w intencji rozwiązania przez Pana Boga wszystkich problemów tej ziemi.  

Wspierajmy się też wzajemnie modlitwami i praktycznym działaniem. Pomagajmy słabszym i starszym, na przykład poprzez przynoszenie im zakupów do domów. Ufajmy Bogu i nieśmy zaniepokojonym ludziom nadzieję zbawienia w Jezusie Chrystusie. 

Wierząc w rychłą poprawę sytuacji i Bożą ochronę –

Zarząd Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP

Media