Nabożeństwa w „Strefach Czerwonych” – Pismo Zarządu Kościoła

Warszawa, dnia 8 października 2020 roku

Do Wyznawców, Starszych Zborów i Pastorów

Przypomnienie dotyczące przeprowadzania
nabożeństw  w czerwonych strefach

W związku z nagłym wzrostem zakażeń wirusem covid-19 oraz kolejnymi przepisami i obostrzeniami wprowadzonymi od najbliższej soboty, tj. 10 października 2020 roku przypominamy:

 1. W powiatach, które zostały zakwalifikowane do czerwonej strefy obowiązuje przepis o ograniczeniu ilości osób biorących udział w nabożeństwie do 50% miejsc w kościele.
 2. W związku z powyższym kierownictwa zborów powinny dopilnować, aby liczba obecnych na nabożeństwie nie przekraczała ww. limitu. W tym celu należy:
  1. przypomnieć  wyznawcom o konieczności wcześniejszego (np. sms-owego) zgłoszenia udziału w nabożeństwie wyznaczonej przez kierownictwo zboru osobie;
  2. w celu zapewnienia wszystkim chętnym udziału w nabożeństwie zorganizować – jeśli będzie taka potrzeba – więcej niż jedno nabożeństwo;
  3. wywiesić w widocznym miejscu na zewnątrz budynku informację o ilości osób, które mogą przebywać na nabożeństwie.
 3. Ilość miejsc w kościele można zwiększyć – tam gdzie jest to możliwe – poprzez wykorzystanie dodatkowych pomieszczeń do pobytu wyznawców w czasie nabożeństwa.
 4. W związku z planowanym objęciem żółtą strefą całego terytorium Polski należy pamiętać o obowiązku zakrywania ust i nosa również na zewnątrz budynku.
 5. Dla zachowania bezpieczeństwa prosimy o stosowanie się do dotychczas przesyłanych instrukcji ze szczególną dbałością o zachowanie dystansu społecznego i zasad higieny.
 6. W tym coraz trudniejszym czasie bez przestanku módlmy się o Bożą ochronę dla naszych bliskich, sióstr i braci w Kościele, osób starszych, przewlekle chorych, pracowników służb medycznych oraz o rządzących w intencji właściwego zarządzania kryzysem.

„Bądźcie mocni! A serce wasze niech będzie dzielne, wy wszyscy,
którzy macie nadzieję w Panu.” (Ps. 31,25)

Zarząd Kościoła Adwentystów
 Dnia Siódmego w RP