Najważniejsze decyzje Rady i Zarządu Kościoła w I półroczu 2010

Sprawozdanie z działalności Zarządu i Rady Kościoła za pierwsze półrocze 2010.

„TRZEJ ANIOŁOWIE”

  • Przyjęto sprawozdania z przeprowadzonych działań misyjnych Grupy Misyjnej „Trzej aniołowie” (GM3A) prowadzonych w 2009 roku.
  • Upoważniono pastora Krzysztofa Roszkowskiego do złożenia w Wydziale Transeuropejskim aplikacji na projekt kontynuacji tej działalności w 2010 roku.
  • Wytypowano koordynatorów tej działalności dla każdej diecezji.
  • Włączono GM3A w struktury Polskiego Stowarzyszenia „Zdrowa Rodzina”.

PROJEKT MISYJNY W OSTROŁĘCE

Zatwierdzono projekt misyjny w Ostrołęce finansowany ze środków misyjnych Wydziału Transeuropejskiego, Diecezji Wschodniej i Zarządu Kościoła.

EXPO ZDROWIE

Przyjęto projekt programów Expo Zdrowie i wysłano do Wydziału Transeuropejskiego aplikację na jego sfinansowanie.

„POZYSKAĆ POLSKĘ DLA JEZUSA”

Przyjęto projekt misyjny promujący czasopismo „Znaki Czasu” w 100-lecie jego istnienia.

KSIĄŻKA „UWAŻAJ!”

W celach ewangelizacyjno-szkoleniowych bezpłatnie przekazano książkę pt: „Uważaj!” diecezjom i Polskiemu Stowarzyszeniu „Zdrowa Rodzina”.

POMOCE DO KAMPANII „END IT NOW”

W celach promocyjnych akcji „End It Now” („Dość już tego”) zamówiono banner reklamowy oraz 10 000 kart „Moje zobowiązanie”. Przystąpiono również do wydania materiału szkoleniowego dla pastorów pomagających rodzinom dotkniętych problemem przemocy.

NOWE SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE

Na wniosek przewodniczących diecezji znowelizowano formularz sprawozdania miesięcznego duchownych.

UWIERZYTELNIENIA DO USŁUGIWANIA

W celu uporządkowania spraw związanych z usługiwaniami sobotnimi oraz innymi posługami ewangelizacyjno-duszpasterskimi wykonywanymi poza macierzystą jednostką kościelną, przyjęto stosowne przepisy w tym względzie na wzór „Service Request” w Wydziale Transeuropejskim. Pełny tekst dokumentu został wysłany do pastorów i rad zborów. Można go również znaleźć na stronie internetowej Kościoła.

DARY DNIA SZAFARSTWA

Uchwalono przeznaczyć proporcjonalnie Dary Dnia Szafarstwa 20 lutego 2010 r. na realizację programu „End It Now” oraz dofinansowanie kosztów wyjazdu w sierpniu br. dzieci i młodzieży młodszej na Międzynarodowy Adwentystyczny Obóz Pathfindersów w Finlandii.

PPRZEDSTAWICIEL KOŚCIOŁA W ZARZĄDZIE ASI

Zgodnie ze statutem Adwentystycznego Stowarzyszenia Inicjatyw (ASI Polska) powołano do zarządu tej organizacji pastora Pawła Lazara, jako przedstawiciela Kościoła.

STOISKA NA IMPREZACH KOŚCIELNYCH

Do sprzedaży na imprezach kościelnych dopuszcza się tylko książki i materiały znajdujące się w dystrybucji instytucji kościelnych. W pozostałych przypadkach wymagana jest specjalna zgoda organizatorów imprezy.

ŁĄCZNOŚĆ Z TED W SPRAWACH MŁODZIEŻY

Powołano pastora Wasyla Bostana jako odpowiedzialnego z ramienia Zarządu Kościoła za kontakt z Wydziałem Transeuropejskim w sprawach działalności młodzieżowej Kościoła.

ZMIANA DYREKTORA CAMPU 2010

W związku z rezygnacją pastora Jarosława Dzięgielewskiego powołano pastora Remigiusza Kroka na dyrektora Campu 2010 w Zatoniu.

KOMITETY ORGANIZACYJNE HOSANNY 2011 I CAMPU 2011

Na wniosek Komitetu Młodzieży przy Zarządzie Kościoła powołano Komitet Organizacyjny Kongresu „Hosanna 2011”, w skład którego wchodzą członkowie Komitetu Młodzieży przy Zarządzie Kościoła oraz po 2 osoby z grona młodzieży z każdej diecezji, powołane przez komitety zarządzające poszczególnych diecezji. Powołano również Komitet Organizacyjny Campu 2011, w skład którego wchodzą członkowie Komitetu Młodzieży przy Zarządzie Kościoła oraz po 2 osoby z każdej diecezji, w tym co najmniej 1 z grona młodzieży, powołane przez komitety zarządzające poszczególnych diecezji.

POWÓDŹ 2010

W związku z wystąpieniem w maju br., tragicznej w skutkach powodzi w karaju, uchwalono:

  • skierować do duchownych, zborów i wszystkich instytucji kościelnych list okólny zachęcający do niesienia pomocy osobom poszkodowanym oraz do modlitw w ich intencji;
  • ogłosić ogólnopolską zbiórkę darów na rzecz łagodzenia skutków powodzi;
  • zalecić Chrześcijańskiej Służbie Charytatywnej rozpoczęcie akcji pomocy powodzianom;
  • zalecić fundacji ADRA Polska przyjęcie Narodowego Planu Pomocy ADRA w porozumieniu z ADRA TED i ADRA International w USA oraz zwrócenie się do zagranicznych oddziałów ADRA o udzielenie pomocy długofalowej dla powodzian w Polsce. Z wyżej wymienionej zbiórki pokryć wkład naszego kraju do tego planu w wysokości 2 500 USD;
  • zlecić dyrektorowi ChSCh i ADRA Polska składanie sukcesywnie sprawozdania Radzie Kościoła z realizacji tej uchwały.

POWOŁANIE DYREKTORA ANK

Działając zgodnie ze statutem Administracji Nieruchomości Kościelnych (nowo powołanej instytucji kościelnej) na stanowisko dyrektora wybrano z dniem 1 lipca 2010 r. br. Waldemara Kutrzebę, który będzie jednocześnie administratorem (zarządcą) domów kościelnych w Warszawie.

KWESTIE WSTH

W związku z bieżącą sytuacją w WSTH i pojawiającymi się opiniami oraz zarzutami, a także w trosce o przyszłość uczelni, uchwalono powołać komisję, która zajmie się zbadaniem reguł funkcjonowania szkoły oraz sprawdzeniem zasadności wysuwanych wobec niej zarzutów, a w szczególności: zgodnością z prawem i standardami praktyką przyspieszonego trybu zdobywania wykształcenia, wypełnianiem standardów nauczania, w tym merytorycznej poprawności nauczania przedmiotów teologicznych, rozliczaniem pozaetatowych aktywności pastorów, jako nauczycieli akademickich oraz finansowym wspieraniem ich rozwoju naukowego. Komisja powinna również zastanowić się nad potrzebami zatrudnienia nowych pracowników naukowych wywodzących się ze środowiska adwentystycznego i pastorskiego oraz zastanowić się nad zasadnością istnienia niektórych specjalności w ramach kierunku teologia. W skład komisji powołano: Andrzeja Artemowicza, [Andrzeja Mielczarka], Władysława Kosowskiego i Łukasza Romanowskiego. Komisja zobowiązana jest do współpracy z dyrektorem ds. edukacji w TED oraz składania raportów Radzie Kościoła.

Rada Kościoła zaleciła również prawnikowi niezatrudnionemu w Kościele opracowanie projektu nowelizacji Statutu WSTH, uwzględniającego uwagi radnych.

Komentarz do powyższej uchwały: Być może powyższe decyzje mogą być dla wielu Sióstr i Braci zaskoczeniem. Podjęte one jednak zostały w związku z rozszerzającą się falą rozmaitych, nie zawsze potwierdzonych informacji na temat WSTH. Zarząd Kościoła informuje, że czyni wszystko, aby wspólnie z Radą Kościoła i organami do tego uprawionymi rzetelnie zbadać wszelkie informacje. Dopóki sprawy nie zostaną zweryfikowane i rozstrzygnięte przez kompetentne organy i komisje, żadne wiążące decyzje nie będą podejmowane. Zarząd i Rada Kościoła pragną podejmować swoje decyzje w oparciu o rzetelne, wiarygodne i kompetentne źródła, a nie plotki, insynuacje i pomówienia. Nie obawiamy się podejmowania trudnych i niepopularnych decyzji ponieważ wierzymy w Boże prowadzenie Kościoła i jego instytucji. Jeśli okaże się, że gdzieś popełnione zostały poważne wykroczenia – wyciągniemy konsekwencje, w zgodzie z obowiązującymi w Kościele biblijnymi procedurami i standardami. Stanowczo jednak sprzeciwiamy się ferowaniu sądów i wyroków przed czasem i bez posiadania wystarczających dowodów, że jakiekolwiek nieprawidłowości mają miejsce. Nie chcemy poruszać się w sferze domysłów, pomówień i plotek i prosimy również wszystkich, którym na sercu leży dobro Kościoła o wstrzemięźliwość i rozwagę

Warszawa, Polska .... [Marek Rakowski/AAI, fot. Arkadiusz Piętka/AAI]