Najważniejsze decyzje Rady i Zarządu Kościoła w I półroczu 2011

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Poniżej najważniejsze decyzje Rady i Zarządu Kościoła w pierwszym półroczu 2011 roku.

OŻYWIENIE I REFORMACJA

Uchwalono przystąpić do inicjatyw Generalnej Konferencji i Wydziału Transeuropejskiego dotyczących ożywienia i reformacji. W ramach tego programu uchwalono także:

 • wydać 5 000 sztuk książki Marka Finley’a „Revive us again” („Ożyw nas na nowo”) celem rozpowszechnienia jej wśród wyznawców Kościoła;
 • wydać książkę – przewodnik D. Smitha „40 dni modlitw aby przygotować się na powtórne przyjście”.
 • w 2012 roku – wydać książkę E.G.White „Prawdziwe ożywienie największą potrzebą Kościoła”.

Osobą odpowiedzialną za realizację programu jest przewodniczący Kościoła, pastor Paweł Lazar.

CELE KOŚCIOŁA DO ROKU 2015

Zgodnie z zaleceniami Wydziału Transeuropejskiego (TED), na podstawie zebranego materiału badawczego uchwalono wytyczyć cele statystyczne rozwoju polskiego Kościoła do 2015 roku. Monitorowanie wyników odbywać się będzie corocznie według zasad określonych przez TED. Konferencja pastorów w Podkowie Leśnej poświęcona będzie przede wszystkim opracowaniu działań ewangelizacyjnych, duszpasterskich i wychowawczych w polskim Kościele służącym realizacji światowego posłannictwa Kościoła.

Według aktualnych danych 81% adwentystów w Polsce codziennie się modli, 67% systematycznie czyta Biblię, 67% oddaje dziesięcinę, a 41% studiuje książki ducha proroctwa.

EWANGELIZACJA

Postanowiono:

 • Dofinansować wszystkie (ok. 25) tegoroczne młodzieżowe obozy misyjne Grupy Misyjnej „Trzej Aniołowie”.
 • Kontynuować pokrywanie przez Zarząd Kościoła w 2011 r. kosztu utrzymania przez Polskie Stowarzyszenie „Zdrowa Rodzina” wolontariusza i kierownika Grupy Misyjnej „Trzej Aniołowie”.
 • Przyjąć następujące projekty misji innowacyjnej na rok 2011 i zarekomendować je wydziałowi celem uzyskania odpowiedniej dotacji:
  1. Kościół domowy w Tychach;
  2. EXPO Zdrowie dla nastolatków;
  3. „Znaki Czasu” dla VIP-ów.
 • Sfinansować wspólnie z diecezjami wydanie projektu „Objawienie nadziei” – materiału multimedialnego do prowadzenia ewangelizacji.
 • Sfinansować projekt nagraniowy płyty audio z Misyjną Książką Roku 2011 r. „Obiecująca przyszłość” i wydać ją w nakładzie 3 000 sztuk.
 • W ślad za uchwałami Generalnej Konferencji rozpowszechniania w 2012 roku książki „Wielki bój” jako Misyjnej Książki roku – wyrazić poparcie dla projektu Polskiego Stowarzyszenia „Zdrowa Rodzina” w tej sprawie oraz wystosować pisma do Polonii Adwentystycznej z prośbą o gromadzenie środków na ten cel.
 • Promować w Tygodniu Modlitwy na łamach miesięcznika „Głos Adwentu” misję ogólnoświatową.

EDUKACJA

 • W związku z objęciem w roku szkolnym 2011/2012 obowiązkiem szkolnym dzieci uczęszczających do klas zerowych – dokonanie nowelizacji programu nauczania religii w adwentystycznych punktach katechetycznych.
 • Po przedstawieniu oferty Wydawnictwa „Znaki Czasu” i przeprowadzonych pertraktacjach – dofinansowanie w 2011 r. kosztu wydania dwóch podręczników do nauki religii do klasy VI szkoły podstawowej w dwóch ratach po 10 000 PLN (odpowiednio: w 1. i 2. półroczu).
 • Delegowanie na Newbold College w ramach obowiązującego w Kościele systemu sponsorowania nauki następujących osób:
  1. Tomasz Kosowski – kurs języka angielskiego – jesień 2011 r.
  2. Jacek Igła – kurs języka angielskiego – wiosna 2012 r.
  3. Igor Baron – kurs języka angielskiego i studia doktoranckie w systemie zaocznym 2 razy po 3 tygodnie w roku.

MEDIA

 • zawarcie przez ORTV „Głos Nadziei” umowy licencyjnej z firmą Journey Films na dystrybucję w Polsce filmu „Adwentyści” (ang. „The Adventists”). Koszt licencji został pokryty po połowie z funduszu wydzielonego obrotowego Zarządu Kościoła (tłumaczenie i produkcja materiałów LDI) oraz z budżetu ORTV „Głos Nadziei”, który wykonuje polską wersję językową i – jako instytucja kościelna – jest na terenie Polski podmiotem prawnym dysponującym – w imieniu Kościoła w Polsce i w porozumieniu z nim – powyższym filmem w wersji polskiej, a wszelkie dochody związane z przyszłą dystrybucją filmu, czy to w postaci płyt DVD czy innych form przewidzianych w licencji będą w całości własnością Ośrodka Radiowo-Telewizyjnego „Głos Nadziei” z przeznaczeniem na jego działalność statutową.
 • Powołanie zespołu współpracującego przy realizacji projektu „Hope Channel Polska” w składzie: Paweł Lazar (dyrektor ORTV „Głos Nadziei”), Marek Rakowski (dyrektor sekretariatu Informacji), Jan Kot (redaktor naczelny ORTV „Głos Nadziei”).
 • Zawarcie umowy na zakup licencji w wysokości 5 000 USD na program „Podróże Pawła” (ang. „In the Footsteps of Paul”). W rezultacie 20 odcinków po 30 minut wydanych zostanie przez ORTV „Głos Nadziei” w formie filmów DVD i programów internetowych wraz z lekcjami Korespondencyjnej Szkoły Biblijnej.

MŁODZIEŻ

 • W związku z wakatem na stanowisku sekretarza Młodzieży w Diecezji Wschodniej, który jednocześnie przewodniczył komitetowi Młodzieży przy Zarządzie Kościoła – powierzenie pełnienia obowiązków przewodniczącego do dnia 30 września 2011 r. pastorowi Wasylowi Bostanowi.
 • Powołanie pastora Wasyla Bostana na dyrektora Campu Zatonie w 2011 r.
 • Powołanie na komendanta Pathfindersów w Polsce Witalija Szewczenkę i określenie finansowych warunków jego służby.
 • Udzielenie dotacji na pokrycie przekroczenia kosztów młodzieżowych imprez ogólnokrajowych w 2010 r. – Campu w Zatoniu i wyjazdu Pathfindersów do Finlandii w łącznej kwocie 10 000 PLN.
 • Dofinansowanie zjazdu młodzieży w Gdańsku przez Zarząd Kościoła (7 000 PLN) i diecezje (po 1 500 PLN).
 • Przeznaczenie równowartości zebranych darów szafarstwa na działalność młodzieżową, szczególnie Pathfindersów.
 • Na wniosek komendanta Pathfinder, Witalija Szewczenki, po rozpatrzeniu alternatywnych ofert lokalowych na organizację krajowego obozu Pathfinder w sierpniu 2011r. – przyjęcie oferty ośrodka „Pilica” prowadzonego przez protestancką organizację YMCA, koło Piotrkowa Trybunalskiego.
 • Dofinansowanie z budżetu oddziałowego młodzieży Zarządu Kościoła projektów działalności ewangelizacyjnej w ramach programu „Relay” 2011 r. zatwierdzonych przez TED.
 • Skierowanie do kierownictwa ChSCh wniosku o obniżenie opłaty za nocleg na Campie dla młodzieży od 15-25 lat.
 • Sfinansowanie przez zarząd i diecezję deficytu budżetowego Campu w Zatoniu.

NARADY, KONFERENCJE I SZKOLENIA

 • Skarbników unijnych w Słowenii – delegowanie Maksymiliana A. Szklorza i Mariusza Gebla.
 • Dyrektorów wydawnictw kościelnych w Słowenii – delegowanie Mirosława Harasima, Krzysztofa Roszkowskiego i Marka Kroczyka.
 • Promotorów zdrowia w ramach projektu EXPO Zdrowie w Podkowie Leśnej.
 • Ewangelistów misyjnych w Podkowie Leśnej.
 • Dyrektorów sekretariatów Misji i Szkoły Sobotniej w Słowenii – delegowanie Krzysztofa Roszkowskiego.
 • Dyrektorów Edukacji w Niemczech – delegowanie Haliny Jankowskiej.
 • Sekretarzy Kościoła w Niemczech – delegowanie Marka Rakowskiego.
 • Sekretariatu Komunikacji w Słowenii – delegowanie Marka Rakowskiego, Andrzeja Sicińskiego, Stanisława Niedzińskiego i Piotra Kota.
 • Dyrektorów Sekretariatu Kaznodziejstwa – delegowanie Pawła Lazara.
 • Festiwal Misyjny w Niemczech – delegowanie Krzysztofa Roszkowskiego.
 • Kongres Polonii Adwentystycznej w Anglii – delegowanie Andrzeja Sicińskiego.

SPRAWY PRAWNE

 • W związku z potrzebą jeszcze efektywniejszej realizacji zadań w zakresie zabezpieczenia emerytalnego osób duchownych, uchwalono w trybie art. 6 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, utworzyć odrębną osobę prawną: Kościelny Fundusz Socjalny, z jednoczesnym uchwaleniem statutu tej jednostki.
 • Znowelizowano regulamin płac w Domu Opieki „Samarytanin”.

KOMITET RESTRUKTURYZACJI KOŚCIOŁA

Zadaniem Komitetu powołanego przez Radę Kościoła jest zebranie niezbędnych faktów i danych, które zostaną przedłożone Diecezjom i Radzie Kościoła celem rozważenia zasadności i opłacalności zmian restrukturyzacyjnych. Komitet będzie działał w porozumieniu z TED. Skład Komitetu: przedstawiciel TED, Marek Rakowski (przewodniczący), Jarosław Dzięgielewski, Mariusz Radosh, Robert Sierakowski. Prawdopodobne rozpoczęcie prac Komitetu – po jesiennym posiedzeniu Rady Wydziału.

SPRAWY REMONTOWO-BUDOWLANE

 • Pokrycie kosztów odbioru nowego obiektu kościelnego w Gdańsku z należnego Zarządowi Kościoła 10% dochodu z tytułu sprzedaży nieruchomości w Poznaniu będącej własnością Kościoła.
 • Po zapoznaniu się z koncepcją modernizacji Młodzieżowego Ośrodka Zdrowego Życia „Zatonie” – zalecenie kierownictwu ChSCh przeredagowania całej koncepcji użytkowania ośrodka i dostosowanie go do potrzeb młodzieży i dzieci. Jednocześnie zalecenie przeprowadzenia w pierwszej kolejności modernizacji budynków A i B do wysokości środków założonych w budżecie zatwierdzonym przez Generalną Konferencję z tytułu darów 13-tej Soboty. W dalszej kolejności – ustalenie zakresu robót łącznie z kosztorysem inwestorskim i przesłanie do wiadomości Kościoła oraz Wydziału.
 • Przyjęcie planów remontów domów kościelnych administrowanych przez Zarząd Kościoła na 2011 r. Sprawą priorytetową – usunięcie awarii wynikających z zawilgocenia oraz remont elewacji.

SPRAWY WSTH

 • Przyjęcie trybu pracy nad raportem Komisji ds. Zbadania Sytuacji WSTH.
 • Dokonanie pierwszej nowelizacji Statutu WSTH.

ZAPROSZENIA

Zaproszono:

 • Pastora Alexandra Bolotnikova do przeprowadzenia wykładów w Podkowie Leśnej.
 • Pastora Berniego Carlsona, dyrektora młodzieży w Szwecji, na zjazd młodzieży w Gdańsku.
 • Pastora Izaaca Liburda z Wielkiej Brytanii na Camp w Zatoniu.
 • Pastora Davida Newmana na Camp w Zatoniu.

Wszystkie zaproszenia zrealizowano według procedury „Service Request”. Z zasadami działania tej procedury zapoznano w 2010 r. pastorów i rady zboru.

NOWY RADNY KOŚCIOŁA

W miejsce Adama Jaksza, który złożył rezygnację, powołano do Rady Kościoła Dariusza Głowackiego z Sosnowca.

INNE

 • Opracowanie przez Zarząd Kościoła projektu budżetu Administracji Budynków Kościelnych oraz Administracji Nieruchomości Kościelnych.
 • Podpisanie przez ADRA Polska standardowej umowy licencyjnej z macierzystą organizacją ADRA.
 • Dofinansowanie wydawania „Przewodnika Kaznodziejów Zborowych”.
 • Wykupienie przez Zarząd Kościoła i Diecezje książki G. Knighta „Apokaliptyczna wizja i unieczynnienie adwentyzmu” celem rozpowszechniania jej w zborach.
 • Zorganizowanie dorocznego spotkania z emerytami kościelnymi w Warszawie.
 • Wyznaczenie pastora Marka Rakowskiego jako przedstawiciela Zarządu Kościoła w radzie nadzorczej spółki „Nadzieja.pl Sp. z o.o.”.
 • Wyasygnowanie kwoty 1 000 EUR na częściowe pokrycie utrzymania biura ADRA w Brukseli zajmującego się promocją działalności charytatywnej Kościoła w Komisji Europejskiej.
 • Zwrócenie się do Rady ChSCh o zaproszenie sekretarza Kościoła oraz przewodniczących Diecezji na posiedzenie Rady, w agendzie której znajdzie się sprawa remontu Ośrodka Zdrowego Życia „Zatonie” oraz cennik opłat w tym Ośrodku w 2012 roku.
 • Powołanie pastora Pawła Lazara na delegata Kościoła w kolejnej kadencji Komitetu Krajowego Towarzystwa Biblijnego.
 • Przyjęcie zasady uchwalania budżetów dużych imprez ogólnokrajowych (camp, kongres) odbywających się w danym roku najpóźniej w miesiącu styczniu tego roku.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”Warszawa, Polska …. `{`Marek Rakowski/AAI`}`” title_align=”separator_align_right” el_width=”100″][/vc_column][/vc_row]