Najważniejsze decyzje Rady i Zarządu Kościoła w II półroczu 2010

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Poniżej najważniejsze decyzje Rady i Zarządu Kościoła w drugim półroczu 2010 roku.

MISJA

1. Wykupiono przez Zarząd Kościoła 20 000 sztuk Misyjnej Książki Roku oraz 100 000 egzemplarzy gazetowego wydania „Znaków Czasu” celem wykorzystywania jej do publicznego, darmowego rozpowszechniania na obozach misyjnych Grupy Misyjnej „Trzej Aniołowie” (GM3A) oraz innych obozach ewangelizacyjnych.

2. Dofinansowano utrzymanie przez Polskie Stowarzyszenie „Zdrowa Rodzina” kosztów służby wolontaryjnej s. Walentyny Davydyuk, wykonującej posługę w ramach projektu GM3A.

3. Wstępnie zatwierdzono projekt założenia zboru ukraińskiego w Warszawie.

4. Zatwierdzono książkę Davida Marshala pt. „Obiecująca przyszłość” jako Misyjną Książkę Roku 2011.

5. Przyjęto projekty Misji Globalnej na 2011 rok w następujących miejscowościach: rejon Kotliny Kłodzkiej, Lębork, Szczecinek, Podolszyce, Wyszków, Chorzów, Siemianowice.

6. Wsparto inicjatywę Towarzystwa Biblijnego obdarowywania Bibliami ubogich i upośledzonych grup społecznych poprzez udzielenie dotacji na ten cel w wysokości 2 000 PLN z funduszy Zarządu Kościoła i trzech diecezji.

KOMUNIKACJA I MEDIA

Przystąpienie do projektu Hope Channel Polska:

Uchwalono przystąpienie do projektu Hope Channel Polska, zgodnie z propozycjami znajdującymi się w planach dyrektora sekretariatu komunikacji i ORTV „Głos Nadziei” na 2011 rok. Jednocześnie zobowiązano Zarząd Kościoła przy współudziale pracowników ORTV „Głos Nadziei” do dopracowania szczegółów pod kątem powołania zespołu współpracującego przy realizacji projektu i powiązania go z wydziałowym projektem LIFEconnect, a także do opracowania kalkulacji finansowej i harmonogramu całego przedsięwzięcia. Wszelkie umowy i sprawy formalno-prawne pomiędzy Hope Channel Polska i Hope Channel Generalnej Konferencji Kościoła, będą realizowane przez Zarząd Kościoła, któremu podlega ORTV GN jako instytucja kościelna.

Wykupienie domeny lifeconnect.pl:

W związku z planowanym przystąpieniem do projektu Wydziału Transeuropejskiego (TED) wykupiono domenę pod nazwą: lifeconnect.pl.

NOWELIZACJA REGULAMINU STRON INTERNETOWYCH

Dokonano nowelizacji regulaminu stron internetowych, którego aktualna treść brzmi następująco:

Regulamin tworzenia i prowadzenia zborowych witryn internetowych:

1. Zborowa witryna internetowa powoływana jest uchwałą Rady Zboru określającą osoby odpowiedzialne, w tym opiekuna witryny (redaktora) i webmastera. O fakcie powołania strony należy poinformować sekretarza właściwej diecezji i dyrektora Sekretariatu Informacji przy Zarządzie Kościoła.

2. Witryny zborowe docelowo powinny być w miarę ujednolicone pod względem treści. Mogą się różnić pewnymi szczegółami grafiki i techniki wykonania, jednak, co do treści powinny być ujednolicone.

3. Strona zborowa powinna mieć elementy, które zbór może i powinien kształtować sam, ale też takie, do których powinny być jedynie linki do oficjalnej strony kościelnej www.adwent.pl.

4. Strona zborowa powinna w szczególności składać się z następujących samodzielnie przygotowanych elementów:

a). historia zboru,
b). kim jesteśmy (strona informacyjna):

 • nazwa, logo, adres, godziny nabożeństw, telefon, faks, e-mail, nazwisko pastora;
 • pełna nazwa to: Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w RP, Zbór Kołobrzeg [przykładowo];
 • logo pobrane za zgodą z oficjalnej strony Kościoła powinno być takie jak na oficjalnej stronie
  w linku „Logo”;
 • pod żadnym pozorem nie należy stosować skrótów typu „KADS” lub „Kościół ADS”, lub „Kościół Adwentystów DS” – podajemy nazwę Kościoła zawsze w pełnym brzmieniu,

c). nasza misja (statutowy cel misji Kościoła – art. 2 Statutu Kościoła),
d). struktura zboru (wykaz urzędów zborowych bez danych osobowych, chyba że Rada Zboru stosowną uchwałą postanowi inaczej),
e). wydarzenia (krótkie relacje z nabożeństw, imprez, wizyt, spotkań, kontaktów, akcji, działań społecznych itp., które miały miejsce w zborze lub poza zborem z udziałem adwentystów ze zboru lub dotyczyły lokalnego zboru),
f). kontakt.

5. Dodatkowo, ale nie obligatoryjnie, na stronie mogą znaleźć się:

a). kazania,
b). komunikaty,
c). galeria (zdjęcia, filmy).

6. Elementy, które mogą się znaleźć na stronie zborowej, a które nie powinny być redagowane siłami zborowymi, natomiast powinny pochodzić z oficjalnego źródła (oficjalna strona Kościoła) z jego zacytowaniem:

a). historia Kościoła,
b). struktura i organizacja Kościoła w Polsce i na świecie,
c). zasady wiary,
d). oświadczenia i oficjalne dokumenty,
e). prawo kościelne (ustawastatutprawo zborowe),
f). pytania (odpowiedzi na pytania teologiczne).

7. Nie wszystkie elementy z punktów 3 i 4 muszą się znaleźć na stronie zborowej. Jednak decydując się zamieścić elementy z p. 4, należy raczej zamieścić linki do oficjalnej witryny kościelnej.

8. Strona powinna być aktualizowana co najmniej raz w miesiącu.

9. Zborowe witryny mają obowiązek uzyskać Certyfikat Wiarygodności, którego zasady przyznawania reguluje odrębna uchwała Rady Kościoła.

10. Warunkiem uzyskania Certyfikatu jest:

a). prowadzenie strony przez wyznawcę Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego nie objętego sankcjami dyscypliny zborowej,
b). brak treści polemicznych lub niezgodnych z zasadami wiary Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego,
c). umieszczanie treści wspierających i promujących misję Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego,
d). zobowiązanie do poddawania się corocznej ocenie zdolności certyfikacyjnej.

11. Niniejszy regulamin dotyczy również nie zborowych witryn adwentystycznych. Witryny takie powoływane są uchwałą właściwego kościelnego organu kolegialnego.

HARCERSTWO ADWENTYSTYCZNE „PATHFINDERS”

Z dniem 1 stycznia 2011 r. powołano Witalija Szewczenkę na koordynatora Harcerstwa Adwentystycznego „Pathfinders”, podlegającego sekretariatowi wychowania religijnego młodzieży w charakterze ewangelisty regularnego zrzeszonego w Polskim Stowarzyszeniu „Zdrowa Rodzina”.

KONFERENCJE I SZKOLENIA

1. Uchwalono przeprowadzenie dwóch konferencji szkoleniowych na temat „Szkoła sobotnia w misji i zbory domowe”: w dniach 1-3 października 2010 r. w Wiśle dla wyznawców z południowej części Polski oraz w I kwartale 2011 roku w Toruniu dla wyznawców z części północnej. Gość konferencji: Michael Hamilton (TED).

2. Ustalono, aby kolejne programy przygotowujące młodzież do misji pod nazwą „Relay” starać się realizować w miesiącach letnich przy ścisłej współpracy pomiędzy sekretarzami młodzieży w diecezjach i dyrektorem sekretariatu Misji i Ewangelizacji. Programy te adresowane powinny być do szerokiego grona młodzieży.

3. Delegowano pastorów Pawła Lazara i Andrzeja Sicińskiego na konferencję Wydziału Transeuropejskiego w Libanie poświęconą zagadnieniom Spraw Publicznych i Wolności Religijnej.

4. Delegowano pastorów Wasyla Bostana i Remigiusza Kroka na robocze spotkanie dyrektorów sekretariatów młodzieży w Wielkiej Brytanii.

PODRĘCZNIK DLA VI KLASY

Zlecono Wydawnictwu „Znaki Czasu” wydanie podręcznika do nauki religii dla VI klasy szkoły podstawowej w wersji kolorowej w miękkiej oprawie. Podręcznik dotowany jest przez Wydział Transeuropejski, diecezje i Zarząd Kościoła (12 000 PLN z funduszu wydzielonego edukacyjnego).

NOWE PRAWO ZBOROWE

Uchwalono wydanie nowego Prawa Zborowego, zatwierdzonego na ostatniej sesji Generalnej Konferencji w Atlancie w 2010 r.

PLANY NA ROK 2011

Na budżetowym posiedzeniu Rady Kościoła zatwierdzono plany działania na 2011 rok wszystkich instytucji i sekretariatów kościelnych. Jednocześnie uchwalono, że realizacja wszelkich planów sekretariatów Kościoła związanych z wydatkami finansowymi winna być uprzednio zgłoszona skarbnikowi Kościoła i zatwierdzona przez Przewodniczącego Kościoła. W przypadku wydatków przekraczających budżet oddziałowy na dany rok finansowy ich realizacja wymaga uprzedniej zgody Zarządu Kościoła. Natomiast plany sekretariatów i instytucji, w których finansowo mają być zaangażowane diecezje, wymagają zgody Komitetu Strategiczno–Budżetowego Rady Kościoła lub doraźnie Zarządu Kościoła.

KALENDRAZ WYDARZEŃ KOŚCIELNYCH

Przyjęto kalendarz wydarzeń kościelnych i szczególnych dni na 2011 rok.

ZEBRANIA ZBOROWE W SABAT

W związku z prośbami płynącymi ze zborów z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie zebrań zborowych w sabat, zaleca się zborom prowadzenie zebrań zborowych dotyczących spraw administracyjno–remontowych i dyscyplinarnych oraz wszelkich mogących wywołać problemy, spory czy dyskomfort wyznawców, w inny dzień tygodnia niż sobota.

POMOC PRAWNA W SPRAWIE EGZAMINU W SABAT

W związku z wnioskiem wyznawcy Kościoła o udzielenie pomocy prawnej w postępowaniu w sprawie egzaminu państwowego w Sabat uchwalono zapewnienie adwokatowi reprezentującemu interesy wnioskodawcy wszelkich materiałów, pokrycia kosztów tego postępowania oraz innej niezbędnej pomocy w tej sprawie. Jeżeli zaistnieje konieczność podjęcia decyzji ze strony Kościoła w trakcie postępowania adwokat ten zostanie włączony do konsultacji przy ich podejmowaniu.

ZAANGAŻOWANIE FINANSOWE ZARZĄDU KOŚCIOŁA W DOTACJE DLA ZBORÓW

W związku z możliwościami finansowymi Zarządu Kościoła związanymi z podziałem darów niedziesięcinowych pomiędzy diecezjami a Zarządem Kościoła, a także faktem, że zbory podlegają diecezjom, a nie zarządowi, uchwalono co następuje:

1. Zarząd Kościoła nie udziela dotacji do kaplic ani budynków kościelnych, którymi nie zarządza (nie pobiera od nich czynszów).

2. Zarząd Kościoła może przekazać okolicznościowe prezenty w różnej formie zborom, które obchodzą jubileusz.

3. Zbory zainteresowane pomocą materialną powinny zwracać się do diecezji jako rodziny zborów na danym terytorium.

Uchwała ta nie dotyczy nowych obiektów w budowie, które mogą być wspierane w miarę posiadanych środków.

SPRAWY WYŻSZEJ SZKOŁY TEOLOGICZNO-HUMANISTYCZNEJ (WSTH)

UWAGA: Oświadczenia w sprawie WSTH znajdują się na oficjalnej stronie internetowej Kościoła w dziale: „Okólniki/Informacje Kościelne”: Oświadczenie w sprawie doktoratu Rektora WSTHDecyzja w sprawie Rektora WSTH.

1. Zmieniono skład Komisji ds. Zbadania Sytuacji w WSTH na następujący: Andrzej Artemowicz, Władysław Kosowski, Andrzej Mielczarek, Daniel Skwarek (przewodniczący Komisji).

2. Na wniosek Komisji – wprowadzono zmiany dotyczące jej zadań, które są następujące:

a). ocena zgodności z prawem państwowym oraz kościelnym aktualnego funkcjonowania WSTH jako instytucji Kościoła,
b). sprawdzenie zasadności zarzutów w stosunku do WSTH jako instytucji, z pominięciem spraw ewentualnych plagiatów, a w szczególności:

(1) zbadanie zgodności z prawem i standardami nauczania indywidualnego toku studiów, praktykowanego przez tę Uczelnię,
(2) analiza wypełniania przepisów określających liczbę godzin realizowanych w toku studiów, wykazywanych na suplemencie do dyplomu ukończenia tych studiów, otrzymywanego przez absolwentów WSTH,
(3) ocena merytorycznej poprawności założeń, sposobu i stopnia realizacji programu studiów na tej Uczelni (z uwzględnieniem przede wszystkim przedmiotów teologicznych),
(4) analiza sposobu rozliczania pozaetatowych aktywności pastorów jako nauczycieli akademickich, zatrudnionych w WSTH, oraz zasad finansowego wspierania ich rozwoju naukowego,
(5) zbadanie celowości dalszego istnienia dotychczasowych lub nowych specjalności w ramach kierunku: teologia,

c). ocena celowości ewentualnego zatrudnienia w najbliższej przyszłości dotychczasowych i nowych pracowników naukowych, wywodzących się ze środowiska adwentystycznego (w tym z grona pastorów) oraz spoza niego,
d). współpraca z dyrektorem ds. edukacji w Wydziale Transeuropejskim (TED).

3. W związku z decyzją państwowej Centralnej Komisji Tytułów i Stopni Naukowych o wznowieniu doktoratu Rektora WSTH, prof. dra hab. Bernarda Koziróga oraz powołując się na uchwałę RK 227/IX/10, uchwalono zawiesić go w pełnieniu funkcji Rektora WSTH od 17 stycznia do 30 września 2011 r. W tej sprawie zostały również wydane wyżej wspomniane oświadczenia dostępne na internetowej stronie kościelnej.

4. W związku z uchwałą RK 283/XV/10 zawieszającą prof. dra hab. Bernarda Koziróga w funkcji Rektora WSTH, uchwalono na mocy art. 23 Statutu Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej powierzyć z dniem 17 stycznia 2011 r. pełnienie obowiązków Rektora WSTH dr Danielowi Dudzie (TED). Przysługiwać mu będą wszystkie uprawnienia Rektora wynikające ze statutu Uczelni.

UWIERZYTELNIENIA PASTORSKIE

Przyjęto wygaśnięcie uwierzytelnień pastorskich Mieczysława Tarasiuka i Krzysztofa Romanowskiego w związku z nie przyjęciem oferty podjęcia służby pastorskiej w pierwszym przypadku oraz rozwiązaniem stosunku służby kościelnej w drugim przypadku. Podstawa prawna: „Prawo Służby Kościelnej”, rozdziały 2-4 oraz „Working Policy”, rozdział E.

KOMITET ZARZĄDZANIA KRYZYSEM

Powołano komitet Zarządzania Kryzysem na wzór obowiązującego w Wydziale Transeuropejskim „Crisis Management”, w skład którego wchodzą stali członkowie Zarządu Kościoła. W sytuacjach wymagających porady prawnej na konsultantów Komitetu wyznacza się Andrzeja Sicińskiego i Daniela Skwarka. W zależności od zakresu omawianych spraw, skład Komitetu może być uzupełniany w konsultacji z Radą Kościoła.

KOMITET PRAWNY

W związku z wymogiem podejmowania uchwał w zgodności z obowiązującymi procedurami, uchwalono powołać Komitet Prawny na wzór „steering comittee”, działającego przy Generalnej Konferencji. W skład Komitetu Prawnego powołano 3 osoby. Jedna z nich uczestniczy w obradach Rady Kościoła bez prawa głosu, chyba że jest jej członkiem. Propozycje uchwał Rady i Zarządu Kościoła są przesyłane celem konsultacji do członka komitetu, biorącego udział w posiedzeniach Rady, który sprawdza je pod kątem zgodności z obowiązującymi procedurami. Na zjazdach Kościoła i diecezji Komitet może być obecny w pełnym składzie i czuwa nad procedowaniem zgodnym z Regulaminem Obrad, statutami, Prawem Zborowym i innymi obowiązującymi w Kościele przepisami. Do 30 czerwca 2013 r. do Komitetu prawnego powołano: Andrzeja Artemowicza, Andrzeja Sicińskiego i Daniela Skwarka.

ZAPROSZENIA (SERVICE REQUEST)

 • dla pastora Bertila Wiklandera, przewodniczącego TED, na Zjazd Diecezji Zachodniej;
 • dla pastora Raafata Kamala (TED) na Zjazd Diecezji Wschodniej;
 • dla pastora Dariusza Jankiewicza z Andrews University na konferencję pastorów Diecezji Wschodniej;
 • dla pastora Kirka Thomasa z Diecezji Południowej w Wielkiej Brytanii do przeprowadzenia cyklu wykładów ewangelizacyjnych w Łodzi;
 • dla pastora Aleksandra Bolotnikova z Diecezji Illinois w USA do przeprowadzenia wykładów w Podkowie Leśnej.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”Warszawa, Polska …. `{`Marek Rakowski/AAI`}`” title_align=”separator_align_right” el_width=”100″][/vc_column][/vc_row]