Najważniejsze decyzje Rady i Zarządu Kościoła

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

W dniu 15 grudnia, w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie Rady Kościoła. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi decyzjami Rady i Zarządu  Kościoła podjętymi w ostatnim czwartym kwartale 2013 roku.

WNOSZENIE PISM I PODAŃ DO RADY KOŚCIOŁA

Uchwalono wprowadzać na agendę posiedzeń Rady Ko¬ścioła tylko pisma i podania, które wpłyną nie później niż 2 tygodnie przed planowanym posiedzeniem rady. Wyjątek stanowią pisma, które dotyczą spraw nagłych i klu¬czo¬wych dla Kościoła. Decyzje o wprowadzaniu takich pism na agendę podejmuje przewodniczący Kościoła w porozumieniu z sekretarzem i skarbnikiem lub – w razie potrzeby – pozostałymi członkami Zarządu Kościoła. Rada Kościoła jest informowana o pismach, które wpłynęły po terminie lub nie zostały zakwalifikowane do rozpatrzenia przez radę.

SPRAWY PERSONALNE

• Powołano brata Zygmunt Jaksza na dyrektora Domu Opieki „Samarytanin”;
• Powołano pastora Pawła Lazara na dyrektora Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej;
• Powołano pastora Marka Rakowskiego na dyrektora Sekretariatu Mediów Adwentystycznych i powierzono mu pełnienie obowiązków dyrektora Głosu Nadziei;
• Rada Kościoła zarekomendowała powołanie Jana Kota na dyrektora programowego Głosu Nadziei
• Powołano siostrę Halinę Jankowską na dyrektora Sekretariatu Dzieci;
• Powołano pastora Remigiusza Kroka na dyrektora Sekretariatu Szkoły Sobotniej;
• Powołano pastora Ryszarda Jankowskiego na dyrektora Sekretariatu Wydawnictw;
• Powołano pastora Mariusza Adamczyka na komendanta Pathfindersów ;
• Powołano brata Marka Kroczyka na przełożonego Polskiego Stowarzyszenia Zdrowa Rodzina ;
• Powołano pastora Jarosława Dzięgielewskiego na asystenta kościelnego w Zarządzie Adwentystycznego Stowarzyszenia Inicjatyw;
• Powołano brata Marka Chełmińskiego na przedstawiciela Rady Kościoła w Zarządzie Kościoła od 1.01 – 30.06.2014 roku;
• Zatrudniono siostrę Agnieszkę Kosowską jako referenta księgowego w Zarządzie Kościoła.

EWANGELIZACJA

• Powołano Komitet Misyjnej Książki Roku w składzie: przewodniczący Kościoła i dyrektor Sekretariatu Ewangelizacji – J. Dzięgielewski; przewodniczący trzech diecezji – W. Bostan, R. Jankowski, M. Karauda; dyrektor Wydawnictwa Znaki Czasu – M. Harasim; przełożony Polskiego Stowarzyszenia Zdrowa Rodzina – M. Kroczyk; redaktor naczelny Głosu Nadziei – J. Kot;
• Postanowiono wydać pozycję „Beyond Imagination” („Poza wyobraźnią”) jako misyjna książkę roku 2014;
• W związku z ogłoszeniem w światowym Kościele roku 2014 Rokiem Kolportażu – przyjęto plan Polskiego Stowarzyszenia „Zdrowa Rodzina” promowania działalności misyjnej poprzez kolportaż;
• Udzielono kolporterom wyjaśnienia sposobu ich finansowania w Polsce oraz zaoferowano udzielanie przez Zarząd Kościoła pożyczek Wydawnictwu Znaki Czasu na masowy druk atrakcyjnych książek ewangelizacyjnych opatrzonych korzystnymi rabatami dla kolporterów;

SEKRETARIAT MEDIÓW ADWENTYSTYCZNYCH

• Powołano Sekretariatu Mediów Adwentystycznych, który będzie obejmował dział komunikacji, Głos Nadziei i projekt Life Connect (ewangelizacja przez internet);
• Powołano Komitet Sekretariatu Mediów Adwentystycznych o charakterze programowym w składzie: Marek Rakowski (przewodniczący), Daniel Kluska (sekretarz), Jarosław Dzięgielewski, Jan Kot, Andrzej Siciński, Maksymilian A. Szklorz;

DUSZPASTERSTWO

• Zlecono Wydawnictwu „Znaki Czasu” przetłumaczenie i przygotowanie materiałów na 10 dni modlitw (8 – 18 stycznia 2014 roku). Materiały te ukazały się w formie elektronicznej na stronie kościelnej, a w formie papierowej zostały rozesłane do pastorów i starszych zborów;
• Włączono do Kalendarza Szczególnych Dni w Roku dnia poświęconego stworzeniu wg programu światowego Kościoła. W 2014 roku dzień ten przypada 25 października;

MISJA KOBIET

• Powierzono siostrze Halinie Jankowskiej zorganizowania szkolenia z udziałem Clair Sanches, dyrektor Sekretariatu Kobiet w Wydziale Transeuropejskim.

UWIERZYTELNIENIA ZAGRANICZNE (SERVICE REQUEST)

• dla Micaha Cambella z Unii Brytyjskiej – na wniosek Diecezji Południowej do przeprowadzenia ewangelizacji publicznej i jako gościa na zjeździe młodzieżowym w maju 2014 roku;
• dla Izaaka Liburda z Unii Brytyjskiej – na wniosek Diecezji Południowej do przeprowadzenia ewangelizacji publicznej i jako gościa na zjeździe młodzieżowym w listopadzie 2014 roku;
• dla dr Johna Scharffenberga – na wniosek Diecezji Wschodniej do przeprowadzenie serii programów zdrowotno – ewangelizacyjnych.

WYDAWNICTWO ZNAKI CZASU

• Zalecono Wydawnictwu Znaki Czasu aby systemem przedpłat za zamówioną literaturę objąć tylko te zbory, które posiadają systemowe zadłużenie;
• Postanowiono na potrzeby Kościoła wykupić przez Zarząd Kościoła i Diecezję Wschodnią od Wydawnictwa „Znaki Czasu” część nakładu książki Marka Waltera „Dzieje Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego na Wołyniu i Północnych Kresach Wschodnich w latach 1888-1945’’.

SPRAWY FINANSOWE

• Fundusz Kościelny

Wobec możliwych poważnych konsekwencji finansowych, jakie mogą dotknąć Kościół w związku z planowaną przez rząd RP likwidacją Funduszu Kościelnego i wprowadzeniem w zamian instytucji odpisu podatkowego na związki wyznaniowe, upoważniono Zarząd Kościoła do prowadzenia w tej sprawie negocjacji z przedstawicielami właściwych władz państwa oraz z innymi związkami wyznaniowymi aż do etapu zamknięcia negocjacji wraz z przyjęciem lub odrzuceniem propozycji rządowych.

• Kościelny Zespół Księgowy

Przyjęcie koncepcji powołania Kościelnego Zespołu Księgowego i rozpoczęcie jej wprowadzania w życie .

INNE

• Przyjęto plany pracy na rok 2014 sekretariatów i instytucji Kościoła;
• Uchwalono kalendarz darów na 2014 rok (szczegółowe informacje w bieżących okólnikach oraz podręczniku lekcji szkoły sobotniej);
• Uchwalono kalendarz wydarzeń kościelnych na 2014 rok ;
• Uchwalono dofinansować w 50% remont toalet w Korespondencyjnej Szkole Biblijnej w Bielsku-Białej;
• Ustalono, że Sekretariat Kapelanatu będzie działał na poziomie diecezji;
• Przyjęto budżety Zarządu Kościoła i Kościelnego Funduszu Socjalnego na 2014 rok.
• Dokonano podziału środków od państwa z odszkodowania za utracone mienie;
• Podjęto decyzję o zawarciu ugody z Miastem Szczecin polegającej na zrzeczeniu się przez Kościół roszczeń obejmujących przedwojenne nieruchomości kościelne w zamian za przekazanie przez Miasto Szczecin na własność Kościoła nieruchomości zamiennej.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”Marek Rakowski/Zarząd Kościoła” title_align=”separator_align_right” el_width=”100″][/vc_column][/vc_row]