Kim jesteśmy?

Adwentyści to ogólna nazwa wspólnot protestanckich nawiązujących do profetyzmu, mesjanizmu i millenaryzmu, wyrosłych z ruchu tzw. drugiego adwentu. Adwentyści dnia siódmego to najliczniejsza wspólnota adwentystów, której początki sięgają 1845 r. Nazwa adwentyści dnia siódmego została przyjęta w 1860 r. w Battle Creek w stanie Michigan w Stanach Zjednoczonych, a Kościół ten został oficjalnie utworzony na Generalnej Konferencji w 1863 r. (wtedy ruch łączył 125 zborów/parafii i gromadził 3,5 tys. wyznawców). Od 1864 r. adwentyści są w Europie, dzięki pastorowi Michałowi Belinie-Czechowskiemu, byłemu księdzu katolickiemu, który przebywając kolejno we Włoszech, Szwajcarii, Rumunii i na Węgrzech głosił idee adwentyzmu.

Nazwa i misja Kościoła

Dwa ważne wierzenia związane są z nazwą Adwentyści Dnia Siódmego. Jesteśmy ludźmi, którzy gorąco wierzą w bardzo bliskie, powtórne przyjście Jezusa Chrystusa — od tego pochodzi nazwa „adwentyści”. Druga nazwa — „dnia siódmego” — związana jest z dniem danym przez Boga, siódmym dniem tygodnia, sobotą, jako cotygodniowym świętem ku Jego czci. Adwentyści nazywają to święto sabatem lub, jak w tradycji judaistycznej, szabatem.

Nasz znak (logo)

Wybór specjalnego znaku Kościoła, jego logo, stanowi wyraz wartości, jakimi kierują się adwentyści dnia siódmego. Naszym fundamentem jest Biblia, Słowo Boże, jako otwarta księga, z której poselstwem musimy się koniecznie zapoznać, a jej rady wcielić w życie. Ośrodkiem biblijnego przesłania jest krzyż, który na znaku również jest położony centralnie. Ponad krzyżem i otwartą Biblią widzimy płomienie Ducha Świętego, posłańca prawdy. Wierzymy, że chociaż ten znak jest jedynie bardzo prostym obrazem podstaw wiary adwentystów, to jednak może być rozpoznawalnym symbolem poselstwa adwentystów, jakie kierują do świata.

Struktura organizacyjna Kościoła

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego posiada ustrój przedstawicielski, wypływający z apostolskiej idei powszechnego kapłaństwa wierzących. Najwyższa władza w Kościele należy do ogółu wyznawców, duchownych i świeckich, którzy wykonują ją za pośrednictwem swych przedstawicieli i pochodzących z wyborów reprezentatywnych jednoosobowych i kolegialnych organów zarządu kościelnego wszystkich szczebli.

Historia Kościoła na świecie i w Polsce

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w ciągu zaledwie półtora wieku przekształcił się z ruchu ludzi pilnie studiujących Biblię w poszukiwaniu prawdy – w wielomilionową, ogólnoświatową społeczność wyznawców, których można spotkać praktycznie w każdym zakątku kuli ziemskiej.

Zasady wiary

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego przyjmuje Biblię za swe jedyne credo i wyznaje podstawowe zasady wiary jako nauki płynące z Pisma Świętego. Zasady te, przedstawione poniżej, stanowią wykładnię nauk Pisma Świętego, tak jak je rozumie i wyraża Kościół. Ich uzupełnienia i zmiany mogą być dokonywane podczas Zjazdu Generalnej Konferencji, gdy Kościół jest prowadzony przez Ducha Świętego do pełniejszego zrozumienia prawdy biblijnej lub lepszego sposobu jej wyrażania.

Oświadczenia

Tłumaczenie powstało w oparciu o angielską wersję Statements, Guidelines & Other Documents, która zawiera wszystkie oświadczenia i zalecenia wydane od 1980 roku, a zatwierdzone i przegłosowane przez Generalną Konferencję Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Tam też można zapoznać się z angielską wersją poniższych dokumentów oraz wszelkimi nowymi zmianami nieuwzględnionymi jeszcze w polskim opracowaniu.

Ustawa

Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Statut

Statut Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Prawo zborowe

Znowelizowana wersja 15. rozdziału Prawa Zborowego.