Sprawy ustrojowe regulują takie akty prawne jak Prawo zboroweWorking Policy, dokumenty uchwalane przez najwyższy organ kościoła jakim jest Generalna Konferencja Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, czyli światowy zjazd (synod) jego przedstawicieli (delegatów), odbywający się co 5 lat.

Prawie zborowym czytamy: „W Kościele Adwentystów Dnia Siódmego przyjęta została przedstawicielska forma zarządzania Kościołem” (s. 25). Szczegółowo tę formę określa też preambuła do statutów modelowych, zapisana w Working Policy, w dziale D 05: „54. Zjazd Generalnej Konferencji, rozważając rolę i funkcję jednostek kościelnych, zwrócił uwagę na to, że statuty, prawa wewnętrzne i przepisy wykonawcze wszystkich jednostek kościelnych powinny być zgodne z adwentystycznym pojęciem Kościoła, jego organizacji i zarządzania. Konsekwencją tego pojęcia jest przedstawicielski system wyborczy. Władza w tym systemie zakorzeniona jest w Bogu i rozłożona na cały lud Boży. Obowiązuje system komitetowy. W przeciwieństwie do systemu prezydenckiego system przedstawicielski przewiduje wspólne [kolegialne — red.] zarządzanie podzielone pomiędzy przewodniczącego, sekretarza, skarbnika. System ten uznaje powiązanie ze sobą jednostek organizacyjnych Kościoła (zbór, diecezja, unia, Generalna Konferencja), które łączą wierzących w powszechnej wspólnocie. Zapewnia to niezbędną jedność celu i misji. Podczas gdy zachowana jest integralność każdej jednostki (zbór, diecezja, unia), każda z nich jest postrzegana jako część wspólnoty, nie mogąca funkcjonować w oderwaniu od całości”.

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej w strukturach ogólnoświatowego kościoła nosi nazwę Polish Union Conference of Seventh-day Adventists i  jest częścią Wydziału Transeuropejskiego Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. W skład Kościoła wchodzą diecezje, którym podlegają lokalne zbory. Istnieją zatem 4 szczeble organizacyjne Kościoła:

Struktura

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej w strukturach ogólnoświatowego kościoła nosi nazwę Polish Union Conference of Seventh-day Adventists i  jest częścią Wydziału Transeuropejskiego Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. W skład Kościoła wchodzą diecezje, którym podlegają lokalne zbory. Istnieją zatem 4 szczeble organizacyjne Kościoła:

  1. Zbór będący lokalną społecznością wyznawców;
  2. Diecezja, której podlegają zbory zlokalizowane na jej terytorium;
  3. Unia, czyli wspólnota diecezji na danym terytorium;
  4. Generalna Konferencja.

W Polsce istnieją 3 diecezje (Południowa, Wschodnia i Zachodnia), obejmujące łącznie ok. 150 zborów i grup. Odpowiednikiem unii jest w Polsce Kościół Adwentystów Dnia Siódmego z siedzibą w Warszawie, który poprzez swoje organy kolegialne (Zjazd Kościoła, Rada Kościoła i Zarząd Kościoła) realizuje misję Kościoła i sprawuje bezpośredni nadzór nad jego instytucjami i sekretariatami (działami pracy).

Generalna Konferencja składa się z 13 wydziałów. Polski Kościół należy do Wydziału Transeuropejskiego z siedzibą w St. Albans (Wielka Brytania).

Sprawy Kościoła reguluje jego Statut.

Kościół w Polsce posiada ustawowo uregulowany status prawny.