Ogłoszenie o Konkursie Ofert – WSTH

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w RP niniejszym ogłasza Konkurs Ofert na realizację zadania „Termomodernizacja budynku internatowo-dydaktycznego Seminarium Duchownego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej”.

 • Zamawiającym jest Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w RP, ul. Foksal 8, 00-366 Warszawa, NIP: 525-15-76-527, działający w oparciu o Ustawę z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 1995 Nr 97 poz. 481)
 • Miejsce realizacji inwestycji znajduje się w Żółwinie 05-807, ul. Jana Pawła II 39
 • Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: administracja@adwent.plInformacje dotyczące zamówienia umieszczane są na stronie internetowej Zamawiającego www.adwent.pl – w części „aktualności”.
 • Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego jest Dawid Pawluczuk dawid.pawluczuk@adwent.pl; tel. +48 506 971 915

Informacje o postępowaniu.

 • Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, co oznacza, że wszystkie dokumenty  formalnoprawne  oraz  parametry  materiałów  i  wytycznych  w trakcie prowadzenia konkursu muszą być sporządzone w języku polskim, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego ogłoszenia.
 • Postępowanie,  którego  dotyczy  niniejsze  Ogłoszenie  prowadzone  jest  w formie konkursu ofert, na podstawie art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego (ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r., Dz.U. z 2014r. poz. 121 z późn. zm.), a także  na  zasadach  określonych  w  niniejszym  Ogłoszeniu  oraz  zgodnie  z wewnętrznymi uregulowaniami prawno-organizacyjnymi Zamawiającego.
 • Postępowanie niniejsze nie jest postępowaniem przetargowym w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2015r. poz. 2164).Udział konkursie nie wymaga wniesienia wadium.Konkurs  prowadzony  jest  na  zasadzie  poufności,  co  oznacza,  że żadna  ze stron  nie  może  bez  zgody  drugiej  strony  ujawnić  istotnych  informacji handlowych    związanych    z    przebiegiem    konkursu,    z    zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w niniejszym Ogłoszeniu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo ustalania kryterium wyboru oferty/ofert w II etapie konkursu, po weryfikacji ofert złożonych w I etapie konkursu.

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert. Nowy termin to 16.04.2024 godzina 14:00

Załączniki:

 • Załącznik nr 1 – Projekt wykonawczy
 • Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
 • Załącznik nr 3 – Przedmiar robót
 • Załącznik nr 4 – Wzór umowy
 • Załącznik nr 5 – Informator – zakres zmian w projekcie
 • Załącznik nr 6 – Klauzula informacyjna