Pismo Zarządu Kościoła Adwentystów w sprawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 roku

Warszawa, dnia 6 maja 2020 roku,

Do Wyznawców, Starszych Zborów i Pastorów.

Zalecenia Zarządu Kościoła
z dnia 6 maja 2020 roku

Wobec

 • zapytań o możliwość powrotu do organizowania nabożeństw;
 • dynamicznej sytuacji rozwoju pandemii koronawirusa;
 • opublikowania kolejnego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,  którego treść oraz skrót dotyczący sprawowania kultu religijnego zamieszczamy też w załączniku do niniejszego pisma;
 • znaczących różnic w przebiegu pandemii pomiędzy dużymi miastami, a miasteczkami i wioskami

– pragniemy poinformować o stanowisku Kościoła oraz o podjętych przez Zarząd Kościoła, w porozumieniu z zarządami diecezji, działaniach i przyjętych zaleceniach.

Sytuacja obecna (stan na dzień 5 maja 2020 roku)

1. Opublikowane rozporządzenie nie zakazuje organizacji nabożeństw, nakłada jednak na organizatorów istotne ograniczenia, nakazy i zakazy.

2. Do najbardziej istotnych ograniczeń należą:

a) ograniczenie liczby osób przebywających na nabożeństwie do 1 uczestnika na 15 m2 powierzchni w budynkach powyżej 75 m2;
b) ograniczenie jedynie do 5 osób liczby osób przebywających na nabożeństwie w budynkach poniżej 75 m2;
c) obowiązek weryfikacji liczby osób korzystających z obiektu;
d) obowiązek zakrywania ust i nosa, za wyjątkiem sprawującego kult religijny podczas jego sprawowania oraz osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa;
e) obowiązek zapewnienia środków do dezynfekcji rąk;
f) i inne, wymienione w szczegółowej instrukcji Zarządu Kościoła.

3. Oficjalne statystyki dzienne z ostatniego tygodnia podają każdego dnia zbliżone do siebie liczby osób zmarłych, zakażonych, hospitalizowanych, objętych kwarantanną i dozorem epidemiologicznym. Łączna ich liczba wynosi obecnie ok. 120 000.

4. Osoby pracujące w służbach medycznych, a także dziennikarze na podstawie swoich obserwacji oraz niewielkiej ilości przeprowadzanych testów szacują, że liczba zakażonych może być 4-5 razy wyższa. Również liczba zgonów z powodu koronawirusa może być wyższa.

5. Jak dotąd tylko w jednym kraju naszego wydziału (Chorwacja) kierownictwo Kościoła przywróciło nabożeństwa.

6. W większości krajów europejskich szczyt zachorowań minął. Polska jest jednym z krajów Europy, w którym tempo wzrostu zakażeń przez ostatnie dwa tygodnie utrzymuje się na tym samym poziomie.

7. Złagodzenie obostrzeń i przypadający na ten czas okres weekendu majowego oraz planowanych wyborów korespondencyjnych lub stacjonarnych może dać bardziej rzeczywisty obraz pandemii w Polsce, ale dopiero na przełomie maja i czerwca.

Zalecenia Zarządu Kościoła

 1. Obecnie obowiązujące przepisy pozwalają na organizowanie nabożeństw, jednak wprowadzone przez rząd ograniczenia nie tylko uniemożliwiają przeprowadzenie naszych nabożeństw na warunkach sprzed pandemii, ale w istotny sposób wypaczają ich wspólnotowy i duchowy wymiar.
 2. Biorąc pod uwagę specyfikę zborów znajdujących się w różnych miejscach w kraju, ich możliwości lokalowe oraz liczbę wyznawców, decyzje o czasie przywrócenia nabożeństw pozostawia się radom zborów, z jednoczesną prośbą o rozwagę i wzięcie pod uwagę wyżej wymienionych faktów.
 3. Przywrócenie nabożeństw powinno być uwarunkowane ścisłym przestrzeganiem załączonego rozporządzenia Rady Ministrów oraz opracowanej przez Zarząd Kościoła i diecezje Instrukcji organizacji nabożeństw adwentystycznych w okresie stanu epidemii, stanowiącej oddzielny dokument dotyczący logistycznego przygotowania zborów do sprawnego i bezpiecznego prowadzenia nabożeństw w czasie epidemii.
 4. Niniejsze zalecenia mogą ulec zmianie w miarę zmieniającej się sytuacji epidemiologicznej w kraju.
 5. Niezależnie od niniejszych zaleceń oraz obowiązujących przepisów, a także wysokich  kar finansowych za ich nierespektowanie, priorytetem przy podejmowaniu decyzji powinno być zdrowie i bezpieczeństwo naszych Sióstr i Braci.
 6. Nadal zachęcamy do korzystania z komunikatorów internetowych przy przeprowadzaniu nabożeństw zdalnie oraz korzystania z transmisji nabożeństw oraz innych programów.
 7. Prosimy o opiekę nad osobami starszymi mającymi techniczne problemy z nawiązaniem kontaktu oraz korzystaniem z internetu i udzielanie im wszelkiej możliwej pomocy w zaspokajaniu ich duchowych potrzeb.
 8. Modlimy się nadal gorąco w intencji zakończenia pandemii, pełnego przywrócenia nabożeństw, zdrowia i sił dla osób chorych, strapionych, dotkniętych ekonomicznie skutkami pandemii, wytrwania i odwagi dla personelu medycznego, mądrości dla rządzących krajem.
 9. Gorąco dziękujemy Bogu i Wam za Waszą wytrwałość, wiarę i zaangażowanie. Dziękujemy za Waszą systematyczność w przesyłaniu na konta diecezjalne i zborowe dziesięciny i darów, jak również – zgodnie z radą apostoła Pawła – cotygodniowe odkładanie w domach darów w gotówce po to, aby móc je z radością złożyć, gdy nabożeństwa zostaną wznowione.
 10. Zachęcamy do częstego odwiedzania oficjalnego serwisu internetowego Kościoła: www.adwent.pl  i zapoznawania się z aktualnościami i informacjami kościelnymi, które są na bieżąco publikowane. 
 11. Kościół żyje!

Życzymy Wam stałego doświadczania słów zapisanych w Psalmie 31,25:

„Bądźcie mocni! A serce wasze niech będzie dzielne,
Wy wszyscy, którzy macie nadzieję w Panu”.

     Z chrześcijańskim pozdrowieniem  

    Zarząd Kościoła Adwentystów
            Dnia Siódmego w RP