Plan Strategiczny na lata 2012-2015

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z Planem Strategicznym Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2012 – 2015. Plan ten został opracowany na podstawie wytycznych Wydziału Transeuropejskiego (Trans-European Division of the Seventh-day Adventist Church). 


„ŚWIADCZĄC O BOGU”

 …..

(Na podstawie planu Wydziału Transeuropejskiego TED)

PODSTAWA

Dobro ludzkości zależy od poznania Boga. Dobro stworzenia jest ściśle związane z poznaniem przez ludzkość Boga objawionego w Biblii. Szerzenie poznania woli Boga jest główną motywacją naszej misji świadczenia o Bogu. Naszą misją daną nam przez Boga jest świadczenie o Bogu i zapraszanie ludzi do oddawania Mu czci.

WIZJA

Dostarczenie adwentystom w Polsce nowego wyzwania w kwestii świadczenia o Bogu i Jezusie Chrystusie oraz Jego nauce wobec trzydziestu ośmiu milionów ludzi – w każdej społeczności, w każdej części społeczeństwa, jak również w sferze idei.

MISJA

Pomóc diecezjom i jednostkom kościelnym na terenie polskiego kościoła osiągnąć istotny i długoterminowy rozwój przez dostarczenie wysokiej jakości służby i świadectwa.

FUNKCJE

1. Artykułowanie i demonstrowanie biblijnego przesłania w sposób komunikatywny dla polskiego pluralistycznego społeczeństwa.

2. Wspieranie duchowego kształtowania, uczniostwa i duszpasterstwa wierzących.

3. Rozwijanie, promowanie i angażowanie się w inicjatywy misyjne.

4. Szkolenie i praktyki dla przywódców, pastorów i wyznawców oraz wspieranie duchowego rozwoju.

5. Rozwijanie i wspieranie przywództwa administracyjnego.

6. Angażowanie się i obecność w publicznych sferach polskiego społeczeństwa.

POTWIERDZENIA

1. Biblia, Słowo Boże, jest trwałym Bożym przesłaniem do nas i wszystkich mieszkańców Polski, więc jesteśmy zdecydowani wyjaśniać, bronić, artykułować i demonstrować jej przesłanie, zgodnie z tym, jak Duch Święty oświeca nasze umysły, by dzielić się Bożą prawdą w nowy sposób z ludźmi w każdej kulturze.

2. Każde adwentystyczne zgromadzenie – zbór na terenie Polskiego Kościoła, jest lokalnym wyrażeniem Ciała Chrystusowego, w ramach którego zbór jest jednocześnie społecznością nabożeństwa i świadectwa, zgromadzona i rozproszoną, wezwaną i posłaną, by świadczyć o Bogu wobec ponad trzydziestu ośmiu milionów ludzi mieszkających w Polsce, służąc jako prorocza społeczność w czasie końca, aż do powtórnego przyjścia Jezusa.

3. Bóg w Chrystusie, jako Zwierzchnik Kościoła, umiłował, wybrał, powołał, zbawił uświęcił i zjednoczył nas, a w swej niepojętej miłości wzywa nas do jedności, równości, uczciwości i wzajemnej solidarności, w ramach których każdy jest traktowany z szacunkiem i godnością.

CELE

SIĘGAĆ W GÓRĘ – trwać w łączności z Bogiem, czcić Go i doświadczać Go przez studiowanie Biblii, modlitwę, szafarstwo i czytanie Ducha Proroctwa prowadzące do ożywienia duchowego i wierności.

SIĘGAĆ NA ZEWNĄTRZ – do innych, jako przyjazny Kościół, który stawia na pierwszym miejscu misję Chrystusa, zapraszając wszystkich ludzi do wspólnoty i wnosząc swój codzienny wkład w życie społeczeństwa.

SIĘGAĆ PONAD – ponad barierami grożącymi podziałom Bożej rodziny, by uczyć, wspierać duszpastersko i angażować każdego wyznawcę w życie i misję Kościoła.

ZOBOWIĄZANIA

1. Przeciwdziałać biblijnemu „analfabetyzmowi” przez poszukiwanie nowych sposobów artykułowania i bronienia przesłania Biblii w ramach narastającej kultury podziału między sferą religijną a sferą świecką.

2. Rozwijać nowe sposoby wyrażania przesłania Biblii nakierowane na dzieci i nastolatkówwystawionych na wpływ modernizmu w polskim społeczeństwie.

3. Wspierać studentów szkół wyższych w celu posługiwania się apologetyką jako integralną częścią zrozumienia Biblii, by pomagać osobom poszukującym prawdy
i sceptykom w znalezieniu wiary w Boga.

4. Przedstawiać przesłanie Biblii pluralistycznemu polskiego społeczeństwu, w którym odradzają się dawne wierzenia i pojawiają się nowe.

5. Kontynuować studiowanie polskiego społeczeństwa, w których żyjemy, aby zrozumieć jego strukturę, wartości i potrzeby edukacyjne w celu rozwijania odpowiednich strategii misyjnych; dotyczy to nominalistów, tradycjonalistów, postmodernistów, agnostyków, ateistów itd.

6. Wyposażać wyznawców w niezbędne narzędzia do przekazywania biblijnej prawdy na podstawie proroctw w codziennych publicznych rozmowach celem angażowania się we wszystkie aspekty kultury, w jakiej żyjemy.

7. Badać i wspierać odpowiednie i innowacyjne wzorce służby, sprzyjające istnieniu zdrowych zborów cechujących się organicznym rozwojem, kierujących się na zewnątrz, organizujących się bardziej do misji niż przetrwania, angażujących się w wydawanie świadectwa zamiast zamknięte zajęcia zborowe oraz uczestniczących w ewangelizacji w sposób ciągły.

8. Wspierać rozwijający się ruch zakładania nowych zborów, by tworzyć więcej zgromadzeń w ciągłej reakcji łańcuchowej, w której każdy zbór uczestniczy w ewangelizacji.

9. Inicjować i wspierać działalność społeczną, demonstrującą widzialnie miłość Bożą – w słowie i czynie – przez troszczenie się o ludzi cierpiących wskutek niedostatku sprawiedliwości, godności, pożywienia i dachu nad głową.

10. Uznawać, że dzieci i młodzież wzbogacają nabożeństwa kościelne i ewangelizację swoim entuzjazmem i wiarą oraz zaangażować się w szkolenie ich w uczniostwie i ewangelizacji, aby mogli pozyskiwać swoich rówieśników dla Chrystusa.

11. Wspierać świadectwo wyznawców w głoszeniu dobrej nowiny zgodnie z zasadą „służby wszystkich wierzących”, a nie jedynie „kapłaństwa wszystkich wierzących”, nie tylko przez działania w zborze, ale także przez przyjaźń, w domu i w miejscu pracy.

12. Zrozumieć i rozwijać strategiczne znaczenie służby w miejscu pracy oraz mobilizować i szkolić wyznawców do życia, myślenia, mówienia i działania z misyjną efektywnością w ich sferze wpływu.

13. Odnowić krytyczne i kreatywne zaangażowanie w medialną i mobilną technologię, wykorzystując bezprecedensowe możliwości docierania wprost do domów
i miejsc pracy z potężnym wpływem w celu siania ziarna dobrej nowiny.

14. Dawać przykład i angażować się w dziedzinie zarządzania, biznesu i edukacji w kształtowaniu wartości społecznych i wywieraniu wpływu na publiczną debatę mogącą oddziaływać na istnienie i funkcjonowanie adwentystycznych społeczności i chrześcijańskiej społeczności jako takiej.

15. Zwracać baczną, strategiczną uwagę (przykładem i zastosowaniem) na istotny postępurbanizacji, w wyniku której większość Polaków żyje w miastach oraz rozwijać elastyczne metody ewangelizacji odpowiadające realiom miast i wielkich miast.

16. Prowadzenie we wszystkich naszych instytucjach i programach edukacji teologicznej – formalnej i nieformalnej – „audytu misyjnego” programu nauczania, struktur i etosu celem upewnienia się, że są one świadomie misyjne i służą potrzebom i możliwościom, wobec których stoi Kościół Adwentystyczny w społeczeństwie.

17. Rozwijać i umacniać partnerstwo ze służbami wspierającymi w celu zapewnienia współdziałania w ewangelizacji.

18. Utrzymywać pozytywne relacje z innymi wyznaniami i religiami, traktując te relacje jako element realizacji  adwentystycznego poselstwa głoszenia ewangelii wszystkim ludziom, z jednoczesną świadomością zarówno wyjątkowości naszej misji, jak i potrzeby okazywania innym szacunku.

19. Powiększać teologiczne i przywódcze kompetencje wierzących przez rozwijanie efektywnychterenowych programów szkolenia dla pastorów, starszych zboru i wyznawców w przywództwie, zasadach wiary, uczniostwie, duszpasterstwie i służbie (z uwzględnieniem sekcji dla nowych wyznawców), z unikaniem polegania na stereotypowej metodologii, ale przy użyciu twórczych inicjatyw, opartych na biblijnych zasadach.

20. Zobowiązujemy się postępować zgodnie z biblijnym imperatywem, iż dary Ducha Świętego są udzielone całemu ludowi Bożemu, a zatem należy dążyć do jak najszerszego współdziałania w wydawaniu świadectwa wiary dla wspólnego dobra, w oparciu o przemyślane plany i zadania aktywujące mężczyzn i kobiety w kaznodziejstwie  i przywództwie.

Powiedz światu – Sięgaj w górę, Sięgaj na zewnątrz, Sięgaj ponad.

[/vc_column_text][vc_text_separator title=”Materiały” el_width=”100″][vc_column_text]Plan Strategiczny Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP (2012-2015)[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”Warszawa … `{`Marek Rakowski/Zarząd Kościoła`}`” title_align=”separator_align_right” el_width=”100″][/vc_column][/vc_row]