Od 25 maja 2018 roku zaczęły obowiązywać przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). W związku z powyższym Adwent.pl realizuje swój obowiązek wobec osób, których dane przetwarza i zwraca się z prośbą o przeczytanie poniższej informacji.

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w RP poświęca należytą uwagę ochronie poufności informacji użytkowników. Większość stron w naszej witrynie można odwiedzać bez przekazywania jakichkolwiek danych osobowych. Czasami jednak podanie tych informacji jest konieczne w celu udzielenia np. odpowiedzi na zadanie pytanie.  Niniejsze Zasady zachowania poufności informacji wyjaśniają sposób gromadzenia i wykorzystywania danych w takich sytuacjach.

ZBIERANIE DANYCH OSOBOWYCH

Jeśli jest taka potrzeba, zwracamy się do Użytkownika serwisu o przekazanie informacji pozwalających na określenie jego tożsamości (czyli danych osobowych) lub informacji kontaktowych. Takie informacje są zazwyczaj potrzebne, kiedy konieczne jest np. udzielenie odpowiedzi na zadane przez Użytkownika pytanie.  Dane osobowe zbierane poprzez witrynę Adwent.pl zazwyczaj zawierają tylko adres poczty e-mail, mogą jednak zawierać także inne informacje konieczne do zrealizowania zamówionej przez użytkownika usługi (np. imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania czy telefon).

Witryna Adwent.pl zbiera też pewne informacje o sprzęcie i oprogramowaniu komputerowym użytkownika. Do informacji tych należą: adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, nazwa domeny, czasy dostępu oraz adresy odwołujących się witryn sieci Web. Informacje te są używane do realizowania usług, utrzymywania jakości usług oraz ustalania ogólnych danych statystycznych dotyczących wykorzystania witryny Adwent.pl.

Witryna Adwent.pl gromadzi też informacje o stronach odwiedzanych przez użytkowników w tej witrynie. Dane o wizytach w witrynie są identyfikowane wyłącznie na podstawie unikatowego numeru identyfikacyjnego i nigdy nie są łączone z danymi osobowymi bez zgody użytkownika.

WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe użytkownika są wykorzystywane w następujących celach:

  • Zapewnienie, że zawartość naszej witryny odpowiada potrzebom Użytkownika.
  • Dostarczanie usług, takich jak zamówione biuletyny/informatory, wydarzenia, szkolenia, zawartość audio i wideo.
  • Pomoc w tworzeniu i publikowaniu zawartości stosownej dla użytkownika.
  • Informowanie Użytkownika o różnych wydarzeniach, zawartości audio i wideo, aktualizacjach informacji i innych nowych usługach Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zgodnie z jego życzeniem.
  • Umożliwienie Użytkownikowi dostępu do obszarów witryny o ograniczonym dostępie (podstrona Radnych Kościoła).

Sporadycznie możemy zlecać innym podmiotom współpracującym z serwisem Adwent.pl, świadczenie ograniczonych usług w naszym imieniu. Usługi te obejmują pakowanie, wysyłkę i dostarczanie zakupionych produktów (np. książki, kasety i płyty audio i wideo), odpowiadanie na pytania klientów na temat produktów lub usług, wysyłanie poczty tradycyjnej oraz przetwarzanie rejestracji zdarzeń. Podmiotom takim udostępniamy tylko dane niezbędne do świadczenia danej usługi. Podmioty te obowiązuje zakaz wykorzystywania tych danych w jakimkolwiek innym celu.

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w RP może udostępnić dane osobowe użytkownika, jeżeli jest do tego zobowiązany albo uprawniony na mocy obowiązujących przepisów prawa lub jeśli uzna, działając w dobrej wierze, że takie postępowanie jest niezbędne do:

(a) przestrzegania przepisów prawa lub podporządkowania się nakazom sądowym nałożonym na Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w RP lub witrynę;

(b) ochrony lub obrony praw albo własności Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP i jej witryn sieci Web;

(c) wykonywania działań w krytycznych okolicznościach w celu ochrony bezpieczeństwa osobistego pracowników Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP lub bezpieczeństwa publicznego.

Dane użytkownika mogą być przechowywane i przetwarzane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz dowolnego innego państwa, w którym działa Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, jego wydziały, przedstawicielstwa lub agencje. Przez skorzystanie z tej witryny użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie danych w specyficznych przypadkach także poza granice jego kraju.

KONTROLA DANYCH OSOBOWYCH

Po udostępnieniu witrynie Adwent.pl danych osobowych w trakcie wysyłania formularza lub w jakikolwiek inny sposób dane te nie będą udostępniane osobom trzecim bez zgody użytkownika w celach lub w sposób inny niż określone powyżej.

Sporadycznie witryna Adwent.pl udziela innym podmiotom, działającym w ramach Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP zezwolenia na przekazywanie swoim zarejestrowanym klientom informacji o oferowanych przez te podmioty produktach i usługach. Użytkownik powinien powiadomić witrynę Adwent.pl, jeżeli nie chce otrzymywać takich ofert.

Witryna Adwent.pl może wysyłać okresowe wiadomości e-mail informujące o pomocy technicznej lub zagadnieniach bezpieczeństwa związanymi z wykorzystywanymi w ramach Adwent.pl kontami pocztowymi. Użytkownik nie może anulować subskrypcji takich wiadomości, ponieważ stanowią one integralną część wybranej przez niego usługi.

DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH

Po zarejestrowaniu się w witrynie Adwent.pl lub zasubskrybowaniu Newslettera, użytkownik ma możliwość wglądu do swoich danych osobowych i ich modyfikowania. Użytkownik może:

  • przeglądać i modyfikować dane osobowe udostępnione w witrynie Adwent.pl;
  • zdecydować, czy strony trzecie mają przesyłać swoje oferty pocztą tradycyjną;
  • zamówić lub anulować subskrypcję elektronicznych Newsletterów lub Biuletynów informujących o naszych usługach i/lub produktach.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Witryna Adwent.pl dba o bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika. Dane osobowe udostępniane przez Użytkowników są przechowywane na serwerach o ograniczonym dostępie, znajdujących się w strzeżonych ośrodkach. Poufne dane (np. login i hasło do konta pocztowego) przesyłane za pośrednictwem sieci Internet są chronione poprzez szyfrowanie, na przykład za pomocą protokołu SSL (Secure Socket Layer).

STOSOWANIE PLIKÓW COOKIE

Kiedy Użytkownik odwiedza witrynę, na jego komputerze może być umieszczany plik cookie (jeśli użytkownik ustawił opcję akceptowania tych plików) lub plik ten jest odczytywany, jeśli użytkownik już wcześniej odwiedził daną witrynę. Jednym z zastosowań plików cookie jest pomoc przy gromadzeniu opisanych wcześniej danych statystycznych dotyczących wizyt w witrynie.

Jeśli nie zaznaczono tego wyraźnie na danej stronie z usługą, witryna Adwent.pl nie stosuje plików cookie.