Popularny teleturniej o Adwentystach Dnia Siódmego

– Który dzień tygodnia dla Adwentystów Dnia Siódmego jest Dniem Pańskim? Takie pytanie padło w programie „Milionerzy”. Pan Dominik Filemonowicz z Krakowa za poprawną odpowiedź mógł otrzymać 40 tysięcy złotych.

9 WRZEŚNIA 2020 (NR 777) `{`DANIEL KLUSKA/ZDJ.:TVN24`}

Zasady teleturnieju są proste: aby wygrać milion złotych, uczestnik musi odpowiedzieć poprawnie na 12 pytań. Zawsze po II i VII poprawnej odpowiedzi, uczestnik może przejść próg gwarantowany o wartości kolejno tysiąca złotych i 40 tysięcy złotych.

Siódme pytanie pana Dominika dotyczyło zagadnień religijnych.

Który dzień tygodnia dla Adwentystów Dnia Siódmego jest Dniem Pańskim?

  • A: poniedziałek
  • B: środa
  • C: sobota
  • D: niedziela

Niestety pan Dominik nie znał prawidłowej odpowiedzi na to pytanie. Metodą eliminacji rozważał odpowiedzi A i C. Odrzucił środę i niedzielę. Po krótkim namyśle postawił na poniedziałek. Niestety to nie była prawidłowa odpowiedź.

Sobota biblijnym – siódmym dniem tygodnia.

Dla adwentystów najważniejszym dniem oddawania Bogu czci jest sobota. W tym dniu powstrzymują się od pracy i wszelkich czynności, które mogą wykonać w innym dniu. Czynią tak dlatego, że dzień ten jest właściwym siódmym dniem tygodnia i dniem wychwalania Boga, jak to zresztą zaświadcza Pismo Święte, jedyna dla nich reguła wiary i postępowania (1 Moj. 2,1-3; 2 Moj. 20,8-11; 31,12-17; Luk. 4,16; Hebr. 4,1-11; 5 Moj. 5,12-15; Izaj. 56,6.7; 58,13.14; Mat. 12,1-12; 3 Moj. 23,32; Mar. 1,32; Ez. 20,12.20.).

Bóg po sześciu dniach dzieła stworzenia odpoczął siódmego dnia, poświęcił go i oddzielił jako święty od pozostałych dni, ustanawiając sobotę pamiątką stworzenia dla wszystkich ludzi, aby ją zachowywali z pokolenia na pokolenie. Biblijne czwarte przykazanie nakazuje przestrzeganie soboty, siódmego dnia, jako dnia odpoczynku, czci i służby zgodnie z nauką i przykładem Jezusa.

„Zaiste, przestrzegać będziecie sabatów moich – powiedział Pan – gdyż to jest znakiem między mną, a wami po wszystkie pokolenia wasze, abyście wiedzieli, żem Ja Pan, który was poświęcam” (2 Mojż. 31,13).

Kim są Adwentyści Dnia Siódmego?

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego to wspólnota ludzi wierzących w Boga, opierających swoją wiarę na Piśmie Świętym.

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej w strukturach ogólnoświatowego kościoła nosi nazwę Polish Union Conference of Seventh-day Adventists i  jest częścią Wydziału Transeuropejskiego Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. W skład Kościoła wchodzą diecezje, którym podlegają lokalne zbory. Istnieją zatem 4 szczeble organizacyjne Kościoła:

  1. Zbór będący lokalną społecznością wyznawców;
  2. Diecezja, której podlegają zbory zlokalizowane na jej terytorium;
  3. Unia, czyli wspólnota diecezji na danym terytorium;
  4. Generalna Konferencja.

W Polsce istnieją 3 diecezje (PołudniowaWschodnia Zachodnia), obejmujące łącznie ok. 150 zborów i grup. Odpowiednikiem unii jest w Polsce Kościół Adwentystów Dnia Siódmego z siedzibą w Warszawie, który poprzez swoje organy kolegialne (Zjazd Kościoła, Rada Kościoła i Zarząd Kościoła) realizuje misję Kościoła i sprawuje bezpośredni nadzór nad jego instytucjami i sekretariatami (działami pracy).

Generalna Konferencja składa się z 13 wydziałów. Polski Kościół należy do Wydziału Transeuropejskiego z siedzibą w St. Albans (Wielka Brytania).

Sprawy Kościoła reguluje jego Statut.

Kościół w Polsce posiada ustawowo uregulowany status prawny.

W co wierzą adwentyści?

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego przyjmuje Biblię za swe jedyne credo i wyznaje podstawowe zasady wiary jako nauki płynące z Pisma Świętego. Zasady te, przedstawione poniżej, stanowią wykładnię nauk Pisma Świętego, tak jak je rozumie i wyraża Kościół. Ich uzupełnienia i zmiany mogą być dokonywane podczas Zjazdu Generalnej Konferencji, gdy Kościół jest prowadzony przez Ducha Świętego do pełniejszego zrozumienia prawdy biblijnej lub lepszego sposobu jej wyrażania.

AAI