Sekretariat dzieci

Sekretariat ds. Dzieci przy Zarządzie Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, koncentruje się na sprawach dotyczących jednej z najważniejszych grup wśród naszych wyznawców, czyli na dzieciach i młodzieży. Misją Sekretariatu ds. dzieci jest czynienie najmłodszych uczniami i prowadzenie ich w celu osobistego poświęcenia się Jezusowi oraz pomoc dzieciom w rozwijaniu wzajemnych relacji ze sobą i z Jezusem.

Sekretariat edukacji

Celem Sekretariatu Edukacji przy Zarządzie Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, jest koordynacja działań edukacyjnych zgodnych z przepisami kościelnymi, okazywanie wsparcia i udzielanie pomocy związanych z potrzebami zborów i szkół kościelnych, przygotowywanie ludzi do użytecznego i wypełnionego radością życia koncentrującego się na przyjaźni z Bogiem – w pełnym rozwoju osobowym, wartościach opartych na Biblii i niesamolubnej służbie zgodnej z misją Kościoła w świecie oraz reprezentowanie Kościoła w kontaktach z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Sekretariat ewangelizacji

Misją Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego jest czynienie wszystkich ludzi uczniami Jezusa, przekazywanie im wiecznej ewangelii w kontekście trójanielskiego poselstwa z Ap 14,6-12, prowadzenie ich do przyjęcia Jezusa jako Zbawiciela i przyłączenia się do Kościoła Ostatków, a także szkolenie ich do służby dla Niego jako Pana i przygotowanie ich na Jego rychłe powtórne przyjście.

Sekretariat kapelanatu

Misją kapelanatu jest opieka duchowa nad polskimi wyznawcami w kraju jak i za granicą.

Sekretariat Kaznodziejstwa

Misją Sekretariatu Kaznodziejstwa jest udzielenie duchowego i merytorycznego wsparcia pastorom, ewangelistom, zborowym aktywistom oraz innym osobom zaangażowanym w służbę kaznodziejstwa w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego. Misja ta realizowana jest m.in. poprzez wydawanie „Przewodnika dla Kaznodziejów Zborowych”, jak również poprzez organizację spotkań, szkoleń oraz warsztatów.

Sekretariat Mediów Adwentystycznych

Misją Sekretariatu Mediów Adwentystycznych jest dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców, poprzez różne kanały komunikacji. Koncentrujemy się na budowaniu intuicyjnych stron internetowych i obecności w mediach społecznościowych. Przygotowywanie wiadomości i komunikatów prasowych to tylko niektóre z naszych działań. Dzięki naszej pracy tworzymy bardziej spójny i wyrazisty obraz Kościoła, jego misji i działalności. Zobacz strukturę SMA.

Częścią Sekretariatu jest Komitet Mediów Adwentystycznych (KMA). KMA to rada składająca się z przedstawicieli medialnych instytucji kościelnych. Jego rolą jest bieżąca wymiana informacji odnośnie prowadzonych działań oraz wzajemne wsparcie dla prowadzonych działań i projektów medialnych.

Sekretariat Misji Kobiet

Naszym celem jest zachęcanie kobiet do osiągnięcia pełni swoich możliwości w Chrystusie. Staramy się umożliwić im wzmocnienie ich duchowego życia i wyżywanie wiary w wykorzystywanie ich szczególnych darów w służbie dla Niego, przez co stawać się będą istotnym elementem w przyspieszaniu powrotu Chrystusa. Służymy z miłością, okazując współczucie dla duchowych, fizycznych, psychicznych i społecznych potrzeb kobiet, dzieci i mężczyzn, objawiając i rozgłaszając miłość Boga do upadłej ludzkości. Naszym ostatecznym celem jest przyprowadzenie ludzi do Jezusa Chrystusa.

Sekretariat Młodzieży

W przyszłości to młodzież decydować będzie o obliczu Kościoła – rozwoju jego struktury oraz działań ewangelizacyjnych. Dlatego niezwykle istotne jest, aby we właściwy sposób przygotować młodych wyznawców do aktywnej służby w Kościele. Coraz większa sekularyzacja społeczeństwa stanowi poważne zagrożenie dla duchowego rozwoju młodych ludzi. Należy więc otoczyć tą grupę szczególną opieką duszpasterską. Misja Sekretariatu ds. Młodzieży koncentruje się właśnie na tych dwóch obszarach.

Sekretariat rodziny

logo_rodzina

W swoich działaniach staramy się rozszerzyć zrozumienie rodziny jako złożonego i dynamicznego systemu wzajemnych relacji. Dlatego koncentrujemy się na znaczeniu pogłębiania zdrowych emocjonalnie relacji od  rodziny pastora począwszy, a następnie poprzez docieranie do coraz szerszego kręgu odbiorców. Obiektem zainteresowania sekretariatu jest prowadzenie poradnictwa przedmałżeńskiego, umacnianie małżeństw, edukacja rodziców i – ogólnie – edukacja w zakresie relacji w rodzinie ze zwróceniem uwagi na wyjątkowe potrzeby w rodzinach wielopokoleniowych, w przypadku rodziców samotnie wychowujących dzieci, rodzin z dziećmi z różnych małżeństw oraz osób samotnych. Zakres misji sekretariatu wymaga współpracy z innymi sekretariatami Kościoła, szczególnie Edukacji, Dzieci, Kaznodziejstwa, Misji, Młodzieży. Ramowy program nauczania i działania obejmuje 11 głównych obszarów: podstawy teologiczne, rodzina i misja, rodzina w społeczeństwie, małżeństwo i dynamika rodziny, relacje interpersonalne, edukacja i poradnictwo rodzicielskie, rozwój człowieka, seksualność, etyka życia rodzinnego, zarządzanie zasobami rodzinnymi, programy rodzinne i ich zastosowanie.

Sekretariat Szkoły Sobotniej

W 1853 roku, zaledwie w kilka lat po powstaniu pierwszych grup adwentystów, James White, pionier adwentyzmu, zorganizował pierwszą regularną Szkołę Sobotnią w Rochester, New York. Napisał serię 19 lekcji , które zostały zawarte w nowym periodyku The Youth Instructor (Instruktor Młodzieży). Od tego czasu, aż po dzień dzisiejszy, Szkoła Sobotnia istniejąca w 209 krajach na świecie, zapewnia pokarm duchowy na każdy dzień tygodnia. Były przewodniczący Konferencji Generalnej Jan Paulsen powiedział, że Szkoła Sobotnia jest jak śniadanie.

Sekretariat wydawnictw

Sekretariat Wydawnictw Zarządu Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej istnieje, aby głosić Ewangelię nadziei wszystkim mieszkańcom naszego kraju.

Sekretariat zdrowia

Misją Sekretariatu Zdrowia przy Zarządzie Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, jest koordynacja działań prozdrowotnych zgodnych z wizją Kościoła Ogólnoświatowego, rozwijanie medycznej pracy misyjnej w oparciu o ludzkie potrzeby i zainteresowania, promowanie zróżnicowanej służby zdrowia wskazując na Boży styl życia sprzyjający poprawie jakości życia poprzez wzmacnianie zdrowia fizycznego, psychicznego, społecznego i duchowego.