DYREKTOR SEKRETARIATU MISJI

Dyrektorem Sekretariatu Misji jest pastor Marek Micyk. Absolwent Seminarium Duchownego przy Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej w Podkowie Leśnej i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.

MISJA SEKRETARIATU

Misją Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego jest czynienie wszystkich ludzi uczniami Jezusa, przekazywanie im wiecznej ewangelii w kontekście trójanielskiego poselstwa z Ap 14,6-12, prowadzenie ich do przyjęcia Jezusa jako Zbawiciela i przyłączenia się do Kościoła Ostatków, a także szkolenie ich do służby dla Niego jako Pana i przygotowanie ich na Jego rychłe powtórne przyjście.

 Realizujemy tę misję pod kierownictwem i w mocy Ducha Świętego przez:

 • Zaangażowanie w projekty społeczne.
 • Zwiększanie liczby gości uczęszczających regularnie do zboru poprzez atrakcyjne programy wychodzące naprzeciw potrzebom społecznym.
 • Wspieranie wydarzeń ewangelizacyjnych i dbałość o realizowanie programów ewangelizacyjnych w każdym zborze.
 • Tworzenie nowych grup zbierających się regularnie na nabożeństwa.
 • Zachęcanie wyznawców, aby pozyskali co najmniej jedną osobę dla Chrystusa.
 • Zwiększenie odsetka wyznawców (przez skuteczną ewangelizację) w społecznościach miejskich.
 • Wspieranie działalności misyjnej w oknie 10/40.
 • Zwiększenie liczby słuchaczy, widzów i czytelników, do których docierają adwentystyczne media elektroniczne.
 • Wspieranie szerokiej, globalnej strategii masowej dystrybucji literatury adwentystycznej.
 • Organizowanie programów służby dzieci i młodzieży w uczniostwie.
 • Organizowanie szkoleń dla laikatu obejmujących między innymi dzielenie się skutecznymi wzorcami służby w dziedzinie ewangelizacji przez przyjaźń, ewangelizacji w miejscu pracy, ewangelizacji wolontariuszy i ewangelizacji społecznej.
 • Promowanie i wdrażanie skutecznych wzorców i przykładów osobistej ewangelizacji przez kościelne periodyki i strony internetowe.
 • Organizowanie szkoleń dla promotorów zdrowia w celu afirmowania biblijnych zasad zdrowego stylu życia celem posługiwania się przesłaniem zdrowia jako narzędziem otwierającym nowe obszary i pozyskującym nowe grupy ludzi.
 • Rozwijanie planu szkolenia ewangelizacyjnego dla wolontariuszy obejmującego różne metody ewangelizacji, odpowiednie do lokalnych uwarunkowań kulturowych. Motywowanie i mobilizacja wyznawców celem angażowania ich w misję Kościoła koncentrując się na adoptowaniu i stosowaniu odpowiednich metod ewangelizacji, w sposób stosowny do zmieniających się czasów, np. znajdowaniu atrakcyjnych i skutecznych metod udzielania lekcji biblijnych.
 • Koordynowanie programu „Projektów misyjnych” z akcentem na aktywne uczestnictwo wyznawców w działaniach związanych z projektami, z wykorzystaniem darów duchowych dla wspierania misji Kościoła (projekty docelowe, innowacyjne i publiczne).
 • Organizowanie szkoleń dla pionierów ewangelizacji i Misji Globalnej celem podnoszenia kompetencji przywódców, pastorów i wyznawców w różnych metodach ewangelizacji oraz dzielenia się najlepszymi praktykami ewangelizacyjnymi.

CELE

Celem Sekretariatu Misji jest:

 • Wskazanie na cele misji i sposób ich realizacji.
 • Analizę środowiska, w którym żyjemy, celem zaspokajania potrzeb społeczeństwa i osiągania pożądanych wyników.
 • Dostosowanie środków, zasobów i możliwości do rzeczywistych potrzeb.
 • Skupienie energii i środków na misji Kościoła w celu osiągania oczekiwanych wyników.
 • Szkolenie, wyposażanie i wzmacnianie ludzi i organizacji.
 • Podkreślanie jedności i tworzenie pozytywnych zmian oraz rozwijanie służby zespołowej (rozwijanie partnerstwa).
 • Rozwijanie i dostosowywanie dogodnym wzorców służb w celu wspierania zborów i diecezji w realizacji ich zamierzeń.
 • Przeprowadzenie szkoleń i rad w miarę potrzeb i zapotrzebowania zgłaszanego przez zbory i diecezje.
 • Wspieranie Kościoła w rozwijaniu partnerstwa dla wzmacniania rozmaitych służb.
 • Monitorowanie i ewaluacja efektywności wydarzeń i działań prowadzonych i sponsorowanych przez Wydział Transeuropejski.

MISJA GLOBALNA

Sekretariat Misji realizuje również cele z zakresu Misji Globalnej.

Materiały

Media