DYREKTOR SEKRETARIATU RODZINY

Rakowski_Marek

Dyrektorem Sekretariatu Rodziny jest pastor Marek Rakowski, sekretarz Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej. Początki jego służby w tym dziale sięgają roku 2003, gdy powierzono mu odpowiedzialność za sprawy rodzinne w Diecezji Południowej. W tym samym roku został oddelegowany do Anglii na międzynarodowy kurs dla osób specjalizujących się w poradnictwie rodzinnym, organizowany przez Transeuropejski Wydział Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. W roku 2004 dołączyła do niego jego małżonka Alina.

Kolejne kursy CFLE (Certified Family Life Educator’s) odbywały się w Rydze (Łotwa), Porecu (Chorwacja), Northampton (Wielka Brytania), Leptokarii (Grecja), Szeged (Węgry), Krakowie i Rogaszce (Słowenia). Po zaliczeniu 11 modułów w roku 2007, Rakowski otrzymał międzynarodowy dyplom uprawniający do prowadzenia programów rodzinnych w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego. Rok później dyplom otrzymała jego żona, powiększając grono dyplomowanych doradców w Polsce do 4 osób (wcześniej pastor Roman Chalupka i Barbara Niemczewska). W 2013 roku dyplomy CFLE otrzymali pastorzy: Ryszard Jankowski I Tomasz Kosowski z Diecezji Zachodniej).

W 2008 roku M. Rakowski został powołany na dyrektora Sekretariatu Rodziny przy Zarządzie Kościoła. Razem z małżonką specjalizują się w programach małżeńskich. Jako podróżujący po kraju pastor często na życzenie zainteresowanych udziela duszpasterskich porad indywidualnych. W roku 2010, w ramach światowej akcji „End it now” (polska nazwa „Dość już tego!”) rozpoczął działalność mającą na celu sprzeciwianie się przemocy w rodzinie.

www.rodzina.bliskoserca.pl

MISJA SEKRETARIATU RODZINY

logo_rodzina

W swoich działaniach staramy się rozszerzyć zrozumienie rodziny jako złożonego i dynamicznego systemu wzajemnych relacji. Dlatego koncentrujemy się na znaczeniu pogłębiania zdrowych emocjonalnie relacji od  rodziny pastora począwszy, a następnie poprzez docieranie do coraz szerszego kręgu odbiorców. Obiektem zainteresowania sekretariatu jest prowadzenie poradnictwa przedmałżeńskiego, umacnianie małżeństw, edukacja rodziców i – ogólnie – edukacja w zakresie relacji w rodzinie ze zwróceniem uwagi na wyjątkowe potrzeby w rodzinach wielopokoleniowych, w przypadku rodziców samotnie wychowujących dzieci, rodzin z dziećmi z różnych małżeństw oraz osób samotnych. Zakres misji sekretariatu wymaga współpracy z innymi sekretariatami Kościoła, szczególnie Edukacji, Dzieci, Kaznodziejstwa, Misji, Młodzieży. Ramowy program nauczania i działania obejmuje 11 głównych obszarów: podstawy teologiczne, rodzina i misja, rodzina w społeczeństwie, małżeństwo i dynamika rodziny, relacje interpersonalne, edukacja i poradnictwo rodzicielskie, rozwój człowieka, seksualność, etyka życia rodzinnego, zarządzanie zasobami rodzinnymi, programy rodzinne i ich zastosowanie.

MOTTO

„Jeśli Pan domu nie zbuduje, próżno trudzą się ci, którzy go budują” (Psalm 127,1)

WIZJA

Pismo Święte podkreśla znaczenie rodziny I przedstawia Boże zasady funkcjonowania więzi rodzinnych. “Odnowienie i wywyższenie ludzkości rozpoczyna się w domu… dobro społeczeństwa, sukces kościoła, dobrobyt narodu, zależy od wpływu domu” (E.G. White, The Ministry of Healing, p 349.). Zasady Pisma Świętego stanowią podstawę działań Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w pracy i służbie na rzecz rodzin. Sekretariat Rodziny uznaje znaczenie rodziny zarówno w życiu ludzi wierzących, jak i niewierzących. Stara się pomagać w nabywania umiejętności chrześcijańskiego uczniostwa tak, aby członkowie rodziny poprzez wzajemne relacje zachęcani byli również do pogłębiania więzi z Jezusem Chrystusem i Jego Kościołem. Jesteśmy przekonani, że zdrowe więzi emocjonalne istniejące w rodzinie będą zachęcającym świadectwem dla społeczeństwa. Pomoc indywidualna w zbudowaniu i podtrzymywaniu ciepłych, osobistych więzi z Bogiem i rodziną zaspokoi ludzkie pragnienia i nada życiu cel i sens. Starając się zachować Boże ideały życia rodzinnego rozumiemy jednocześnie dramat wielu ludzi i rodzin, którzy rozminęli się z tymi ideałami. Dlatego też Sekretariat Rodziny zachęca wszystkich, a szczególnie małżeństwa i rodziców do kierowania się głoszonymi przez nas ideałami jednocześnie wykonując zbawczą i uzdrawiającą misję Jezusa Chrystusa wobec potrzebujących pomocy.

CELE

1. Wzajemne wspieranie się i umacnianie – rodzin przez Kościół i Kościoła przez rodziny.

2. Głoszenie ożywiającego i odnawiającego poselstwa ewangelii wiecznej w kontekście życia rodzinnego

 • uznanie Chrystusa jako Zbawiciela i Głowy każdego domu;
 • przekonanie, że w Nim członkowie rodzin mogą mieć pokój z Bogiem i co za tym idzie – wzajemnie ze sobą;
 • doświadczanie miłości, przebaczenia, pojednania, odnowy i ożywienia w relacjach rodzinnych jako owocu życia w bliskiej łączności z Bogiem.

3. Uznanie i umacnianie każdej rodziny adwentystycznej jako pierwszego i podstawowego pola misyjnego.

 • pogłębienie relacyjnego wymiaru istnienia i czynienia innych uczniami Chrystusa w rodzinie i poza rodziną;
 • podkreślanie roli małżeństwa jako podstawy rodziny;
 • stwarzanie małżeństwom i rodzinom możliwości rozwoju umiejętności budowania i pogłębiania więzi oraz realizowania misji.

4. Umożliwienie rodzicom i rodzinom jak największego prawdopodobieństwa powodzenia w przekazywaniu wyznawanych i praktykowanych wartości następnym pokoleniom.

5. Kreowanie atmosfery doświadczania przebywania w „Bożej rodzinie” wyznawcom Kościoła

 • nauczanie szacunku dla różnorodności i jej sprzyjanie w zborach i Kościele światowym poprzez uznanie, że źródła jedności nie należy szukać w uniformizacji, ale w Chrystusie, który jest Głową ciała – Kościoła;
 • przekonywanie, że jedność w Chrystusie może być realnym doświadczeniem poprzez wspólne zobowiązanie do dzielenia się posiadanym poselstwem, zaangażowania misyjnego i wzajemnej otwartości, uczciwości, wrażliwości;

6) Inspirowanie rodzin do zachęcającego innych świadczenia poprzez odkrywanie i wykorzystywanie darów duchowych szczególnie wśród niewierzących członków rodziny, przyjaciół i sąsiadów.

FUNKCJE

1) Działania edukacyjne

 • wskazywanie na Boże objawienie i zasady dotyczące relacji rodzinnych występujące na kartach Pisma Świętego i w radach znajdujących się w książkach Ellen G. White;
 • przygotowywanie, dostarczanie i dzielenie się współczesnymi materiałami dotyczącymi problematyki rodzinnej, w tym zagadnieniami z zakresu zdrowia psychicznego, nauk behawioralnych, społecznych i wykorzystanie ich zrozumienia i metodologii oraz zintegrowanie z zasadami biblijnymi

2) Działania umacniające

 • przygotowywanie i prowadzenie programów, wykładów, seminariów warsztatów interaktywnych dla małżeństw, rodzin, osób nieżonatych i niezamężnych;
 • poprawianie relacji poprzez uczenie sztuki komunikacji, głębszego zrozumienia, radzenia sobie z gniewem i rozwiązywania konfliktów;
 • przygotowywanie i publikowanie programów z okazji Dnia Rodziny Chrześcijańskiej.

3) Poradnictwo

 • indywidualne spotkania mające na celu rozwiązanie bieżących problemów i sytuacji kryzysowych;
 • kierowanie do profesjonalnych poradni;
 • szkolenia dla pastorów.

4) Działania logistyczne

 • tworzenie diecezjalnych sekretariatów Rodziny i współpraca z nimi;
 • zachęcanie do zakładania w lokalnych zborach (zwłaszcza większych) oddziałów (sekretariatów) rodziny;
 • współpraca z Sekretariatem Rodziny w Transeuropejskim Wydziale Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego;
 • zachęcanie do udziału, udział i współorganizacja szkoleń dla osób pełniących służbę w Sekretariacie Rodziny, przede wszystkim w programie CFLE (Certified Family Ministry Educator)

MATERIAŁY

PDF |Dzień Rodziny Chrześcijańskiej 2019 – OKÓLNIK – Dzień Rodziny Chrześcijańskiej
PDF |Dzień Rodziny Chrześcijańskiej 2019 – OPOWIADANIE – Pomódl się o to!
PDF |Dzień Rodziny Chrześcijańskiej 2019 – KAZANIE – Stańcie się jak dzieci
PDF |Dzień Rodziny Chrześcijańskiej 2019 – WARSZTATY – Idźcie i czyńcie uczniami

PDF | Dzień Rodziny Chrześcijańskiej 2018 – Opowiadanie – Łaska pośród wieszaków
PDFDzień Rodziny Chrześcijańskiej 2018 – Opowiadanie – Chcę zrobić coś dla Boga
PDF | Dzień Rodziny Chrześcijańskiej 2018 – Kazanie – Rodzicielstwo stymulujące wzrost
PDF | Dzień Rodziny Chrześcijańskiej 2018 – Kazanie – Łaska wszystko zmienia
PDF
Dzień Rodziny Chrześcijańskiej 2018 – Seminarium – Nadal mówię: TAK!
PDF | Dzień Rodziny Chrześcijańskiej 2018 – Seminarium – Serca i domy dla Niego

PDFDzień Rodziny Chrześcijańskiej 2017 – Kazanie
PDFDzień Rodziny Chrześcijańskiej 2017 – Opowiadanie dla dzieci
ZIP | Dzień Rodziny Chrześcijańskiej 2017 – Seminarium (folder)

PDF | Dzień Rodziny Chrześcijańskiej 2016 – Opowiadanie – Przyjaciółki
PDF
Dzień Rodziny Chrześcijańskiej 2016 – Kazanie – Ścieżka wspomnień drogą do odnowy rodziny
PDF | Dzień Rodziny Chrześcijańskiej 2016 – Seminarium – Nasze dzieci, nasza odpowiedzialność, nasz czas

PDFDzień Rodziny Chrześcijańskiej 2015 – Kazanie
PDFDzień Rodziny Chrześcijańskiej 2015 – Opowiadanie dla dzieci
PDFDzień Rodziny Chrześcijańskiej 2015 – Seminarium

PDFDzień Rodziny Chrześcijańskiej 2014 – Kazanie
PDFDzień Rodziny Chrześcijańskiej 2014 – Opowiadanie dla dzieci
PPTX | Dzień Rodziny Chrześcijańskiej 2014 – Prezentacja
PDFDzień Rodziny Chrześcijańskiej 2014 – Seminarium

PDFDzień Rodziny Chrześcijańskiej 2013 – Opowiadanie dla dzieci
PDFDzień Rodziny Chrześcijańskiej 2013 – Kazanie
PDFDzień Rodziny Chrześcijańskiej 2013 – Materiał

PDFFamily Ministry in Poland