Kwartalnik „Lekcje Biblijne”

Kwartalnik „Lekcje Biblijne”, to ukazujący się od 1908 roku  podręcznik do studiowania Pisma Świętego w Szkole Sobotniej – prawdopodobnie największej wyznaniowej szkole biblijnej na świecie. Na tej podstronie publikujemy bieżące tematy lekcji wraz z plikami video opracowanymi przez Ośrodek Radiowo-Telewizyjny „Głos Nadziei” dla telewizji Hope Channel Polska.

Materiał Lekcyjny w formie zeszytu można zakupić  w sklepie internetowym na ogólnych obowiązujących zasadach ustalonych przez Wydawnictwo Znaki Czasu, wydawcę periodyków. Zamówień oraz prenumeraty można dokonywać również w zborach Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

Bieżąca lekcja

24.06 – Lekcja 13 (2/2017) – Główne tematy listów Piotra

Lekcja ostatniego tygodnia

17.06 – Lekcja 12 (2/2017) – Dzień Pański

WPROWADZENIE DO LEKCJI BIEŻĄCEGO KWARTAŁU

Marcin Luter a List do Galatów. Świat protestancki przygotowuje się do obchodów 500-lecia reformacji protestanckiej rozpoczętej oficjalnie wtedy, gdy Marcin Luter — poruszony przez Ducha Świętego — zaczął nieść milionom ludzi ważne biblijne prawdy przez długie wieki ukryte pod warstwą zabobonów i tradycji. Można powiedzieć, że protestantyzm zrodził się przed pięcioma stuleciami na kartach Listu do Galatów (oraz Listu do Rzymian)! To właśnie czytając List do Galatów, Luter po raz pierwszy zwrócił uwagę na wspaniałą dobrą nowinę o sprawiedliwości przez wiarę — wielką prawdę, która zrodziła reformację protestancką i wyzwoliła miliony chrześcijan z odwiecznych błędów teologicznych i eklezjalnych. To, co Luter przeczytał w tym liście, zmieniło go bezpowrotnie, a wraz z nim zmieniło cały świat.

Także adwentyści dnia siódmego, którzy pojawili się kilka stuleci po Lutrze, wiele zawdzięczają Listowi do Galatów. Na podstawie studium Listu do Galatów Ellet J. Waggoner i Alonzo T. Jones pomogli Kościołowi adwentystycznemu w latach 80. i 90. XIX wieku odnaleźć prawdę o sprawiedliwości przez wiarę.

Co jest takiego w Liście do Galatów, co uczyniło go kręgosłupem reformacji protestanckiej? Dlaczego poruszył on serca tak wielu ludzi, podobnie jak poruszył serce Lutra? Jak żadna inna księga biblijna List do Galatów omawia szereg tematów niezwykle istotnych dla każdego chrześcijanina. To właśnie w Liście do Galatów Paweł porusza kwestie takie jak: wolność, rola prawa w zbawieniu, nasz status w Chrystusie, natura życia w mocy Ducha Świętego oraz jak grzeszni ludzie mogą zostać uczynieni prawymi wobec świętego i sprawiedliwego Boga. To ostatnie zagadnienie, przypuszczalnie w większym stopniu niż jakiekolwiek inne, kierowało Lutrem w jego poszukiwaniach i wprowadziło go na drogę, z której już nie zawrócił.

Oczywiście inne księgi biblijne, takie jak List do Rzymian, dotyczą tych samych kwestii, ale List do Galatów wyróżnia się spośród nich. Jest nie tylko bardziej zwięzły, ale swoje bogactwo tematów przedstawia w sposób szczególnie osobisty — w pełnym emocji duszpasterskim tonie, który musi poruszać serca otwarte na Ducha Bożego także dzisiaj.

Choć list Pawła przemawia do nas, nasze zrozumienie może być pełniejsze, jeśli uświadomimy sobie historyczne uwarunkowania, do których pod kierunkiem Ducha Świętego odnosił się apostoł.

Wielu biblistów wyraża przekonanie, że List do Galatów może być najstarszym znanym listem Pawła. Prawdopodobnie został napisany w 49 roku — wkrótce po słynnym zjeździe (soborze) Kościoła w Jerozolimie (zob. 15. rozdział Dziejów Apostolskich). Tak więc List do Galatów może być najstarszym znanym dokumentem chrześcijańskim. Jak jasno wynika z Dziejów Apostolskich i samego Listu do Galatów, w Kościele wczesnochrześcijańskim rozgorzał ostry spór w kwestii warunków zbawienia, zwłaszcza w odniesieniu do pogan. Według pewnej grupy wierzących pochodzenia żydowskiego, zwanych obecnie judaizującymi, sama wiara w Jezusa nie była wystarczająca dla pogan. Twierdzili oni, że poganie muszą się także poddać obrzezaniu i przestrzegać prawa mojżeszowego (zob. Dz 15,1). Zatem nic dziwnego, że gdy Paweł założył zbory wśród pogan w Galacji, niektórzy judaizujący udali się tam, by uporządkować sprawy.

Gdy wieść o tym dotarła do Pawła, zareagował on żywiołowo. Rozumiejąc, że ta fałszywa ewangelia o zbawieniu przez wiarę i uczynki grozi wypaczeniem dzieła Chrystusa, Paweł napisał do Galatów pełną pasji obronę ewangelii. W mocnych słowach obnażył prawdziwy charakter fałszywych nauk, wskazując, że są one po prostu legalizmem.

Lekcje tego kwartału są zaproszeniem do udania się w drogę wraz z apostołem Pawłem, który wzywa Galatów, by dochowali wierności Jezusowi. Jednocześnie dają nam okazję do przeanalizowania naszego zrozumienia prawd, które otworzyły drogę do ostatecznego zerwania Lutra z Rzymem i powrotu do biblijnej ewangelii.

Dodatkowe materiały