Kwartalnik „Lekcje Biblijne”, to ukazujący się od 1908 roku  podręcznik do studiowania Pisma Świętego w Szkole Sobotniej – prawdopodobnie największej wyznaniowej szkole biblijnej na świecie. Na tej podstronie publikujemy wprowadzenie do bieżącego tematu. Materiały wideo opracowane przez Ośrodek Radiowo-Telewizyjny „Głos Nadziei” dla telewizji Hope Channel Polska dostępne są na stronie www.lekcjebiblijne.tv

Materiał Lekcyjny w formie zeszytu można zakupić  w sklepie internetowym na ogólnych obowiązujących zasadach ustalonych przez Wydawnictwo Znaki Czasu, wydawcę periodyków. Zamówień oraz prenumeraty można dokonywać również w zborach Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

WPROWADZENIE DO STUDIUM BIEŻĄCEGO KWARTAŁU

Gospodarując dobrami Pana aż do Jego przyjścia. Trudno nam w pełni pojąć więź, jaką Bóg, Stwórca Wszechświata, pragnie mieć z nami, ludźmi. (Sama myśl o tym wydaje się nie do pojęcia!). „Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi” (1 J 3,1). „Czy jakakolwiek ludzka godność może się z tym równać? Jaki większy zaszczyt może nas spotkać niż otrzymać miano dzieci nieskończonego Boga? (…). Czy jakikolwiek ziemski zaszczyt może się z tym równać?”[1]. Jedynie ciemności świata spowitego grzechem sprawiają, że nie doceniamy należycie statusu, jaki został nam ofiarowany w Jezusie.

Jeśli nie będziemy dość ostrożni, ułuda świata i troska o doczesne sprawy odwiodą nas od Chrystusa. Słowo Boże ostrzega nas przed pokusami i zwiedzeniami szatana: „A ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie i w sidła, i w liczne bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy; niektórzy, ulegając jej, zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia” (1 Tm 6,9-10).

Pan daje nam różne wskazówki dotyczące zarabiania pieniędzy i mądrego gospodarowania nimi, tak aby nie doprowadziły nas one do zguby i zatracenia. W ponad dwóch tysiącach biblijnych wersetów dotyczących pieniędzy i dóbr materialnych oraz naszej postawy wobec nich Bóg udziela nam praktycznego pouczenia, jak żyć, nie poddając się trudom i napięciom codzienności, oraz wiernie zarządzać powierzonymi nam środkami.

W pierwszym kwartale 2023 roku będziemy studiować Boży ideał naszej więzi ze Stwórcą. Dowiemy się, jak rozwinąć zaufanie do Boga, które pozwoli nam dochować Mu wierności nawet wtedy, gdy nie wolno nam będzie „kupować ani sprzedawać” (Ap 13,17). Tego rodzaju wiara nie rozwija się z dnia na dzień. Przez wierne zarządzanie tym, co Bóg nam powierzył, możemy się przygotować już teraz na to, co ma nastąpić później.

Bóg posiada nieograniczone środki, a gdy współdziałamy z Nim, On pozwala nam zarządzać tymi środkami w Jego imieniu. Celem Zbawiciela jest to, by ludzie, oczyszczeni i uświęceni, byli Jego sługami. Za ten wielki przywilej możemy dziękować Temu, „który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna swego umiłowanego, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów” (Kol 1,13-14).

Bóg radzi swoim dzieciom za pośrednictwem mędrca Salomona:

— „Czcij Pana darami ze swojego mienia i z pierwocin wszystkich swoich plonów!” (Prz 3,9).

Rada ta jest bardzo ważna, zwłaszcza w świetle faktu, iż Bóg jest naszym Stwórcą. „Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć, i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko, i z woli twojej zostało stworzone, i zaistniało” (Ap 4,11).

Patrząc na nasze sprawy z doczesnego punktu widzenia, możemy powiedzieć, że żyjemy w bardzo trudnych i stresujących czasach. Jednak nasz chrześcijański światopogląd daje nam ufność i nadzieję, gdy dostrzegamy znaki dane nam przez Jezusa, a świadczące o zbliżaniu się szczytowego wydarzenia w historii świata — powtórnego przyjścia Chrystusa. Naszą modlitwą jest to, by te praktyczne lekcje pogłębiły twoją wiarę i zaufanie do Boga oraz zachęciły cię do wiernego zarządzania tym, co On ci powierzył[2].


[1]      Ellen G. White, Cudowna Boża łaska, Warszawa 2006, s. 341.

[2]      Autorem Lekcji Biblijnych 1/2023 jest Amerykanin G. Edward Reid. Ukończył on studia teologiczne na Uniwersytecie Andrewsa w miejscowości Berrien Springs oraz w zakresie zdrowia publicznego na Uniwersytecie Loma Linda w Kalifornii. Doktoryzował się w dziedzinie prawa na Uniwersytecie Georgii w Atlancie. Jest ordynowanym pastorem i licencjonowanym adwokatem. Przez wiele lat pracował jako dyrektor Sekretariatu Szafarstwa przy Wydziale Północnoamerykańskim Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego (przyp. red.).

Dodatkowe materiały: