Kwartalnik „Lekcje Biblijne”

Kwartalnik „Lekcje Biblijne”, to ukazujący się od 1908 roku  podręcznik do studiowania Pisma Świętego w Szkole Sobotniej – prawdopodobnie największej wyznaniowej szkole biblijnej na świecie. Na tej podstronie publikujemy wprowadzenie do bieżącego tematu. Materiały wideo opracowane przez Ośrodek Radiowo-Telewizyjny „Głos Nadziei” dla telewizji Hope Channel Polska dostępne są na stronie www.lekcjebiblijne.tv

Materiał Lekcyjny w formie zeszytu można zakupić  w sklepie internetowym na ogólnych obowiązujących zasadach ustalonych przez Wydawnictwo Znaki Czasu, wydawcę periodyków. Zamówień oraz prenumeraty można dokonywać również w zborach Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

WPROWADZENIE DO STUDIUM BIEŻĄCEGO KWARTAŁU

Ewangelia według Ezdrasza i Nehemiasza. Ezdrasz i Nehemiasz byli wyjątkowymi, bogobojnymi, oddanymi Słowu Bożemu i uduchowionymi przywódcami, którzy z całego serca pragnęli powodzenia dla ludu Bożego oraz by imię Boże było wywyższane i głoszone na całym świecie. Ich życie było przykładem tego, czego Bóg może dokonać przez poświęconych i wiernych przywódców służebnych.

Z powodu naszej grzesznej natury, wyrobionych nawyków i nabytych cech możemy doświadczyć prawdziwych i trwałych zmian wyłącznie przez studium odradzającego Słowa Bożego oraz dzięki pomocy Ducha Świętego. Wierzący żyją „nie dzięki mocy ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu Duchowi” (Za 4,6), przyjmując Boże obietnice przez wiarę (zob. Ha 2,4), co prowadzi do tryskającego energią duchowego życia.

Lekcje czwartego kwartału dowodzą tego, że życie jest skomplikowane. Gdy tylko próbujemy czynić dobro, natychmiast pojawiają się przeszkody i przeciwności. Nawet przyjaciele mogą otwarcie czy potajemnie sprzeciwić się nam, a także zostać naszymi wrogami. Przeszkody i opór wobec dobra świadczą o tym, że szatan nie śpi, a grzech jest realny. Dla człowieka walka z szatanem jest niepodobieństwem, gdyż sprawca zła jest silniejszy niż ludzie. Jedynie Bóg może dać nam zwycięstwo, zmienić nasze myślenie i dać nam moc do prowadzenia zrównoważonego życia. Rozczarowania są okazją do zmiany naszego życia. Doznane zawody mogą pomóc nam skupiać się na tym, co jest dla nas najważniejsze, i przyspieszać nasz duchowy rozwój, gdy dzięki mocy Bożej będziemy odnosić zwycięstwa we wszystkich kryzysowych sytuacjach.

Księga EzdraszaKsięga Nehemiasza nie kończą się optymistycznie. Grzech jest poważnym problemem, a szerzy się łatwo i szybko. Największe wyzwanie nie przychodzi z zewnątrz, ale ze strony niewierności wobec Boga będącej skutkiem odrzucenia przez lud Jego objawionej woli. Być wiernym Panu i wytrwać w przestrzeganiu Jego nakazów to największa próba dla Bożego Kościoła. Ezdrasz dobrze rozumiał, że jedyna moc mogąca zmienić człowieka działa przez pilne studiowanie Pisma Świętego, rozumienie go i przyswajanie.

Aby zaczęły się wypełniać proroctwa o 70 tygodniach oraz 2300 wieczorach i porankach (oba prorocze okresy rozpoczynają się w 457 roku przed Chrystusem), Bóg łaskawie interweniował i wpłynął na króla Artakserksesa I, by pozwolił Ezdraszowi wraz z grupą Izraelitów powrócić do Jerozolimy, a także zadbał o ich bezpieczną podróż, zatroszczył się o ich potrzeby oraz wyłożył niemałą sumę na świątynię (zob. Ezd 7,11-28).

Zasadniczymi teologicznymi tematami tych dwóch ksiąg są: opatrzność, wierność i przymierze. Bóg spełnił swoje obietnice, mimo że Jego lud miał wąskie horyzonty myślowe, był zdezorientowany, rozproszony i uparty. Przez swoje sługi Bóg starał się obudzić Izraelitów z letargu oraz doprowadzić do ożywienia i reformacji.

„Działalność ożywieniowa i reformatorska prowadzona przez żydowskich repatriantów pod przywództwem Zorobabela, a potem Ezdrasza i Nehemiasza, jest przykładem dzieła duchowej odnowy, jaka ma się dokonać w ostatnich dniach historii świata. Reszta Izraela składała się z ludzi słabych i narażonych na ataki wrogów, ale przez nich Bóg zamierzał zachować na ziemi prawdę o sobie i swoim prawie. Izraelici byli strażnikami prawdziwej pobożności i powiernikami świętych wyroczni”1.

Księga EzdraszaKsięga Nehemiasza są powiązane ze sobą historycznie i obejmują ważny okres przejściowy w życiu ludu Bożego. Te 23 rozdziały obu ksiąg składają się na wielki kawał historii dzielącej się na ważne odcinki. Uzupełniają się one nawzajem i dotyczą podobnych kwestii teologicznych. Studiując uważnie wzorzec ukazany w kompozycji tych dwóch starotestamentowych ksiąg, możemy zauważyć wielkie historyczne dokonania Boga i Jego łaskawe kierownictwo.

Pamiętaj, że nie wszystko, co zostało przedstawione w tych dwóch księgach, zostało podane w porządku chronologicznym, jako że niektóre części są napisane raczej pod kątem tematyki niż ścisłego czasowego następstwa wydarzeń.

Jak się przekonamy, wyzwaniem dla Ezdrasza i Nehemiasza było nie tyle odbudowanie świątyni (ukończonej i poświęconej w 515 roku przed Chrystusem, czyli ponad 50 lat przed przybyciem Ezdrasza), ile odbudowa Jerozolimy, przywrócenie funkcjonowania administracji oraz zdobycie narodowej autonomii, a więc tego wszystkiego, co miało przygotować drogę na przyjście Mesjasza.

Gdy będziemy studiować Słowo Boże w tym kwartale, niechaj Pan pobłogosławi nas, inspirując, poruszając serca, zmieniając myślenie i uzdalniając nas każdego dnia do podążania za Nim wiernie i z zapałem.

______________________________

1  Ellen G. White, Prorocy i królowie, Warszawa 2018, wyd. V, s. 376.

 

Autorem Lekcji Biblijnych 4/2019 jest dr Jiří Moskala, dziekan Wydziału Egzegezy i Teologii Starego Testamentu w Adwentystycznym Seminarium Teologicznym na Uniwersytecie Andrewsa w Stanach Zjednoczonych, gdzie prowadzi wykłady od 1999 roku. Przedtem pełnił różne funkcje kościelne — był pastorem, administratorem, wykładowcą i rektorem w Czechach. Należy do kilku towarzystw teologicznych. Jest autorem (lub redaktorem) szeregu artykułów i książek w języku czeskim i angielskim. Ponadto uczestniczył w kilku wyprawach archeologicznych na wzgórze Jalul koło miasta Madaba w Jordanii (przyp. red.).

 

Dodatkowe materiały