Kwartalnik „Lekcje Biblijne”

Kwartalnik „Lekcje Biblijne”, to ukazujący się od 1908 roku  podręcznik do studiowania Pisma Świętego w Szkole Sobotniej – prawdopodobnie największej wyznaniowej szkole biblijnej na świecie. Na tej podstronie publikujemy bieżące tematy lekcji wraz z plikami video opracowanymi przez Ośrodek Radiowo-Telewizyjny „Głos Nadziei” dla telewizji Hope Channel Polska.

Materiał Lekcyjny w formie zeszytu można zakupić  w sklepie internetowym na ogólnych obowiązujących zasadach ustalonych przez Wydawnictwo Znaki Czasu, wydawcę periodyków. Zamówień oraz prenumeraty można dokonywać również w zborach Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

WPROWADZENIE DO LEKCJI BIEŻĄCEGO KWARTAŁU

Jedność w Chrystusie. Kościół jest Bożą rodziną na ziemi. Jego członkowie razem sprawują służbę Pańską, studiują Biblię i oddają cześć Bogu. Kościół — patrząc na Jezusa jako swego Przywódcę i Odkupiciela — jest powołany do niesienia wszystkim ludziom dobrej nowiny o zbawieniu.

Dwunasta z dwudziestu ośmiu fundamentalnych zasad wiary Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego mówi między innymi: „Kościół jest społecznością wierzących, którzy wyznają wiarę w Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Podobnie jak lud Boży czasów Starego Testamentu, my również jesteśmy powołani ze świata i łączymy się, by uczestniczyć w uwielbieniu Boga, wspólnocie, studiowaniu Słowa Bożego, obchodzeniu pamiątki wieczerzy Pańskiej, służbie dla ludzkości i ogólnoświatowym zwiastowaniu ewangelii”[1].

Ale co rozumiemy pod pojęciem Kościoła? Kto należy do Kościoła? Odpowiedź na te pytania zależy po części od naszej definicji Kościoła.

Kościół jest z pewnością lokalną społecznością ludzi wierzących w Jezusa, którzy są posłuszni Panu, gromadząc się na nabożeństwach i w celu służby. Mogą się oni spotykać w zborach domowych albo w większych zgromadzeniach (zob. Rz 16,10-11). Kościołem nazywa się także miejsce, w którym zbierają się chrześcijanie. Jednak nie jest to najlepsza definicja Kościoła. Kościół to ludzie, a nie budynki.

W Nowym Testamencie Kościołem nazywa się czasami grupę wierzących na określonym obszarze geograficznym. Tak więc gdy Paweł pisze do Kościoła w Galacji, ma na myśli tamtejsze zbory w miastach i wioskach tej prowincji (zob. Ga 1,2; 1 P 1,1). Mówiąc o Kościele, czasami mamy też na myśli grupę ludzi, którzy należą do określonego wyznania chrześcijańskiego albo posługują się szczególną nazwą ze względu na swoje wierzenia i dziedzictwo religijne.

Jednak wszystkie te definicje są niekompletne. Kościół bowiem to lud Boży na całej ziemi. A choć Chrystus we wszystkich wyznaniach chrześcijańskich ma wiernych wyznawców, z których wielu podczas ostatecznego kryzysu przyłączy się do Bożej reszty (zob. Ap 18,1-4), to jednak w tym kwartale skupimy uwagę na naszym Kościele — Kościele Adwentystów Dnia Siódmego — a w szczególności na tym, co znaczy dla nas jedność w Chrystusie.

Czternasta zasada wiary adwentystycznej — zatytułowana Jedność ciała Chrystusowego — brzmi następująco: „Kościół jest jednym ciałem z wieloma członkami powołanymi z każdego narodu, pokolenia, języka i ludu. W Chrystusie jesteśmy nowym stworzeniem. Nie mogą dzielić nas różnice rasowe, kulturowe, narodowościowe czy też związane z wykształceniem. Nie może również istnieć podział na mniejszych i większych, bogatych i biednych oraz mężczyzn i kobiety. Wszyscy jesteśmy równi w Chrystusie, który przez jednego Ducha połączył nas w jednej wspólnocie, zarówno z Nim, jak i wzajemnie ze sobą. Powinniśmy zatem służyć i przyjmować usługiwanie bez wyróżnień czy ograniczeń. Dzięki objawieniu Jezusa Chrystusa w Piśmie Świętym dzielimy wspólnie tę samą wiarę i nadzieję oraz dzielimy się ze wszystkimi tym samym poselstwem. Ta wspólnota ma swoje źródło w jedności trójjedynego Boga, który przyjął nas jako swoje dzieci”[2].

Celem studium Lekcji Biblijnych w tym kwartale jest dostarczenie biblijnych instrukcji dotyczących chrześcijańskiej jedności — przeznaczonych dla nas, adwentystów dnia siódmego, którzy obecnie (tak jak i dawniej) natrafiamy na wyzwania wystawiające na próbę naszą jedność i będziemy się borykać z takimi wyzwaniami aż do końca świata.

W Piśmie Świętym znajdujemy liczne spostrzeżenia i instrukcje, jak mamy żyć zgodnie z Bożym darem jedności w Chrystusie. Te właśnie przekazane nam spostrzeżenia i instrukcje dotyczące naszego życia w jedności i wyrażania jej w Kościele są przedmiotem studium w rozpoczynającym się kwartale.

Przewodnik dla nauczycieli w szkole sobotniej

Przewodnik do prowadzenia przez nauczycieli studium opartego na kwartalniku Lekcje Biblijne znajduje się na internetowej stronie Adwent.pl w dziale Studium biblijne.

 

_______________

[1] Prawo zborowe Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, tłum. Łukasz Romanowski i Marek Rakowski, Warszawa 2016, wyd. IV, s. 222 (przyp. red.).

[2] Prawo zborowe Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, tłum. Łukasz Romanowski i Marek Rakowski, Warszawa 2016, wyd. IV, s. 223 (przyp. red.).

 

Autorem Lekcji Biblijnych 4/2018 jest dr Denis Fortin, profesor teologii w Adwentystycznym Seminarium Teologicznym na Uniwersytecie Andrewsa w miasteczku Berrien Springs w amerykańskim stanie Michigan (przyp. red.).

Dodatkowe materiały