Kwartalnik „Lekcje Biblijne”

Kwartalnik „Lekcje Biblijne”, to ukazujący się od 1908 roku  podręcznik do studiowania Pisma Świętego w Szkole Sobotniej – prawdopodobnie największej wyznaniowej szkole biblijnej na świecie. Na tej podstronie publikujemy wprowadzenie do bieżącego tematu. Materiały wideo opracowane przez Ośrodek Radiowo-Telewizyjny „Głos Nadziei” dla telewizji Hope Channel Polska dostępne są na stronie www.lekcjebiblijne.tv

Materiał Lekcyjny w formie zeszytu można zakupić  w sklepie internetowym na ogólnych obowiązujących zasadach ustalonych przez Wydawnictwo Znaki Czasu, wydawcę periodyków. Zamówień oraz prenumeraty można dokonywać również w zborach Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

WPROWADZENIE DO STUDIUM BIEŻĄCEGO KWARTAŁU

Chrześcijańska edukacja. „Początkiem mądrości jest bojaźń Pana, a poznanie Świętego — to rozum” (Prz 9,10). Zastanów się nad tym wersetem. Łączy on tak naprawdę ściśle powiązane ze sobą pojęcia: bojaźń, czyli obawę oraz podziw dla chwały i potęgi Boga, oraz poznanie, czyli wiedzę o charakterze Boga. Tak więc mądrość, wiedza i zrozumienie są oparte na samym Bogu.

To zupełnie zrozumiałe. Przecież Bóg jest źródłem wszelkiego istnienia — tym, który stworzył i podtrzymuje wszystko (zob. J 1,1-3; Kol 1,16-17). Czegokolwiek się dowiadujemy i o czymkolwiek już wiemy — kwarkach (cząstkach elementarnych), gąsienicach, supernowych (gwiazdach), aniołach, demonach, nadziemskich władzach i zwierzchnościach „w okręgach niebieskich” (Ef 3,10) — wszystko to istnieje wyłącznie dzięki Bogu. Tak więc wszelkie prawdziwe poznanie, mądrość i zrozumienie ostatecznie mają swoje źródło w samym Panu.

Pismo Święte wyraźnie informuje, że „Bóg jest miłością” (1 J 4,8), co szerzej wyjaśnia następujący cytat: „Miłość, podstawa stworzenia i odkupienia, jest również fundamen­tem wychowania. Prawo, które otrzymaliśmy od Boga, byśmy się kiero­wali nim w życiu, bardzo jasno przedstawia powyższą kwestię. Pierw­szym wielkim przykazaniem jest:

— »Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej« (Łk 10,27).

Gdy człowiek dochodzi do takiej miłości względem Nieskończenie Wielkiego, oznacza to, iż w całej swej istocie osiągnął najwyższy poziom rozwoju — w ciele, umyśle i duszy został przywrócony obraz Boży”[1].

Ponieważ Pan jest źródłem wszelkiej prawdziwej wiedzy i wszelkiego prawdziwego wykształcenia, to chrześcijańska edukacja powinna kierować nasze myśli ku Niemu i Jego samoobjawieniu. Przez przyrodę, Spisane Słowo i objawienie Chrystusa w Spisanym Słowie otrzymaliśmy wszystko, czego potrzebujemy, by trwać w zbawiennej więzi z naszym Panem, miłując Go całym sercem i całą duszą. Przyroda, choć skalana wskutek tysięcy lat dziejów grzechu, nadal przemawia do ludzkości z mocą o dobroci i charakterze Boga, gdy badamy ją, uwzględniając Pismo Święte. Ale to Spisane Słowo — Pismo Święte — jest doskonałą normą prawdy i największym objawieniem Boga, jakie otrzymaliśmy, ukazującym nam Jego dokonania dla ludzkości. Pismo Święte — z jego przesłaniem stworzenia i odkupienia — musi pozostawać w centrum chrześcijańskiego nauczania.

Apostoł Jan napisał, że Jezus Chrystus jest „prawdziwą światłością, która oświeca każdego człowieka, przychodzącego na świat” (J 1,9 BG). Mówiąc innymi słowy, jak tylko przez Jezusa każdy człowiek ma życie, tak tylko dzięki Niemu każdy otrzymuje promienie boskiego światła — określone zrozumienie prawdy i dobroci Boga, wykraczających poza zasięg doświadczenia i poznania ludzkiego.

Jednak wszyscy uczestniczymy w wielkim boju — w zmaganiach, w których wróg Boga i ludzkości działa z wielkim zaangażowaniem, by powstrzymać nas od przyjęcia wiedzy danej nam przez Boga. Tak więc cokolwiek jeszcze obejmuje chrześcijańska edukacja, z pewnością musi służyć pomaganiu ludziom w lepszym zrozumieniu światła danego nam przez Boga.

W przeciwnym razie na co moglibyśmy liczyć? Jezus powiedział:

— „Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł?” (Mk 8,36).

Na co zda się człowiekowi wiedza z przedmiotów ścisłych, literatury, ekonomii czy techniki, jeśli ostatecznie nie uchroni go przed drugą śmiercią w jeziorze ognia? Odpowiedź jest oczywista, nieprawdaż?

Stąd temat naszych lekcji w tym kwartale. Co znaczy chrześcijańska edukacja i jak Kościół może pomóc wszystkim wierzącym w jej zdobywaniu?[2]

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

[1]    Ellen G. White, Wychowanie, Warszawa 1992, s. 11.

[2]    Autorami Lekcji Biblijnych 4/2020 jest grupa rektorów adwentystycznych uczelni w Ameryce Północnej (przyp. red.).

Dodatkowe materiały