Kwartalnik „Lekcje Biblijne”

 

Kwartalnik „Lekcje Biblijne”, to ukazujący się od 1908 roku  podręcznik do studiowania Pisma Świętego w Szkole Sobotniej – prawdopodobnie największej wyznaniowej szkole biblijnej na świecie. Na tej podstronie publikujemy wprowadzenie do bieżącego tematu. Materiały wideo opracowane przez Ośrodek Radiowo-Telewizyjny „Głos Nadziei” dla telewizji Hope Channel Polska dostępne są na stronie www.lekcjebiblijne.tv

Materiał Lekcyjny w formie zeszytu można zakupić  w sklepie internetowym na ogólnych obowiązujących zasadach ustalonych przez Wydawnictwo Znaki Czasu, wydawcę periodyków. Zamówień oraz prenumeraty można dokonywać również w zborach Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

WPROWADZENIE DO STUDIUM BIEŻĄCEGO KWARTAŁU

Księga początku. Księga Rodzaju jest księgą o Jezusie. Mówi ona o Jezusie jako naszym Stworzycielu, Dawcy Życia i Odkupicielu. Pisząc setki lat po tym, jak Mojżesz napisał już Księgę Rodzaju, sięgając wstecz i nawiązując do słów tego patriarchy, apostoł Jan tak przedstawia Jezusa w swoim opisie stworzenia: „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi” (J 1,1-4).

Co Jan napisał w tych wersetach? Wszystko, co zostało stworzone na początku, a czego wcześniej nie było, zaistniało za sprawą Jezusa. Wszystkie istniejące rzeczy — od galaktyk wirujących w przestrzeni kosmicznej w niepojętych zbiorowiskach, przez starannie zaprojektowany kod DNA cudownie upakowany w mikroskopijnych komórkach, po najmniejsze porcje energii — stworzył Jezus i teraz podtrzymuje istnienie tego wszystkiego. Księga Rodzaju (gr./łac. Genesis) jest w Piśmie Świętym pierwszą historią nie tylko o tym stworzeniu, ale także i o odkupieniu tego stworzenia. Księga ta zawiera jedyny „oficjalny” opis genezy naszego świata.

Polskie słowo geneza pochodzi od greckiego słowa genesis, które dosłownie oznacza początek i jest tłumaczeniem hebrajskiego słowa bereszit (na początku) — pierwszego słowa tej księgi (a więc także pierwszego słowa całej Biblii). Księga Rodzaju daje nam podstawę (fundament), na której opiera się całe Pismo Święte. Ponieważ jest pierwszą księgą Biblii, mającą zasadnicze znaczenie dla wszystkiego, co zostało napisane potem, Księga Rodzaju jest przypuszczalnie najczęściej cytowaną i przywoływaną księgą w całym Piśmie Świętym.

Księga Rodzaju jest ważna, bo w większym stopniu niż jakiekolwiek inne dzieło pomaga nam zrozumieć, kim jesteśmy jako ludzie. Prawda ta jest ważna szczególnie w naszych czasach, gdy większość ludzi wierzy, że jesteśmy dziełem przypadku i zbiegu okoliczności w czysto materialnym wszechświecie. Współczesny amerykański fizyk Sean M. Carroll napisał, że „my, ludzie, jesteśmy kupką zlepionego błota”[1] (co w pewnym sensie jest prawdą, choć naukowcy rozumieją przez to, że owo połączenie „w zorganizowane układy”[2] nastąpiło wyłącznie pod wpływem ślepych sił przyrody). Księga Rodzaju ukazuje nasze prawdziwe pochodzenie jako istot celowo i doskonale stworzonych na obraz Boga w doskonałym świecie. Księga Rodzaju wyjaśnia także upadek ludzkości, czyli powód, dla którego nasz świat nie jest już doskonały, a my razem z nim. Jednak Księga Rodzaju niesie także pocieszenie w postaci Bożej obietnicy zbawienia, mimo że świat sam z siebie nie oferuje nam w tej sprawie nic poza cierpieniem i śmiercią.

Pełna niesamowitych cudów (stworzenie, narodziny, tęcza) oraz dramatycznych sądów (potop, Sodoma i Gomora), świadczących o obecności świętego Boga, Księga Rodzaju budzi zdumienie. Ale jest także poruszającym zapisem ludzkich historii miłości (Jakub i Rachela), nienawiści (Jakub i Ezaw), narodzin (Izaak, Jakub, dzieci Jakuba), śmierci (Sara, Rachela, Jakub, Józef), mordów (Kain, Symeon i Lewi) oraz przebaczenia (Ezaw i Jakub, Józef i jego bracia). Jest także podręcznikiem zawierającym lekcje etyki (Kain, Babel), wiary (Abraham, Jakub) oraz nadziei i obietnicy odkupienia (zmiażdżenie głowy węża, Ziemia Obiecana).

W tym kwartale będziemy nie tylko czytać i studiować Księgę Rodzaju, ale także cieszyć się jej pięknymi opowiadaniami i uczyć się jeszcze lepiej chodzić z Panem i Stwórcą — Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba.

Jednocześnie geograficzny kierunek owej księgi — od Edenu przez Babel, Ziemię Obiecaną, Egipt i obietnicę Ziemi Obiecanej — przypomina nam o naszej nomadycznej/koczowniczej podróży i podtrzymuje nadzieję na prawdziwą Ziemię Obiecaną, czyli nowe niebo i nową ziemię. Śledząc losy różnych postaci przedstawionych na kartach Księgi Rodzaju, odkryjemy, że bez względu na różne czasy, miejsca, kultury i okoliczności ich historie są pod wieloma względami podobne do naszych[3].

– – – – – – – – – – –

[1]    Sean Carroll, Nowa perspektywa. Pochodzenie życia, świadomości i wszechświata, Warszawa 2017, s. 11 (przyp. red.).

[2]    Tamże, s. 12 (przyp. red.).

[3]    Autorem Lekcji Biblijnych 2/2022 jest dr Jacques B. Doukhan, emerytowany profesor języka hebrajskiego i interpretacji Starego Testamentu w Adwentystycznym Seminarium Teologicznym na Uniwersytecie Andrewsa w miejscowości Berrien Springs w amerykańskim stanie Michigan. W polskim środowisku adwentystycznym znany jest ze swoich trzech książek opublikowanych przez Wydawnictwo Znaki Czasu: (1) Wizja przyszłości w starożytnej księdze. Mądrość i wizje żydowskiego księcia na wygnaniu (2001), (2) Kod Apokalipsy (2007) i (3) W dolinie cienia. Doświadczenia bliskie śmierci z punktu widzenia nauki, filozofii i Biblii (2020) (przyp. red.).

 

Dodatkowe materiały