Sesja Generalnej Konferencji – Dzień 5.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Poniedziałek, piąty dzień Zjazdu Generalnej Konferencji Kościoła, poświęcony był pracy nad korektą podstawowych zasad wiary oraz wyborom kolejnych urzędników Kościoła.

W preambule do podstawowych zasad wiary można przeczytać, że mogą w nich być dokonywane „uzupełnienia i zmiany”. W rozumieniu Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego niezmienna jest tylko Biblia. Adwentystyczne zasady wiary stanowią jedynie „wykładnię nauk Pisma Świętego, tak jak je rozumie i wyraża Kościół”. Duch Święty może natomiast prowadzić Kościół „do pełniejszego zrozumienia prawdy biblijnej lub lepszego sposobu jej wyrażania”. Kościół nie może stać w miejscu, nie może się zatrzymać w poznawaniu Pisma Świętego i poszukiwaniu lepszych, bardziej zrozumiałych dla innych sposobów jego wykładania. Dlatego co jakiś  dokonuje się przeglądu i korekty podstawowych zasad wiary.

003Samą debatę nad korektą niektórych z tych zasad poprzedziła debata proceduralna. Już w drugim dniu Zjazdu niektórzy delegaci zaproponowali, by głosowanie nad zmianami w zasadach wiary przebiegało kwalifikowaną większością 2/3 głosów. Postanowiono wtedy odesłać tę kwestię do zaopiniowania przez tzw. steering committee, czyli komitet kierujący obradami. W poniedziałek komitet ten zaproponował pozostanie przy zwykłej większości głosów, gdyż jest to podstawowa zasada głosowania nad wszelkimi kwestiami w Kościele, a także dlatego, że w ten sposób głosowano też nad wcześniejszymi zmianami w zasadach wiary na poprzednich zjazdach. Propozycja komitetu została przyjęta.

005Po rozstrzygnięciu tego zagadnienia proceduralnego pastor Arthur Steele przedstawił propozycje Komitetu Podstawowych Zasad Wiary. Propozycje dotyczyły bardziej korekt redakcyjnych niż zmian merytorycznych. Jak wyjaśniono, członkom komitetu chodziło o dostosowanie języka zasad do zmieniającego się języka, który posługują się współcześni ludzie.

Bez większych problemów i jedną uchwałą przyjęto propozycje zmian w kilku zasadach wiary jedynie adresów tekstów biblijnych umieszczanych na końcu poszczególnych zasad. W tych zmianach chodziło głównie o uszeregowanie ich w kolejności występowania ksiąg biblijnych. W ten sposób zmieniono zasady: 13. Ostatek i jego misja14. Jedność ciała Chrystusowego15. Chrzest16. Wieczerza Pańska26. Śmierć i zmartwychwstanie27. Milenium i koniec grzechu oraz 28. Nowa Ziemia.

Podobnie poszło z zasadami, w których zmiana dotyczyła tylko jednego lub kilku słów. Tak oddzielnie skorygowano zasady: 9. Życie, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa11. Wzrastanie w Chrystusie20. Szabat21. Szafarstwo22. Chrześcijańskie zachowanie23. Małżeństwo i rodzina25. Powtórne przyjście Chrystusa.

004Przykładem takiej drobnej zmiany było doprecyzowanie w 9. zasadzie, że zmartwychwstanie Chrystusa było „cielesne”.  Inny przykład to zmiana w kilku zasadach wiary angielskiego słowa men na human, aby uniknąć dwuznaczności, gdyż men może oznaczać zarówno człowieka, jak i tylko mężczyznę, zaś human oznacza tylko człowieka.

Więcej dyskusji wywołały propozycje zmian w zasadach: 2. Trójca3. Ojciec4. Syn7. Natura człowieka10. Doświadczenie zbawienia12. Kościół18. Dar proroctwa. Ostatecznie jednak propozycje te zostały przyjęte.

Tu korekty dotyczyły na przykład dodania w 3. zasadzie informacji, że Bóg „jest miłością”, a w 10. zasadzie — zmiany wiary „gotowej do przyjęcia zbawienia” na „zbawiającą wiarę”. W 18. zasadzie wiary nie będzie się już mówić o pismach Ellen White jako „stałym i autorytatywnym źródle prawdy”, ale że „przemawiają one z proroczym autorytetem”.

001Po długiej dyskusji kilka propozycji zmian postanowiono odesłać z powrotem do komitetu celem ich ponownego przemyślenia. Dotyczyło to propozycji zmian w zasadach: 6. Stworzenie i powiązanej z nią 8. Wielki bój oraz 17. Dary duchowe i posługiwanie.

Komitet przedstawi swoje ewentualnie poprawione propozycje we wtorek wraz z jeszcze nieomówionym w poniedziałek propozycjami zmian zasad: 1. Pismo Święte i 19. Prawo Boże.

W poniedziałek doszło też do wyboru kolejnych urzędników Kościoła na najbliższa pięcioletnią kadencje. Wybrano m.in. kilku kolejnych wiceprzewodniczących Generalnej Konferencji, przewodniczących wydziałów oraz dyrektorów departamentów Generalnej Konferencji. Dla Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce, należącego organizacyjnie do Wydziału Transeuropejskiego z siedzibą w Anglii, najistotniejsze znaczenie miało ponowne wybranie na stanowisko przewodniczącego tego wydziału pastora Raafata Kamala.

[/vc_column_text][vc_gallery type=”image_grid” images=”1823,1824,1825,1826,1827,1828,1829,1830,1831,1832,1833,1834,1835,1836″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”San Antonio, Stany Zjednoczone `{`A. SIciński/AAI, fot.Z.Włodarczyk, A.Siciński, TED`}`” title_align=”separator_align_right” el_width=”100″][/vc_column][/vc_row]