Radni Rady Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP

Rada Kościoła sprawuje władzę w imieniu Zjazdu Kościoła (tzw. Synodu Kościoła) pomiędzy jego zwyczajnymi sesjami włącznie z prawem wyboru lub odwołania z ważnych przyczyn Przewodniczącego Kościoła, urzędników Kościoła, dyrektorów sekretariatów oraz innych osób wchodzących w skład Rady Kościoła z wyboru, a także członków rad, komitetów i innych osób wybranych przez Zjazd Kościoła.

Zarząd Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP

Organem wykonawczym Rady Kościoła, a zarazem organem zarządzającym sprawami religijnymi, administracyjnymi i gospodarczymi Kościoła w realizacji jego statutowych celów w okresie między posiedzeniami Rady Kościoła, jest Zarząd Kościoła (zwany także Komitetem Administracyjnym Kościoła).

W skład Zarządu Kościoła wchodzą: przewodniczący, sekretarz, skarbnik oraz osoby wybrane przez Radę Kościoła. Posiedzenie Zarządu Kościoła wyznacza Przewodniczący Kościoła, który z urzędu jest jego Przewodniczącym. Może się ono odbywać w każdym miejscu i czasie.

Przewodniczący diecezji oraz pozostali członkowie Rady Kościoła wchodzą w skład Zarządu rotacyjnie, co pół roku. Ponadto wszyscy przewodniczący diecezji są zapraszani na posiedzenia Zarządu i spotkania konsultacyjne w sprawach dotyczących diecezji.

Przewodniczący Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego

RYSZARD JANKOWSKI – PRZEWODNICZĄCY KOŚCIOŁA

Służbę duszpasterską rozpoczął we wrześniu 1978 roku w Poznaniu. Od roku 1981 mieszkał w Koszalinie, gdzie opiekował się tamtejszym zborem. W latach 1988-1997 pełnił funkcję Dyrektora Sekretariatu Młodzieży przy Zarządzie Kościoła. Następnie, w latach 1998-2003 pełnił funkcję Sekretarza ds. Kaznodziejstwa. Swoją służbę kontynuował jako Przewodniczący Diecezji Zachodniej (2003-2018). XXII Zjazd Kościoła w powierzył pastorowi Ryszardowi Jankowskiemu urząd Przewodniczącego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP. Prywatnie jest mężem i ojcem dwójki dzieci.

Sekretarz Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego

MAREK RAKOWSKI – SEKRETARZ KOŚCIOŁA

Urodzony 25 lipca 1962 roku w Krakowie. Wychowywany był w duchu katolickim i patriotycznym. Jego dziadek był w okresie II Rzeczypospolitej oficerem Wojska Polskiego. W czasie okupacji hitlerowskiej walczył w Armii Krajowej. Zginął w Powstaniu Warszawskim.

Skarbnik Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego

MAKSYMILIAN ADAM SZKLORZ – SKARBNIK KOŚCIOŁA

Urodzony w roku 1959. W latach 1974-78 studiował w ówczesnym Seminarium Duchownym Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. W 1977 r. przyjął Chrzest Święty. W latach 1978-1980 uzupełniał wykształcenie w Policealnym Studium Zawodowym w Bielsku-Białej, w którym zdobył tytuł technika elektronika.

Prace Rady i Zarządu Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP

Prezentujemy raporty z prac Zarządu i Rady Kościoła.