Radni Rady Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP

Rada Kościoła sprawuje władzę w imieniu Zjazdu Kościoła (tzw. Synodu Kościoła) pomiędzy jego zwyczajnymi sesjami włącznie z prawem wyboru lub odwołania z ważnych przyczyn Przewodniczącego Kościoła, urzędników Kościoła, dyrektorów sekretariatów oraz innych osób wchodzących w skład Rady Kościoła z wyboru, a także członków rad, komitetów i innych osób wybranych przez Zjazd Kościoła.

Zarząd Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP

Organem wykonawczym Rady Kościoła, a zarazem organem zarządzającym sprawami religijnymi, administracyjnymi i gospodarczymi Kościoła w realizacji jego statutowych celów w okresie między posiedzeniami Rady Kościoła, jest Zarząd Kościoła (zwany także Komitetem Administracyjnym Kościoła).

W skład Zarządu Kościoła wchodzą: przewodniczący, sekretarz, skarbnik oraz osoby wybrane przez Radę Kościoła. Posiedzenie Zarządu Kościoła wyznacza Przewodniczący Kościoła, który z urzędu jest jego Przewodniczącym. Może się ono odbywać w każdym miejscu i czasie.

Przewodniczący diecezji oraz pozostali członkowie Rady Kościoła wchodzą w skład Zarządu rotacyjnie, co pół roku. Ponadto wszyscy przewodniczący diecezji są zapraszani na posiedzenia Zarządu i spotkania konsultacyjne w sprawach dotyczących diecezji.