Stosunki Kościoła z Państwem określa ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 97, poz. 481).

Organem sprawującym władzę w imieniu Zjazdu Kościoła (tzw. Synodu Kościoła) pomiędzy jego zwyczajnymi sesjami, jest Rada Kościoła, wybierana co pięć lat.

INFORMACJE OGÓLNE

Rada Kościoła sprawuje władzę w imieniu Zjazdu Kościoła (tzw. Synodu Kościoła) pomiędzy jego zwyczajnymi sesjami włącznie z prawem wyboru lub odwołania z ważnych przyczyn Przewodniczącego Kościoła, urzędników Kościoła, dyrektorów sekretariatów oraz innych osób wchodzących w skład Rady Kościoła z wyboru, a także członków rad, komitetów i innych osób wybranych przez Zjazd Kościoła.

Do kompetencji Rady Kościoła należy także uzupełnianie składu rad, komitetów, sekretariatów lub urzędów wybranych przez Zjazd Kościoła w przypadku powstania w nich wakatów z powodu śmierci, rezygnacji, odwołania lub innych przyczyn; powoływanie komitetów i określanie ich kompetencji; zatrudnianie personelu niezbędnego do jej właściwego funkcjonowania; udzielanie i cofanie uwierzytelnień lub licencji; zarządzanie i rozporządzanie finansami Kościoła i jego majątkiem.

W skład Rady Kościoła wchodzą: przewodniczący, sekretarz i skarbnik Kościoła, wszyscy przewodniczący Diecezji Kościoła, wybrani przez Zjazd Kościoła członkowie laikatu (niezatrudnieni w Kościele), przedstawiciel duchowieństwa, przedstawiciel instytucji i przedstawiciel Wydziału Transeuropejskiego (TED). Posiedzenie Rady Kościoła wyznacza Przewodniczący Kościoła, który z urzędu jest jego Przewodniczącym. Może się ono odbywać w każdym miejscu i czasie.

RADA KOŚCIOŁA

Zjazd Kościoła XXIII Kadencji wybrał na członków Rady Kościoła następujące osoby:

Diecezja Zachodnia:

1. Marek Chełmiński

2. Mariusz Radosh

3. Piotr Wróbel

Diecezja Wschodnia:

4. Urszula Kardasz

5. Michał Dutkowski

6. Andrzej Jóźwik

Diecezja Południowa:

7. Renata Smyk

8. Artur Pieszka

9. Zdzisław Bachowski

Pozostali członkowie Rady Kościoła – zatrudnieni w Kościele:

10. Pastor Mikołaj Krzyżanowski – reprezentant pastorów i społeczności ukraińskiej

11. Reprezentant Instytucji – Małgorzata Rykucka (DW)

12. Pastor Jarosław Dzięgielewski – Przewodniczący Kościoła

13. Pastor Piotr Bylina – Sekretarz Kościoła

14. Piotr Gołaszewski – Skarbnik Kościoła

15. Pastor Tadeusz Niewolik – Przewodniczący Diecezji Zachodniej

16. Pastor Marek Rakowski – Przewodniczący Diecezji Wschodniej

17. Pastor Marek Jankowski – Przewodniczący Diecezji Południowej