Stosunki Kościoła z Państwem określa ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 97, poz. 481).

Organem sprawującym władzę w imieniu Zjazdu Kościoła (tzw. Synodu Kościoła) pomiędzy jego zwyczajnymi sesjami, jest Rada Kościoła, wybierana co pięć lat.

INFORMACJE OGÓLNE

Rada Kościoła sprawuje władzę w imieniu Zjazdu Kościoła (tzw. Synodu Kościoła) pomiędzy jego zwyczajnymi sesjami włącznie z prawem wyboru lub odwołania z ważnych przyczyn Przewodniczącego Kościoła, urzędników Kościoła, dyrektorów sekretariatów oraz innych osób wchodzących w skład Rady Kościoła z wyboru, a także członków rad, komitetów i innych osób wybranych przez Zjazd Kościoła.

Do kompetencji Rady Kościoła należy także uzupełnianie składu rad, komitetów, sekretariatów lub urzędów wybranych przez Zjazd Kościoła w przypadku powstania w nich wakatów z powodu śmierci, rezygnacji, odwołania lub innych przyczyn; powoływanie komitetów i określanie ich kompetencji; zatrudnianie personelu niezbędnego do jej właściwego funkcjonowania; udzielanie i cofanie uwierzytelnień lub licencji; zarządzanie i rozporządzanie finansami Kościoła i jego majątkiem.

W skład Rady Kościoła wchodzą: przewodniczący, sekretarz i skarbnik Kościoła, wszyscy przewodniczący Diecezji Kościoła, wybrani przez Zjazd Kościoła członkowie laikatu (niezatrudnieni w Kościele), przedstawiciel duchowieństwa, przedstawiciel instytucji i przedstawiciel Wydziału Transeuropejskiego (TED). Posiedzenie Rady Kościoła wyznacza Przewodniczący Kościoła, który z urzędu jest jego Przewodniczącym. Może się ono odbywać w każdym miejscu i czasie.

RADA KOŚCIOŁA

Decyzją XXII Zjazdu Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, Radę Kościoła tworzą:

Przewodniczący – Ryszard Jankowski

Sekretarz – Marek Rakowski

Skarbnik – Maksymilian Adam Szklorz

Przewodniczący Diecezji Południowej (DP) – Marek Jankowski

Przewodniczący Diecezji Wschodniej (DW) – Mirosław Karauda

Przewodniczący Diecezji Zachodniej (DZ) – Jarosław Dzięgielewski

Przedstawiciel instytucji kościelnych, rektor WSTH

Przedstawiciel grona kaznodziejskiego – Krzysztof Morozowski

Radni niezatrudnieni w Kościele:

  • Małgorzata Rykucka (radna z ramienia Diecezji Wschodniej)
  • Jarosław Klimkiewicz (radny z ramienia Diecezji Wschodniej)
  • Włodzimierz Tarasiuk (radny z ramienia Diecezji Wschodniej)
  • Danuta Wierkiewicz (radny z ramienia Diecezji Zachodniej)
  • Marek Chełmiński (radny z ramienia Diecezji Zachodniej)
  • Marian Cała (radny z ramienia Diecezji Zachodniej)
  • Joanna Pieszka (radna z ramienia Diecezji Południowej)
  • Renata Smyk (radna z ramienia Diecezji Południowej)
  • Jonasz Recmanik (radny z ramienia Diecezji Południowej)