Stosunki Kościoła z Państwem określa ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 97, poz. 481).

„Organem wykonawczym Rady Kościoła, a zarazem organem zarządzającym sprawami religijnymi, administracyjnymi i gospodarczymi Kościoła w realizacji jego statutowych celów w okresie między posiedzeniami Rady Kościoła, jest Zarząd Kościoła (zwany także Komitetem Administracyjnym Kościoła).”  [Art. 31, pkt 1]. Zarząd i Rada Kościoła wybierane są co pięć lat.

INFORMACJE OGÓLNE

Organem wykonawczym Rady Kościoła, a zarazem organem zarządzającym sprawami religijnymi, administracyjnymi i gospodarczymi Kościoła w realizacji jego statutowych celów w okresie między posiedzeniami Rady Kościoła, jest Zarząd Kościoła (zwany także Komitetem Administracyjnym Kościoła).

W skład Zarządu Kościoła wchodzą: przewodniczący, sekretarz, skarbnik oraz osoby wybrane przez Radę Kościoła. Posiedzenie Zarządu Kościoła wyznacza Przewodniczący Kościoła, który z urzędu jest jego Przewodniczącym. Może się ono odbywać w każdym miejscu i czasie.

Przewodniczący diecezji oraz pozostali członkowie Rady Kościoła wchodzą w skład Zarządu rotacyjnie, co pół roku. Ponadto wszyscy przewodniczący diecezji są zapraszani na posiedzenia Zarządu i spotkania konsultacyjne w sprawach dotyczących diecezji.

ZARZĄD KOŚCIOŁA

Przewodniczący – pastor Jarosław Dzięgielewski

Sekretarz – pastor Piotr Bylina

Skarbnik – Piotr Gołaszewski