Stosunki Kościoła z Państwem określa ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 97, poz. 481).

„Organem wykonawczym Rady Kościoła, a zarazem organem zarządzającym sprawami religijnymi, administracyjnymi i gospodarczymi Kościoła w realizacji jego statutowych celów w okresie między posiedzeniami Rady Kościoła, jest Zarząd Kościoła (zwany także Komitetem Administracyjnym Kościoła).”  [Art. 31, pkt 1]. Zarząd i Rada Kościoła wybierane są co pięć lat.

INFORMACJE OGÓLNE

Organem wykonawczym Rady Kościoła, a zarazem organem zarządzającym sprawami religijnymi, administracyjnymi i gospodarczymi Kościoła w realizacji jego statutowych celów w okresie między posiedzeniami Rady Kościoła, jest Zarząd Kościoła (zwany także Komitetem Administracyjnym Kościoła).

W skład Zarządu Kościoła wchodzą: przewodniczący, sekretarz, skarbnik oraz osoby wybrane przez Radę Kościoła. Posiedzenie Zarządu Kościoła wyznacza Przewodniczący Kościoła, który z urzędu jest jego Przewodniczącym. Może się ono odbywać w każdym miejscu i czasie.

Przewodniczący diecezji oraz pozostali członkowie Rady Kościoła wchodzą w skład Zarządu rotacyjnie, co pół roku. Ponadto wszyscy przewodniczący diecezji są zapraszani na posiedzenia Zarządu i spotkania konsultacyjne w sprawach dotyczących diecezji.

ZARZĄD KOŚCIOŁA

RYSZARD JANKOWSKIPRZEWODNICZĄCY KOŚCIOŁA

Pastor Ryszard Jankowski urodził się w trzecim pokoleniu adwentystów w Szubinie koło Bydgoszczy. Od wczesnej młodości jego marzeniem była służba dla Boga. Dorastając w zborze bydgoskim, angażował się w życie i działalność lokalnego Kościoła. Po zdaniu matury rozpoczął  naukę w Seminarium Duchownym w Podkowie Leśnej. Podjął również studia na Akademii Techniczno-Rolniczej, które ukończył z tytułem inżyniera. W tym czasie ożenił się z Haliną Sochanek, a owocem tego związku jest dwoje dorosłych już dzieci — syn Tomasz i córka Anna. Następnie ukończył roczne studia języka angielskiego w Newbold Collage (Wielka Brytania). Kontynuował naukę na Uniwersytecie Andrews (Stany Zjednoczone), gdzie otrzymał tytuł mgr Przywództwa i Zarządzania.

Nowy Przewodniczący Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP rozpoczął swoją służbę we wrześniu 1978 roku w Poznaniu, gdzie objął opieką duszpasterską tamtejszy zbór. W roku 1981 została mu powierzona opieka nad zborem w Koszalinie, następnie w Kołobrzegu i okolicznych grupach. Również w tym czasie powierzono mu funkcję Sekretarza Diecezji Zachodniej Kościoła Adwentystów.  W latach 1988-2003 pełnił funkcję dyrektora Sekretariatu Młodzieży przy Zarządzie Kościoła, jednocześnie  w latach 1998-2003 pełnił — funkcję dyrektora Sekretariatu Duchowieństwa, Sekretariatu Zdrowia, Wydawnictw oraz Stowarzyszenia Zdrowa Rodzina. W 2003 roku powierzono mu kierowanie Diecezją Zachodnią, w której był Przewodniczącym aż do czerwca br, kiedy to XXII Zjazd Kościoła w powierzył mu urząd Przewodniczącego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP.

MAREK RAKOWSKISEKRETARZ KOŚCIOŁA

Urodzony 25 lipca 1962 roku w Krakowie. Wychowywany był w duchu katolickim i patriotycznym. Jego dziadek był w okresie II Rzeczypospolitej oficerem Wojska Polskiego. W czasie okupacji hitlerowskiej walczył w Armii Krajowej. Zginął w Powstaniu Warszawskim.

Posiadanie takich korzeni wpłynęło na młode lata Marka Rakowskiego, który interesował się polityką i angażował się w działalność młodzieżowych organizacji opozycyjnych wobec systemu panującego w PRL. Po przeżyciu licznych zawodów i rozczarowań, zaczął studiować Pismo Święte i poszukiwać prawdziwego Bożego Kościoła. Po wielu doświadczeniach trafił do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, przyjmując Chrzest Święty w 1984 roku. W tym samym roku podjął decyzję o wstąpieniu do ówczesnego Seminarium Duchownego Kościoła Adwentystów D.S. w Podkowie Leśnej.

Po dwóch latach nauki został przyjęty do służby w Diecezji Południowej (1986). Pierwszym terenem jego pracy był Olkusz – miejscowość, gdzie nie było adwentystów. Opiekował się również zborami w Lgocie i Balinie. W 1989 roku powierzono mu pracę misyjną i duszpasterską w Krakowie. W 1992 roku był współzałożycielem nowego zboru w Krakowie-Nowej Hucie. W 1993 roku przyjął godność kaznodziei ordynowanego. W latach 1994-1997 był duchownym okręgowym w okręgu małopolskim.

XXXIX Zjazd Diecezji Południowej powierzył mu funkcję sekretarza diecezji oraz sekretarza ds. młodzieży. Wybierany był na ten urząd czterokrotnie. Od 2003 roku powierzono mu dodatkowo prowadzenie oddziału rodziny. W 2007 roku otrzymał certyfikat dyplomowanego konsultanta ds. rodziny na podstawie przebytych szkoleń organizowanych przez Wydział Transeuropejski Generalnej Konferencji. Wraz z małżonką Aliną, z domu Włodarczyk, poślubioną w 1987 roku, specjalizują się w poradnictwie małżeńskim organizując i prowadząc między innymi seminaria na temat budowania więzi małżeńskich.

XX Zjazd Kościoła w roku 2008,  XXI Zjazd Kościoła w 2013 roku i XXII Zjazd Kościoła w 2018 roku  powierzył pastorowi Markowi Rakowskiemu urząd Sekretarza Kościoła Adwentystów D.S. w RP.

Alina i Marek Rakowscy posiadają dwóch synów – Pawła i Michała. Alina jest z wykształcenia germanistką, pastor Rakowski posiada wyższe wykształcenie teologiczne. Jego hobby to podróżowanie, kolekcjonowanie przewodników, kultura i sztuka, piłka nożna (drużyna Wisła Kraków).

MAKSYMILIAN ADAM SZKLORZSKARBNIK KOŚCIOŁA

Urodzony w roku 1959. W latach 1974-78 studiował w ówczesnym Seminarium Duchownym Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. W 1977 r. przyjął Chrzest Święty. W latach 1978-1980 uzupełniał wykształcenie w Policealnym Studium Zawodowym w Bielsku-Białej, w którym zdobył tytuł technika elektronika.

W roku 1980 rozpoczął pracę w Kościele jako młodszy duchowny w Sosnowcu i Jaworznie. Brał aktywny udział w działalności zespołu wokalnego „Salem”, którego był wieloletnim kierownikiem organizacyjnym. W 1985 roku został powołany na stanowisko skarbnika Diecezji Południowej. Jesienią 1989 roku został również nauczycielem i organizatorem Policealnej Szkoły Języka Angielskiego i Biznesu w Podkowie Leśnej (dziś: Szkoła Języków Obcych). W końcu został jej dyrektorem. Po rezygnacji ze stanowiska skarbnika Diecezji Południowej w 1990 r., został redaktorem w ówczesnym Korespondencyjnym Kursie Biblijnym (dziś:Korespondencyjna Szkoła Biblijna) w Bielsku-Białej.

W 1993 r. XVI Zjazd Kościoła powierzył mu urząd Skarbnika Kościoła, który po kolejnych wyborach w latach 1998, 2003, 2008 i 2013 piastuje do dziś. W latach 1997-1999 kierował działalnością oddziału ADRA-Polska, a ponadto od 1997 r. jest wiceprzewodniczącym Rady Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej.

W 1988 roku zawarł związek małżeński z Haliną Bar. Urodziło im się dwoje dzieci: Małgorzata i Paweł. Jego hobby to kolekcjonowanie map, tenis stołowy, w zakresie teologii zaś kwestie związane z szafarstwem. Skromnym marzeniem – odwiedzić Egipt i Madagaskar.