Ted Wilson w Polsce: Dzień 3

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Wtorek 12 marca, trzeci dzień pobytu w Polsce pastora Teda N.C. Wilsona, przewodniczącego ogólnoświatowego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, był dniem oficjalnych wizyt i rozmów dostojnego  gościa z przedstawicielami polskich Władz państwowych.

Przed południem pastor Wilson został przyjęty w Pałacu Prezydenckim przez szefa Kancelarii Prezydenta RP Jacka Michałowskiego. W półgodzinnym spotkaniu, które zaczęło się o godz. 11, stronę prezydencką, poza ministrem Michałowskim, reprezentowali jeszcze minister Maciej Klimczak i doradca prezydenta prof. Tomasz Nałęcz. Z kolei pastorowi Wilsonowi towarzyszyli pastorzy: Paweł  Lazar, przewodniczący Kościoła w Polsce, Raafat Kamal z Wielkiej Brytanii, dyrektor Departamentu Spraw Publicznych i Wolności Religijnej w  Transeuropejskim Wydziale Kościoła, oraz Andrzej Siciński, dyrektor  tego samego departamentu w Kościele w Polsce i redaktor naczelny Wydawnictwa „Znaki Czasu”.

Podczas rozmowy pastor Wilson przybliżył działalności Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w świecie, ze szczególnym uwzględnieniem działalności na polu zdrowia, edukacji oraz wolności religijnej. Odniósł się również do celu i przebiegu wizyty Polsce, podkreślając głównie jej charakter duszpasterski.

Zwierzchnik Kościoła wysoko ocenił poziom polskich regulacji prawnych, jakie wynikają z artykułu 25 i 53 Konstytucji RP w zakresie stosunków państwowo-kościelnych oraz wolności sumienia i wyznania, a następnie podziękował Władzom Państwa za stanie na straży tej wolności.

Szczególne pozytywnie pastor Wilson ocenił poziom relacji pomiędzy Państwem polskim a Kościołem adwentystów, czego dowodem jest uchwalona już 18 lat temu ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej. Zwierzchnik Kościoła zauważył nawet z wdzięcznością, że taką ustawową regulację sytuacji prawnej ma w Polsce jedynie 15 Kościołów i innych związków wyznaniowych, podczas gdy sytuacja prawna pozostałych 175 jest uregulowana jedynie ministerialnym wpisem do specjalnego rejestru.

Na prośbę ministra Michałowskiego strona kościelna wskazała również zagadnienia wymagające w jej ocenie pogłębionej uwagi Władz polskich i dalszych regulacji prawnych. Tu wypowiedzieli się pastorzy Lazar i Siciński. Pokrótce zwrócili uwagę między innymi na: pilną potrzebę nowelizacji  istotnych z punktu widzenia Kościoła niektórych przepisów ustawy o stosunku Państwa do Kościoła adwentystów, kwestię systemowego rozwiązania problemu organizowania niektórych egzaminów państwowych w soboty, czy nie do końca zadowalającej Kościoły mniejszościowe propozycji likwidacji Funduszu Kościelnego i zastąpienia go 0,5-procentowym odpisem podatkowym. Minister Klimczak poprosił, by wszystkie te postulaty zostały sformułowane na piśmie i skierowane w najbliższym czasie do Kancelarii, oraz zapewnił, że spotkają się one z należytą uwagą.

Na zakończenie spotkania pastor Wilson przeczytał i krótko skomentował tekst z rozdziału 6. i wersetu 8. Księgi Micheasza: „Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie: tylko, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem”. Jednocześnie zwierzchnik Kościoła wyraził życzenie, aby przedstawiciele najwyższych Władz chcieli w swoim życiu i służbie dla kraju kierować się właśnie tymi cechami — sprawiedliwością, miłosierdziem i pokorą wobec Boga. Spotkanie zakończyła modlitwa pastora Wilsona.

Po modlitwie strony spotkania wymieniły się drobnymi upominkami i pożegnały, a jeden z pracowników Kancelarii  oprowadził jeszcze delegację kościelną po Pałacu Prezydenckim, którego wystrój bardzo spodobał się zagranicznym członkom delegacji, będącym w nim po raz pierwszy.

Druga wizyta, tym razem w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, w miała miejsce o godz. 15.30. Pierwotnie zakładała spotkanie z  ministrem Michałem Bonim, w którego kompetencjach leży również nadzór nad relacjami państwowo-kościelnymi. Jednak w ostatniej chwili strona kościelna została poinformowana o nagłej chorobie ministra, stąd honory gospodarza drugiego spotkania przyszło spełniać wiceministrowi administracji i cyfryzacji Włodzimierzowi Karpińskiemu, który osobiście odpowiada w ministerstwie za relacje z Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi. Wiceministrowi towarzyszyli dyrektor Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych Józef Różański i radca Andrzej Bołdak.

Delegacja adwentystyczna na to spotkanie została powiększona o pastora Jóhanna E. Jóhannsona, skarbnika Transeuropejskiego Wydziału Kościoła, oraz Zofię Włodarczyk, radną Generalnej Konferencji z ramienia polskiego Kościoła.

Pastor Wilson podzielił się z wiceministrem Karpińskim w zasadzie tymi samymi myślami, co podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim. Wiceminister zaś podkreślił dobre relacje, jakie od lat panują między przedstawicielami Ministerstwa a przedstawicielami Kościoła adwentystów, i wyraził zadowolenie z prospołecznej postawy, jaką zajmuje Kościół w wielu istotnych dla całego społeczeństwa kwestiach.

Podczas spotkania poruszono również kwestie żywotne dla Kościoła. Padły zapewniania o potrzebie dalszych dwustronnych kontaktów służących rozwiązywaniu wszelkich problemów, jakie istnieją, czy mogą zaistnieć.

Tu również pastor Wilson podzielił się z uczestnikami spotkania Słowem Bożym i krótką refleksją opartą na obietnicy z rozdziału 1. i wersetu 8. Księgi Jozuego: „Bądź mocny i mężny? Nie bój się i nie lękaj się, bo Pan, Bóg twój, będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz”.

Tak jak poprzednio spotkanie zakończyła modlitwa i wymiana drobnych upominków.

OBEJRZYJ GALERIĘ ZDJĘĆ Z WIZYTY TEDA WILSONA W POLSCE

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”Andrzej Siciński/Znaki Czasu; fot. Piotr Kot/Głos Nadziei” title_align=”separator_align_right” el_width=”100″][/vc_column][/vc_row]