|

Uwagi Kościoła Adwentystów do nowego rozporządzenia Rady Ministrów

W związku z nowym rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które weszło w życie w dniu wczorajszym, nie cichną niejasności związane z sytuacją mniejszości religijnych i związków wyznaniowych. Swój głos zabrał również Kościół Adwentystów Dnia Siódmego.

21 KWIETNIA 2020 (NR 754) `{`ANDRZEJ SICIŃSKI/ZDJ.KPRM`}`

W piątek 17 kwietnia 2020 roku, Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w RP skierował drogą e-mailową do Prezesa Rady Ministrów uwagi do projektu nowego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które ma wejść w życie w poniedziałek 20 kwietnia.

Pierwsza uwaga dotyczyła przepisu, który z obowiązku noszenia maseczek również podczas nabożeństw, zwalnia obecnie tylko duchownych sprawujących kult religijny. Kościół poprosił, by zwolnienie to objęło również osoby nieduchowne. W Kościołach mniejszościowych prowadzenie nabożeństw często należy do osób z tzw. laikatu, a duchowni są proszeni tylko do wygłaszania kazań i sprawowania obrzędów religijnych. Bywają także, wcale nierzadkie sytuacje, kiedy nawet kazania wygłaszają osoby z laikatu. Nadto pozostawienie obecnego rozwiązania uniemożliwiłoby
prowadzenie nabożeństw w miejscach, w których brakuje duchownych do obsługi duszpasterskiej wiernych.

Druga uwaga dotyczyła zmiany projektowanego przepisu o możliwości uczestniczenia w nabożeństwie jedynie 1 osoby na 15 m2 powierzchni budynku/pomieszczenia służącego kultowi religijnemu. Jeszcze do dziś obowiązujące przepisy pozwalają na uczestniczenie w nabożeństwach
najwyżej 5 osób, nie licząc celebrantów. Według projektowanych przepisów w małych kaplicach, z których uprawia kult większość Kościołów
mniejszościowych, nie będzie mogło spotykać się na nabożeństwie nawet 5 osób. Na zaproponowanym przez rząd rozwiązaniu skorzystają tylko
Kościoły dysponujące dużymi budynkami kultowymi, głównie Kościół katolicki.

Dlatego Kościół adwentystów zaproponował, by w budynku przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego o powierzchni powyżej 100 m2 znajdował się 1 uczestnik na 15 m2 powierzchni tego budynku, oprócz osób sprawujących kult religijny, a w budynku o powierzchni poniżej 100 m2 znajdowało się tyle uczestników, ile się w nich zmieści przy zachowaniu między nimi 2 metrów odstępu, oprócz osób sprawujących kult religijny.

Przykładowo w kaplicy o powierzchni 100 m2, przy zachowaniu między uczestnikami nabożeństwa proponowanego bezpiecznego dystansu 2 m,
zmieści się 36 osób. To powinno wystarczyć, by przy zorganizowaniu w dzień święta religijnego dwóch nabożeństw obsłużyć cały lokalny średniej
wielkości zbór.

Zaproponowane przez Kościół adwentystów dwa standardy liczenia uczestników nabożeństwa – w zależności od powierzchni budynku (pomieszczenia), w którym sprawowany będzie kult – korespondują z podobnym rozwiązaniem projektowanego rozporządzenia w odniesieniu do
sklepów, gdzie również pojawia się powierzchnia 100 m2 jako rozgraniczająca dwa sposoby liczenie klientów.

Uwagi te w żadnym wypadku nie oznaczają zachęty skierowanej do wiernych, by wracali do kaplic i kościołów w czasie, gdy zagrożenie epidemiczne wciąż jest bardzo wysokie. Mają jednak na celu zabezpieczenie konstytucyjnego prawa wiernych Kościoła do uzewnętrzniania ich wolności sumienia i religii przez udział w nabożeństwach, gdy już zagrożenie epidemiczne zacznie się cofać, a planowane ograniczenia miałyby jeszcze jakiś czas obowiązywać.

Niestety w ostatecznym rozporządzeniu Rady Ministrów, fragment dotyczący 15 m2 na osobę pozostał, co stawia w zdecydowanie bardziej uprzywilejowanej pozycji Kościół rzymsko-katolicki. Tak sformułowana treść przepisu dodatkowo odbiera mniejszym wspólnotom możliwość organizacji nabożeństw nawet dla 5 osób. 

Rozszerzono wyjątek dotyczący nienoszenia maseczek przez jedynie duchownych sprawujących kult, na również inne osoby sprawujące kult, ale tylko wtedy, gdy nie ma duchownego. W Kościołach mniejszościowych nabożeństwa prowadzą najczęściej duchowni wspólnie ze świeckimi, a nie tylko jedni albo tylko drudzy, dlatego taka treść przepisu ogranicza możliwość jakichkolwiek działań.  

Sekretariat Spraw Publicznych i Wolności Religijnej działający przy Zarządzie Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP cały czas śledzi wprowadzane przepisy i rozporządzenia, pozostając w stałym kontakcie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich jak i Kancelarią Premiera Rady Ministrów.

 

Andrzej Siciński
Dyrektor Sekretariatu Spraw Publicznych i Wolności Religijnej
Przy Zarządzie Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP