Wolność religijna w Rosji zagrożona? Adwentyści apelują do prezydenta Putina

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Liderzy Wydziału Euroazjatyckiego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego wystosowali list otwarty do prezydenta Rosji Władimira Putina. Odnoszą się w nim do zmian w rosyjskim prawodawstwie, które mogą ograniczyć działalność misyjną.

Adwentyści dnia siódmego w Rosji modlą się i poszczą w intencji wolności religijnej, która jest zagrożona po przyjęciu przez rosyjską Dumę nowej ustawy antyterrorystycznej. Prawo to zakazuje zgromadzeń religijnych w prywatnych domach, nakłada znaczne ograniczenia na osoby, które prowadzą działalność ewangelizacyjną w internecie i ogranicza prawa cudzoziemców przebywających na terytorium Federacji Rosyjskiej.

„W związku z przyjęciem przez Dumę Państwową ustawy, która ogranicza działalność ewangelizacyjną w Rosji, apelujemy o to, aby 28 czerwca stał się dniem postu i modlitwy o Bożą interwencję i wydłużenie czasu łaski potrzebnego do nieskrępowanego głoszenia ewangelii w Rosji” – napisali liderzy Wydziału Euroazjatyckiego, którego siedziba mieści się w Moskwie.

Apel do Władimira Putina

Jednocześnie Oleg Gonczarow, dyrektor Sekretariatu Spraw Publicznych i Wolności Religijnej przy Wydziale Euroazjatyckim, wystosował list otwarty do prezydenta Władimira Putina następującej treści:

List Otwarty do Prezydenta Federacji Rosyjskiej od Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego

Wielce Szanowny Panie Prezydencie!

Dnia 24 czerwca Duma Państwowa Federacji Rosyjskiej przyjęła projekt ustawy nr 1039149-6 „O wniesieniu zmian do odrębnych ustaw prawnych Federacji Rosyjskiej w sprawie przeciwdziałania terroryzmowi i zabezpieczenia bezpieczeństwa publicznego”. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, tak jak wszystkie rosyjskie wyznania religijne, występuje przeciwko ekstremizmowi i terroryzmowi. Niewątpliwie przyjęcie zasad projektu przeciwdziałania ekstremizmowi i terroryzmowi jest ważnym i koniecznym działaniem każdego państwa.

Jednakże, nieoczekiwanie dla wszystkich wyznań, 20 czerwca do drugiego czytania projektu ustawy zostały wniesione poprawki ingerujące w życie milionów wierzących i fundamentalne wolności prawa międzynarodowego i Konstytucji Federacji Rosyjskiej. Problem dotyczy przede wszystkim wniesienia poprawek do projektu rozdziału III ustawy – „Działalność misjonarska”. Te poprawki wywołały dezorientację nie tylko u przedstawicieli rosyjskich Kościołów, ale również u wielu ekspertów. Przedstawione w nich zapisy o działalności misyjnej stanowią poważne naruszenie fundamentalnych i niezbywalnych praw człowieka, w tym – danego nam przez Stwórcę – prawa do wyrażenia swoich przekonań religijnych, które zostało potwierdzone zarówno w Konstytucji Federacji Rosyjskiej, jak i prawie międzynarodowym. Projekt ten definiuje działalność misyjną jako publiczne organizowanie nabożeństw, innych religijnych obrzędów i ceremonii, rozpowszechnianie literatury religijnej, treści audio i wideo, publiczne zbiórki na potrzeby religijne, prowadzenie modlitewnych i religijnych spotkań i/lub występowanie na nich oraz działalność kaznodziejską.

Projekt ustawy zakazuje prowadzenia działalności misyjnej w miejscach prywatnych, a tym samym faktycznie legalizuje ingerencję w życie prywatne obywateli i zakazuje im wyrażania swoich religijnych przekonań i zaspokajania religijnych potrzeb także we własnych domach.

Projekt nakazuje wierzącym, którzy pragną dzielić się swoimi przekonaniami religijnymi z innymi, w tym również za pośrednictwem internetu, posiadanie przy sobie dokumentów od organizacji religijnych, tym samym zniechęcając obywateli do wstępowania do związków religijnych dla realizacji swojego niezbywalnego prawa do wolności sumienia, co jest poważnym naruszeniem norm Konstytucji Federacji Rosyjskiej i prawa międzynarodowego.

Projekt ogranicza prawo do wolności religijnej obywatelom innych państw i bezpaństwowcom leganie przebywającym na terytorium Federacji Rosyjskiej, dla których wprowadza się ograniczenia terytorialne. Absolutnie niezrozumiały jest zapis zakazujący działalności misyjnej, której cele i działania nakierowane są na inne, niezgodne z prawem działania. W taki sposób granice zakazu „działalności misyjnej” faktycznie nie istnieją, a w ślad za tym prawodawca może przesuwać je według własnego uznania. Przy tym złamanie norm przewidzianych w projekcie spowoduje nałożenie kary administracyjnej na obywatela w wysokości od 5 do 50 tysięcy rubli, na osobę prawną – od 100 tysięcy do miliona rubli, a w przypadku bezpaństwowców – kary wydalenia z terytorium Federacji Rosyjskiej.

Artykuł 14 zakazuje przemiany pomieszczeń mieszkalnych na pomieszczenia niemieszkalne w celach prowadzenia działalności religijnej. Przy czym absolutnie pominięto fakt, że w czasach władzy sowieckiej większość organizacji religijnych straciła swoje budynki kultu i pomieszczenia, dlatego do tej pory wykorzystują do nabożeństw lokale mieszkalne czy to należące do związków wyznaniowych, czy ich wyznawców. Przyjęcie tego projektu pozostawi tysiące wiernych na ulicy, poza ścianami swoich stałych miejsc nabożeństw.

Te poprawki były wnoszone i przyjmowane bez konsultacji z przedstawicielami organizacji religijnych, których działalność bezpośrednio zależy od przyjęcia tych poprawek.

Rosja zawsze była i pozostanie krajem wielonarodowymi i wielowyznaniowym, w którym szanuje się prawa i wolność religijną każdego człowieka, niezależnie od jego wyznania.

Straci na tym tysiące obywateli i osób przebywających na terytorium Federacji Rosyjskiej,  którzy w żaden sposób nie skłaniają się do działalności terrorystycznej. Może stworzyć to sytuację, w której wielu wierzących będzie prześladowanych  z powodu swojej wiary.

To wszystko musi niepokoić chrześcijan adwentystów dnia siódmego, którzy prowadzą swoją działalność misyjną w Rosji od ponad 130 lat.

Razem z całym społeczeństwem pragniemy służyć swojej ojczyźnie dobrymi dziełami. Nieustannie modlimy się za Panem, wielce szanowny Panie Prezydencie, a także za wszystkimi przedstawicielami władzy.

Zwracamy się do Pana, jako gwaranta Konstytucji Federacji Rosyjskiej, i prosimy, aby korzystając z praw przysługujących Prezydentowi, wycofał Pan ten projekt prawny w celu dopracowania go tak, aby deputowani VII kadencji Dumy Państwowej razem z ekspertami i przedstawicielami organizacji religijnych mogli usunąć jawne sprzeczności tego projektu z Konstytucją Federacji Rosyjskiej i aktami prawa międzynarodowego dla zapobieżenia naruszeniu praw milionów wierzących w naszym kraju.

[/vc_column_text][vc_text_separator title=”Oleg Gonczarow/Wydział Euroazjatycki; tłum. Mariusz Maikowski” title_align=”separator_align_right” el_width=”100″][/vc_column][/vc_row]