Dział ten zawiera wstępną, pierwszą, drugą i trzecią sesję obrad oraz nabożeństwo wieczorne na XXI Zjeździe Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP.

SESJA WSTĘPNA (GODZ. 10:00-11:00)

Zjazd rozpoczął sekretarz Kościoła, pastor Marek Rakowski oficjalnym przywitaniem wszystkich delegatów. Zaśpiewano pieść nr 21 “Dziękujmy Bogu”.

Kazaniem inauguracyjnym, tłumaczonym przez s. Zofię Włodarczyk, służył pastor Bertil Wiklander, przewodniczący Wydziału Transeuropejskiego.

Po kazaniu do mikrofonu zaproszono Przewodniczącego Rady Miasta Podkowa Leśna, pana Bogusława Jestadta, który wystąpił w zastępstwie Pani Burmistrz Małgorzaty Stępień – Przygoda. Podziękował on za zaproszenie na Inaugurację Zjazdu oraz w ciepłych słowach wyraził uznanie Rady za obecną działalność Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego oraz Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej, która już na stałe wpisała się w krajobraz Podkowy Leśńej.

Odczytano list Jerzego Samca, biskupa kościóla ewangelicko-Augsburskiego w którym duchwny życzył nam owocnych obrad oraz wielu błogosławieństw Bożych.

Zaśpiewano pieśń nr 250 “Skało wieczna” a następnie w cichych modlitwach celebrowanych przez trzech delegatów zgromadzenie prosiło o Bożą opiekę i błogosławieństwo na cały czas trwania zjazdu.

Po przekazaniu kilku ogłoszeń organizacyjnych ogłoszono przerwę do godziny 11:30.

PIERWSZA SESJA OBRAD (GODZ. 11:30-13:30)

Pierwszą sesję obrad otworzył przewodnicząćy Kościoła pastor Paweł Lazar który przywitał gości z Wydziału Transeuropejskiego: pastorów Bertila Wiklandera oraz Raafata Kamala, jak również poprzednich przewodniczących Kościoła: Stanisława Dąbrowskiego i Władysława Poloka.

Pastor Marek Rakowski ogłosił prawomocność Zjazdu do podejmowania uchwał (obecnych jest 157 delegatów).

Przyjęto porządek  i harmonogram obrad który znajduje się w materiale 104

Przyjęto propozycje Zarządu na Sekretarzy Zjazdu: Tomasz Kosowski, Zbigniew Makarewicz, Piotr Stachurski

Pastor Lazar przedstawił przewodniczącego Zjazdu wybranego przez Radę Kościoła: Mariusza Radosha.

Odczytano Podrozdział 2 Statutu Kościóła o trybie utworzenia komitetu organizacyjnego.

Przewodniczący Zjazdu, brat Mariusz Radosh poprosił Przewodniczącego Kościoła o przedstawienie swojego sprawozdania.

Pastor Paweł Lazar poruszył w swoim sprawozdaniu m.in to, że w minionej kadencji Rada i Zarzad Kościoła uregulowały wiele kwestii prawnych, tworzac nowe statuty i regulaminy dla instytucji kościelnych. Rada Kościoła pracowała równiez nad nowelizacja Pragmatyki Słuzby Kościelnej

Na zakończenie przewodniczący Kościoła podziękował Bogu, za łaskę, za doświadczenia ale z nadzieją, że to co najlepsze jeszcze przed nami. Pastor Paweł Lazar podziękował także rodzinie, współpracownikom z Wydziału Transeuropejskiego, pracownikom Kościoła, jak również wyznawcom, Starszym zboru, Pastorom i ewangelistą.  Najbliższym pracownikom, Zarządowi Kościoła, dyrektorom Instytucji  oraz Radzie Kościoła.

Po wystąpieniu Przewodniczącego Kościoła, swoim sprawozdaniem podzielił się pastor Marek Rakowski, sekretarz Kościoła.

W XXI kadencji odbyły się 33 posiedzenia Rady Kościoła, w tym 2 nadzwyczajne i 11 internetowych. Zarząd spotkał się na 54 posiedzeniach, w tym 7 internetowych. Rada Kościoła podjęła 549 uchwał, Zarząd Kościoła – 660. Razem podjęto więc 1209 uchwał. W latach 2008 – 2012 do Kościoła przyłączyło się przez chrzest i wyznanie wiary 859 osób. Na dzień 31 grudnia 2012 roku mamy w Kościele 5784 wyznawców. Daje to – po uwzględnieniu śmierci, wyjazdów, rezygnacji z członkostwa i wyłączeń – wzrost o 22 osoby, czyli 0,4% w stosunku do stanu początkowego. Jest to niewielki wzrost, ale biorąc pod uwagę statystyki, Polska nadal zalicza się do około połowy1 krajów wydziału Transeuropejskiego, które zanotowały przyrost.

Kolejne było sprawozdanie Skarbnika Kościoła, Maksymiliana Szkolorza.

Po zakończeniu swojego sprawozdania skarbink kościoła przeczytał podsumowanie opinii audytorskiej Wydziału Transeuropejskiego: W naszej opinii jako wewnętrznych audytorów Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, wyżej wymienione zbiorcze sprawozdanie finansowe jest zgodne ze zbiorczymi rocznymi sprawozdaniami finansowymi Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP w okresie pięciu lat upływającym 31 grudnia 2012 r.

Na zakończenie pastor Maksymilian Szklorz podzielił się fragmentem pisma świętego „Powstańcie, błogosławcie Pana, Waszego Boga, od wieków aż na wieki. Ty jedynie jesteś Panem! Ty stworzyłeś Ziemię i wszystko co jest na niej, Ty też wszystko to utrzymujesz. I niech każdy oddaje ci pokłon”. Neh. 9,5-6.

Pastor Paweł Lazar zakończył tą część obrad modlitwą.

Nastąpiła przerwa do godziny 13:15. Deleaci poszczególnych Diecezji udali się na posiedzenia, celem wybrania swoich przedstawicieli do Komitetu Organizacyjnego

Mariusz Radosh przedstawił wybranych  członków Komitetu organizacyjnego

Pastor Lazar  powiedział o zasadach pracy komietu organizacyjnego.

Pastor Szklorz przedstawił zasady wydawania posiłków.

Komitet organizacyjny spotyka się o godzinie 14:15

DRUGA SESJA OBRAD (GODZ. 15:30-19:00)

Druga sesja Zjazdu rozpoczęła się modlitwą brata Seweryna Pasikowskiego

Po modlitwie brat Mariusz Radosh otworzył możliwość zadawania pytań odnośnie sprawozdania brata Przewodniczącego Kościoła.

Kolejnym sprawozdaniem było sprawozdanie Sekretarza Kościoła. – przyjęte w głosowaniu.

Następnie delegaci zadawali pytania do sprawozdania Skarbnika Kościoła.

Po udzieleniu wszystkich odpowiedzi, Mariusz Radosh zarządził 15 minutową przerwę do godziny 15:30

Po przerwie przewodniczący komitetu organizacyjnego pastor Bertil Wilklander podzielił się kilkoma myśłami ze spotkania komitetu. Następnie sekretarz komitetu przedstawił listę członków komitetu. Lista została przyjęta większością głosów.  Sekretarz komisji przedstawił listę członków komietu organizacyjnego. – lista ta także została przyjęta większością głosów.

Po wspólnej modlitwie Komitet Nominacyjny udał się do obrady, a pozostali delegaci przeszli do dalszego porządku obrad. Delegaci dalej rozmawiali o sprawozdaniu Skarbnika Kościoła, który ostatecznie został przyjęty.

Kolejnym punktem obrad było Sprawozdanie Stałego Komitetu Statutowego.  Po omówieniu propozycji zmian do Statutu Kościoła, przewodniczący Zjazdu zaproponował udanie się na przerwę kolacyjną.

NABOŻEŃSTWO WIECZORNE (GODZ. 20:30-21:00)

Na rozpoczęcie nabożeństwa zaśpiewano pieśń. Następnie Słowo Boże skierował do delegatów Raafat Kamal. Tłumaczył brat Zbigniek Karniłowicz.

Brat Kamal podkreślił, że Bóg jest sprawcą cudów w naszym życiu. Tylko On może być sprawcą prawdziwego pojednania, przez krew Jezusa Chrystusa. Czasami zapominamy, że Bóg sprawuje kontrolę nad naszym życiem. Zapadamy na duchową amnezję. Jednak w naszym życiu chodzi właśnie o to aby wskazywać innym na Boga. Osiągnięcie celu w byciu ambasadorem Boga na ziemi, nigdy nie będzie leżało po naszej stronie. Czasami obawiamy się spotkania z taką mocą Boga, jednak tylko Bóg może pociągać ludzi ku sobie.

Nabożeństwo zakończono pieśnią nr 280 , “zaśpiewajmy pochwalny hymn” a do końcowej modlitwy poproszono brata Kamala.

TRZECIA SESJA OBRAD (GODZ. 21:00-22:15)

Następnie brat Mariusz Radosh przeszedł do kolejnych punktów programu. Głos zabrał brat Rafaat Kamal który wyjaśnił zasady  działania modelowych statutów.

Po odgłosowaniu dwóch punktów ze Sprawozdania Komitetu Statutowego, przerwano dalsze głosowanie z uwagi na powrót członków Komitetu Nominacyjnego.

Sekretarz Komitetu przedstawił propozycję pastora Jarosława Dzięgielewskiego jako Przewodniczącego. Nastąpiło tajne głosowanie po którym – uzyskawszy większość głosów – pastor Piotr Stachurski, sekretarz Diecezji Południowej ogłosił, że nowym Przewodniczącym został pastor Dzięgielewski.

Pastor Bertil Wiklander podziękował ustępującemu przewodniczącemu za ostatnie dwie kadencje i wyraził uznanie dla pracy pastora Pawła Lazara.

Po modlitwie celebrowanej przez pastorów Władysława Poloka i Pawła Lazara, zakończono pierwszy dzień obrad.