Zjazd Kościoła 2013 – Drugi Dzień Obrad

Dział ten zawiera, czwartą i piątą sesję obrad oraz piątkowe nabożeństwo poranne i wieczorne na XXI Zjeździe Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP.

NABOŻEŃSTWO PORANNE (GODZ. 9:00-10:00)

Poranne nabożeństwo celebrował pastor Krzysztof Roszkowski. Do służenia Słowem Bożym zaprosił brata Raafata Kamala.

Brat Kamal podkreślił, że w pewnych momentach naszego życia wydaje nam się, że bardzo cicho – jeżeli w ogóle  – rozmawiamy z Bogiem. Nawet czujemy się z tym dobrze. Jesteśmy znudzeni, ale nie jest nam z tym źle. Dzisiaj jesteśmy w stanie, w którym próbujemy po prostu bardziej przetrwać niż kwitnąć.  Największym zagrożeniem są dla nas przyzwyczajenia, których już nie zauważamy. Jeżeli chcemy być z Jezusem  i chcemy czuć jak przybywa nam  energii, to musimy wyjść z naszego nawykowego sposobu postępowania. Musimy uznać nasz stan, zdjąć maskę i prosić Boga o pomoc.  On jest Bogiem drugiej szansy.

Nabożeństwo zakończono modlitwą trzech delegatów.

CZWARTA SESJA OBRAD (GODZ. 10:00-13:00)

Przewodniczący zjazdu Mariusz Radosh otworzył kolejną sesję obrad. Modlitwę celebrował brat Paweł Lazar.

Wrócono do odgłosowania pozostałych punktów ze Sprawozdania Komitetu Statutowego. Odgłosowano całość dokumentu.

Kolejnym punktem obrad było przedstawienie raportu Komitetu Reorganizacji Kościoła. Sprawozdanie przedstawił brat Marek Rakowski.

Pastor Rakowski podkreślił, że rola i działanie sekretariatów Kościoła w rozumieniu różnych działów służby jest wciąż niedoceniana i niezrozumiana w Polsce, gdy tymczasem to ich sprawne działanie decyduje o skuteczności misji Kościoła i jego wizerunku. Sprawne działanie różnych działów służby pozwala na zachowanie jedności celu i działania z całym światowym Kościołem. W porównaniu z innymi krajami TED, biorąc pod uwagę powierzchnię Polski, liczbę mieszkańców, liczbę zborów i wyznawców, administracja kościelna jest jedną z najmniejszych.

Brat Marek Rakowski najwięcej czasu poświęcił na zapoznanie delegatów z modelem komplementarnym rekomendowanym do wprowadzenia przez Komitet Reorganizacji Kościoła.

Po przedstawieniu sprawozdania i w czasie przeznaczonym na wyrażanie wątpliwości czy pytań przez delegatów przewodniczący zjazdu, Mariusz Radosh zarządził kilkuminutową przerwę.

Dalszą część obrad Mariusz Radosh rozpozczął zapraszając do modlitwy delegata Piotra Lazara.

Komitet nominacyjny powrócił z obrad. Sekretarz Komitetu, Kajetan Rzeziński przedstawił propozycje Komitetu na stanowisko Sekretarza Kościoła – pastora Marka Rakowskiego, a na stanowisko Skarbnika Kościoła – pastora Maksymiliana Szklorza.

Nastąpiło głosowanie za pierwszą propozycją na stanowisko Sekretarza. Po zliczeniu głosów przedstawiono wyniki. Ogłoszono, że większością głosów delegatów brat Rakowski został powołany ponownie na wcześniej pełnione już stanowisko Sekretarza Kościoła.

Następnie nastąpiło głosowanie nad propozycją pastora Maksymiliana Szklorza na stanowisko Skarbnika Kościoła. Wyniki głosowania także przemawiały jednoznacznie nad przyjęciem tej propozycji. Pastor Szklorz został ponownie wybrany na stanowisko Skarbnika.

Komitet nominacyjny udał się na kolejne obrady a delegaci powrócili do omówienia pozostałych zagadnień związanych ze Sprawozdaniem Komitetu Reorganizacji Kościoła. Raport został przyjęty.

Brat Mariusz Radosh otworzył panel dyskusyjny oparty na wcześniej dostarczonych pytaniach przez Delegatów.

Przewodniczący Zjazdu zarządził przerwę obiadową.

PIĄTA SESJA OBRAD (GODZ. 15:00-18:00)

Mariusz Radosh rozpoczął popołudniową sesję obrad. Rozmowy toczyły się wokół zagadnień związanych z zasadami interpretowania Working Policy.

Komitet nominacyjny powrócił ze swoich obrad. Sekretarz Komitetu przedstawił listę osób proponowanych do Rady Kościoła. Pojawił się jednak wniosek od jednego z delegatów, aby na liście osób proponowanych do Rady Kościoła pojawiło się więcej kobiet (w obecnym momencie były dwie kobiety). Komitet udał się więc na dodatkowe obrady.

Po spotkaniu, Sekretarz Komitetu odczytał listę osób proponowanych do Rady Kościoła. Nastąpiło głosowanie. Zebrane Karty wyborcze zostały przekazane do sekretarzy Zjazdu celem zliczenia głosów. W międzyczasie Mariusz Radosh poprosił pastora Marka Rakowskiego o przedstawienie Planu Strategicznego Kościoła na lata 2012-2015.

Odgłosowano przyjęcie Planu Strategicznego.

Po zliczeniu wcześniej zebranych głosów, proponowany skład Rady Kościoła został przyjęty.

Pastor Bertil Wiklander podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w zorganizowanie Zjazdu.

Następnie odgłosowano pozostałe sprawozdania przygotowane na Zjazd Kościoła.

Modlitwę końcową celebrował nowy przewodniczący Kościoła, pastor Jarosław Dzięgielewski.

Przewodniczący Zjazdu, brat Mariusz Radosh zakończył XXI Zjazd Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

NABOŻEŃSTWO WIECZORNE (GODZ. 19:30-20:00)