ChSCh i ADRA – Wytyczne dotyczące pracy wolontariuszy

Wytyczne dotyczące pracy wolontariuszy i
pracowników
w stanie zagrożenia epidemicznego
oraz w stanie epidemii

12 marca 2020 roku w drodze rozporządzenia, zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, został w Polsce wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego. W nawiązując do tego, Zarząd Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej zwanej dalej Blisko Serca zaleca stosowanie się do poniższych wskazówek dotyczących zaangażowania wolontariuszy oraz pracowników w pomoc innym ludziom w okresie pandemii wirusem SARS-CoV-2.

Jakiekolwiek zaangażowanie jest możliwe tylko po podpisaniu porozumienia o współpracy z lokalną wojewódzką fundacją Blisko Serca wg wzoru z dnia 20 marca 2020 (dostępne u prezesa fundacji: Bogusław Bałut – bbalut@bliskoserca.pl; tel. 663 203 166).

Wolontariusz zobowiązany jest do posiadania podczas działalności pomocowej identyfikator Blisko Serca lub jeden egzemplarz powyższej umowy.

1. Przykładowe działania wolontariusza w okresie epidemii:

– kontynuacja wsparcia podopiecznym/rodzinom, którym wcześniej udzielano pomocy,

– wsparcie osób, którym wcześniej nie udzielano pomocy,

– wsparcie osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji,

– pomoc w robieniu zakupów osobom starszym i objętym kwarantanną,

– pomoc psychologiczna oraz telefon zaufania (telefoniczne/internetowe).

2. Osoby kwalifikujące się jako wolontariusze:

Wolontariusze nie mogą wykonywać dobrowolnych działań w następujących okolicznościach:

– osoby, które nie spełniają warunków wiekowych (dopuszczalny wiek 18-60 lat),

– osoby z chorobami przewlekłymi (cierpiące na nadciśnienie, cukrzycę, chorobę wieńcową, z niewydolnością oddechową oraz chore na nowotwory),

– osoby z obniżoną odpornością organizmu,

– kobiety w ciąży,

– osoby, u których orzeczono częściową lub całkowitą niezdolność do pracy,

– inwalidzi.

3. Teren pracy wolontariuszy:

Dla ewentualnej potrzeby zidentyfikowania osób zakażonych koronawirusem przez sanepid, każdy wolontariusz powinien ustalać z koordynatorem Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej lub listę osób odwiedzających z podaniem numeru telefonu.

4. Procedury bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wolontariuszy i osób korzystających z pomocy:

a) Wszyscy wolontariusze, podczas niesienia pomocy, zobowiązani są do używania:

– rękawiczek,

– maseczek,

– kamizelek lub koszulek Blisko Serca,

– identyfikatora wolontariusza.

b) Każdy wolontariusz powinien zastosować następujące środki ostrożności w relacji z osobą, której udziela pomocy:

– nie zbliżać się na odległość mniejszą niż 1,5 metra (pozdrowienia na odległość),

– w przypadku wizyty domowej (np. zrobienie zakupów) nie przekraczać progu domu osoby/beneficjenta,

– zostawić zakupy pod drzwiami, udzielić wsparcia i jak najszybciej odejść,

– w przypadku kiedy beneficjent potrzebuje od wolontariusza pomocy przy zakupach w sklepie lub aptece wolontariusz odbiera pieniądze i listę zakupów czy lekarstw robi zakupy i prosi o paragon lub fakturę następnie wolontariusz wręcza zakupy i fakturę lub paragon (przyjmowanie gotówki i obrót nią jest elementem pomocy i należy to realizować w rękawiczkach w przeciwnym razie wolontariusz zobowiązany jest do natychmiastowej dezynfekcji rąk),

– wolontariusz nie przyjmuje żadnego wynagrodzenia za udzielaną pomoc, a przyjmowanie darowizn na organizacje jest możliwe pod warunkiem przekazania darczyńcy druku KP (kasa przyjęła) i zaksięgowania go w kasie filii (zaleca się unikać przyjmowania darowizn gotówkowych na rzecz przelewów na konto organizacji).

5. Dodatkowe procedury bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wolontariuszy i osób korzystających z pomocy w punktach pomocy:

– świadczenie pomocy należy odbywać się poza budynkiem (np. w drzwiach wejściowych do budynku),

– należy zapewnić, aby odstęp w kolejce po pomoc pomiędzy osobami nie był mniejszy niż 1,5 metra.

6. Dodatkowe środki ostrożności:

– Jeżeli to możliwe nie korzystaj z komunikacji publicznej, taksówek,

– Zachowaj podstawowe środki ostrożności przy kontakcie z innymi, rekomendowane przez Światową Organizację zdrowia:

• myj często ręce wodą z mydłem lub dezynfekuj środkiem na bazie alkoholu (minimum 60%),

• zachowuj higienę układu oddechowego,

• zachowuj odległość od innych osób 1–1,5 metra (np. robiąc zakupy),

• unikaj dotykania dłońmi twarzy, zwłaszcza okolic ust, nosa i oczu,

– Unikaj miejsc publicznych,

– Nie ulegaj podszeptom domorosłych epidemiologów–amatorów (bez przesady, jak wpadniesz na pół godzinki na herbatkę, to nic się nie stanie) ani namowom innych osób, które mają swoje niepoparte dowodami naukowymi teorie na temat koronawirusa (np. związane z różnymi obrzędami).

7. Dodatkowe informacje:

Ministerstwo Rolnictwa wspólnie z resortem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaktualizowały i rozszerzyły zasady udzielania pomocy żywnościowej dla osób potrzebujących, a objętych kwarantanną.

Dla potrzebujących objętych kwarantanną ustalono nowe procedury dostarczania żywności:

– Sanepid informuje lokalny Ośrodek Pomocy Społecznej o osobie objętej kwarantanną,

– OPS weryfikuje, czy dana osoba potrzebuje pomocy żywnościowej,

– MRPiPS dostarcza OPS wykaz organizacji deklarujących pomoc żywnościową oraz jednostek OSP, WOT lub Policji,

– OPS składa do jednej z tych organizacji zapotrzebowanie na konkretne produkty,

– OPS kontaktuje się z miejscową jednostką OSP, WOT lub Policji skąd odebrać żywność i dokąd ją dostarczyć.

 

Opracowali: Beata Śleszyńska

Zarząd Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej

 

Zatwierdzono
– dnia: 24.03.2020