Zajęcia z dziećmi podczas nabożeństw – Zalecenia Zarządu Kościoła

Warszawa, dnia 9 czerwca 2020 roku,

Instrukcja dotycząca zajęć z dziećmi
podczas nabożeństw oraz zajęć katechetycznych

W oparciu o Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych w odniesieniu do edukacji wczesnoszkolnej zalecamy, by zajęcia z dziećmi podczas nabożeństw oraz zajęcia katechetyczne organizować według następujących zasad:

 1. Grupa złożona z dzieci i prowadzących zajęcia nie może liczyć więcej niż 12 osób. W uzasadnionych przypadkach grupa ta może być nieznacznie większa. W przypadku znacznie większej ilości uczestników należy zorganizować więcej grup. Ilość uczestników powinna być dostosowana do powierzchni sali (patrz pkt 4).
 2. W miarę możliwości do grupy powinni być przyporządkowani ci sami nauczyciele (opiekunowie).
 3. W miarę możliwości każda grupa powinna korzystać z przyporządkowanej jej na stałe sali.
 4. W sali odległości pomiędzy uczestnikami powinny wynosić minimum 1,5 m.
 5. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 6. Opiekun organizuje przerwy dla swojej grupy według potrzeby, jednak nie rzadziej niż po 45 minutach zajęć. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
 7. Zaleca się korzystanie przez uczestników z pobytu na świeżym powietrzu na terenie siedziby kościoła (lub innego zamkniętego miejsca zajęć), jednak przy zachowaniu dystansu.
 8. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczestnikami.
 9. W zajęciach może uczestniczyć wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 10. Uczestnicy są przyprowadzani i odbierani przez osoby zdrowe.
 11. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać dziecka na zajęcia.
 12. Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia.
 13. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z zajęć.
 14. Opiekunowie  powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, analogicznie do zaleceń i instrukcji dotyczących nabożeństw.
 15. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający na zajęcia mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do opiekunów  oraz innych dzieci, analogicznie do zaleceń i instrukcji dotyczących nabożeństw.

Zarząd Kościoła Adwentystów
Dnia Siódmego w RP