Zalecenia w sprawie prowadzenia zajęć z dziećmi oraz okólnik Zarządu Kościoła

Warszawa, dnia 22 września 2020 roku

Do Wyznawców, Starszych Zborów i Pastorów

Zalecenia w sprawie prowadzenia zajęć z dziećmi
oraz okólnik Zarządu Kościoła z dnia 22 września 2020 roku

W związku z pytaniami kierowanymi do Zarządu Kościoła w sprawie prowadzenia zajęć z dziećmi w szkółce sobotniej, katechizacji oraz zbiórek organizowanych przez Związek Harcerstwa Adwentystycznego przekazujemy następujące informacje i zalecenia:

  1. Obowiązujące przepisy państwowe o zastosowaniu obostrzeń epidemiologicznych dotyczą wszelkich aktywności w budynkach, w których sprawowany jest kult religijny.
  2. Zdajemy sobie sprawę, że ministerstwo nie uwzględniło specyfiki takiego Kościoła jak nasz, gdzie w miejscu sprawowania kultu religijnego mają miejsce nie tylko nabożeństwa, ale szereg innych aktywności.
  3. Jesteśmy również świadomi, że przepisy o zakrywaniu twarzy przez dzieci od 4 roku życia przy jednoczesnym braku takiego wymogu w przypadku zajęć szkolnych w klasach są niespójne.
  4. Dlatego też zalecamy respektowanie dotychczasowych przepisów w przypadku nabożeństw oraz innych zajęć, które odbywają się w budynkach sprawowania kultu religijnego.
  5. Zgodnie z pkt 4 zajęcia z dziećmi w ramach szkółki sobotniej odbywają się na dotychczas obowiązujących zasadach.
  6. W przypadku jednak prowadzenia katechizacji w przyzborowych (pozaszkolnych) punktach katechetycznych zajęcia w klasach mogą odbywać się na takich samych zasadach jak w klasach szkolnych pod warunkiem:
  7. odbywania się tych zajęć poza sobotnimi nabożeństwami,
  8. odpowiedniego przygotowania sali katechetycznej przed zajęciami (dezynfekcja, wywietrzenie pomieszczeń),
  9. niemieszania tych zajęć z innymi aktywnościami zborowymi, chyba że odbywają się one w oddzielnych pomieszczeniach i zapewniony jest brak kontaktu pomiędzy uczestnikami różnych spotkań.
  10. Zajęcia organizowane przez Związek Harcerstwa Adwentystycznego odbywają się według załączonych do tego pisma instrukcji.

Drogie Siostry i drodzy Bracia w Jezusie Chrystusie,

Niezależnie od powyższych zaleceń pragniemy przede wszystkim serdecznie podziękować Wam za dotychczasowe zaangażowanie we właściwą organizację nabożeństw i innych aktywności w warunkach pandemii. Włożyliście w ten wysiłek Wasze serca przepełnione miłością Chrystusową skierowaną do bliźnich.

Docierają do nas niezwykle budujące sprawozdania i doświadczenia z wykonywanej pracy misyjnej i duszpasterskiej. Odbywają się chrzty, Kościół działa, Wasza ofiarność pozwala wykonywać misję, do której jesteśmy powołani. Odczuwamy Boże prowadzenie i błogosławieństwo w tym trudnym czasie.

Nie wiemy, jak będzie wyglądała sytuacja pandemiczna jesienią i zimą. Prognozy płynące z oficjalnych fachowych źródeł nie są zachęcające. Modlimy się o to, aby czarne scenariusze nie spełniły się, ale powinniśmy być czujni i przygotowani na to, że jeszcze przez jakiś czas nie będzie tak jak dawniej.

Dlatego apelujemy przede wszystkim o rozsądek. Tylko Pan Bóg może obdarzyć nas swoją mądrością. Starajmy się patrzeć na obowiązujące przepisy, instrukcje i zalecenia nie tyle przez pryzmat litery prawa, którego łamanie może przynieść finansowe konsekwencje, ale nade wszystko poprzez pryzmat miłości i szacunku do bliźnich.

Jeśli więc na przykład podczas zajęć z dziećmi czy na grupie domowej, gdzie nie ma obowiązku zakrywania twarzy, znajduje się uczestnik, który ma choroby przewlekłe, lub osoba, która przebywała wśród osób skierowanych na kwarantannę, chrońmy się wzajemnie poprzez zasłonięcie ust i nosa, zachowanie odpowiedniej odległości, wietrzenie pomieszczenia, mycie i dezynfekcję rąk.

Smucą nas wiadomości o manifestacyjnym lekceważeniu zaleceń i przepisów tylko dlatego, aby postawić na swoim i promować internetowe sensacje i pochodzące z wątpliwych źródeł teorie. Skupmy się na tym, co pożyteczne i potrzebne: wzajemnej służbie, głoszeniu Ewangelii, korzystaniu z programów i projektów różnych agend Kościoła. Pamiętajmy, że jesteśmy ludem Bożym przywiązującym dużą wagę do porządku i respektowania prawa, a z drugiej strony – znając proroctwa – bądźmy świadomi, że obecne regulacje, oprócz tego, że nie mają charakteru religijnego czy duchowego, są niczym wobec tego, co ma nastąpić w przyszłości. Może więc zasada „wierności w małym” jest jakimś rodzajem zahartowania nas czy przygotowania na trudniejsze czasy.

W myśl przysłowia „mądry Polak po szkodzie” pokażmy, że jako odpowiedzialni i kierujący się Bożą mądrością i miłością naśladowcy Jezusa Chrystusa, jesteśmy ludem, który jest mądry „przed szkodą”. Wierzymy, że z takim nastawieniem będziemy doświadczać Bożego prowadzenia i Jego ochrony, a dla naszego otoczenia będziemy  stanowić dobry chrześcijański przykład.

Trzymajmy się Bożego przesłania przekazanego za pośrednictwem proroka Micheasza 6,8:

Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie: tylko, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. 

Zarząd Kościoła Adwentystów
 Dnia Siódmego w RP