Zasady ogólne
ochrony danych osobowych
w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w RP

W związku z rozpoczęciem obowiązywania w dniu 25 maja 2018 r. w Polsce przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz faktem przetwarzania danych osobowych przez Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w RP, a także w trosce o respektowanie prawa do prywatności wiernych Kościoła i innych osób, których dane są  w przetwarzane, uchwala się, co następuje:

  1. Kościół przetwarza dane osobowe w związku z pełnieniem funkcji wynikających z jego własnego prawa kościelnego, w tym Statutu Kościoła, korzystając przy tym z autonomii oraz niezależności gwarantowanych w szczególności przez art. 25 ust. 5 i art. 53 ust. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz Ustawę z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Kościół jako całość oraz jego osoby prawne i inne jednostki organizacyjne przestrzegają powszechnie obowiązujących przepisów prawa niesprzecznych z jego własnym prawem kościelnym oraz jego doktryną, objętymi konstytucyjnie gwarantowaną autonomią i niezależnością Kościoła.
  3. Pojęcie „administrator” oznacza kościelną osobę prawną lub inną kościelną jednostkę organizacyjną, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, powołaną zgodnie z przepisami własnego prawa kościelnego.
  4. Przetwarzanie danych osobowych przez administratorów, w tym szczególnych kategorii danych osobowych określonych w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności dotyczących przekonań religijnych, jest niezbędne do realizacji przez Kościół funkcji wynikających z jego własnego prawa kościelnego.
  5. Kościół odnosi się z szacunkiem do prawa do prywatności wiernych Kościoła i innych osób, których dane są przetwarzane, zapewniając im uprawnienia oraz procedury ich dochodzenia.
  6. Ujawnianie danych osobowych, poza jednostki organizacyjne Kościoła, wymaga zgody osoby, której dane dotyczą.
  7. Prawo do bycia zapomnianym nie obowiązuje w zakresie danych niezbędnych do wykonywania funkcji wynikających z własnego prawa kościelnego, jak również gdy przechowywanie takich danych wynika z przepisów prawa.
  8. Organem nadzorczym w zakresie przetwarzania danych jest Kurator Ochrony Danych Osobowych Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczpospolitej Polskiej. Powoływanie Kuratora, jego kadencja, właściwość i uprawnienia są regulowane stosownymi przepisami własnego prawa kościelnego. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo zwrócić się do organu nadzorczego, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
  9. Od rozstrzygnięcia organu nadzorczego nie przysługuje odwołanie. Organ może jednak sprawę ponownie rozpatrzyć na wniosek lub z urzędu.
  10. Rozstrzygnie w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych w części objętej konstytucyjnymi gwarancjami autonomii i niezależności Kościoła, nie podlega jurysdykcji innych organów niż Kościoła.

Powyższy dokument jest tekstem jednolitym przyjętym uchwałą Rady Kościoła z dnia 18 marca 2018 r. nr RK 440/XXXI/2018 i znowelizowanym uchwałą Rady Kościoła z dnia 21 maja 2018 r. nr RK 445/XXXII/2018 r.