Zjazdy Diecezji – prośba o modlitwę

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

W ciągu najbliższych tygodni w Diecezjach Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce odbędą się zjazdy delegatów, które będą okazją do podsumowania ewangelizacyjnej, duszpasterskiej i organizacyjnej działalności poszczególnych diecezji w ciągu ostatnich czterech lat, jak również do podziękowania Bogu za jego błogosławieństwa i prowadzenie.

Zjazdy Diecezji odbędą się w następujących terminach:

  • 21-23 maja 2015 r. – Zjazd Diecezji Południowej
  • 28-30 maja 2015 r. – Zjazd Diecezji Wschodniej
  • 4-6 czerwca 2015 r. – Zjazd Diecezji Zachodniej

Módlmy się, aby nachodzące zjazdy był dla nas okazją do głębokich przemyśleń form i metod służby, aby Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce mógł sprostać współczesnym potrzebom i wyzwaniom, w aspekcie duchowym, jak i organizacyjnym.

Wybór delegatów na zjazd diecezji 

Władze diecezji powoływane są w drodze wyborów. Zbory diecezji wybierają delegatów na zjazd diecezji, by reprezentowali je podczas obrad zjazdu. Na zjeździe diecezji dokonuje się wyboru urzędników diecezji, udziela uwierzytelnień i upoważnień (chyba że statut diecezji stanowi, że leży to w kompetencjach rady diecezji), wprowadza się —jeśli to konieczne — poprawki lub zmiany w statucie i innych przepisach diecezji oraz załatwia wszelkie inne sprawy administracyjne. Jednym z najważniejszych zadań zjazdu jest wybór rady diecezji, która funkcjonuje pomiędzy zjazdami. Rada ta, powołana przez przedstawicieli wszystkich zborów diecezji, zarządza sprawami diecezji.


Wybór delegatów. Bożym postanowieniem jest, aby osoby wybrane przez zbór na delegatów były godne zaufania, wypróbowane, doświadczone i umiały argumentować zgodnie z zasadą „od przyczyny do skutku”, ponieważ mają one „wytyczać plany rozwoju dzieła Bożego, które potem zostaną wdrożone w życie” (Testimonies, t. 9, s. 262).

Liczbę delegatów każdego zboru na zjazd diecezji określa statut diecezji. Gdy nadchodzi czas wyboru delegatów, pastor lub starszy zboru w porozumieniu z pastorem informuje zbór o takiej konieczności. Można powołać komitet, którego zadaniem będzie wysunięcie kandydatur na delegatów, można też poprosić, aby dokonała tego rada zboru. Niedopuszczalne są jakiekolwiek formy agitowania i uprawiania polityki. Na delegatów powinni być wybrani wyznawcy obojga płci, znani z pobożności i lojalności, mogący uczestniczyć w obradach zjazdu (zob. s. 99).

Gdy komitet lub rada zboru zakończy swą pracę, należy złożyć zborowi sprawozdanie z listą kandydatów. Następnie zbór dokonuje wyboru delegatów poprzez głosowanie. Żaden urzędnik zboru nie jest z racji piastowanego stanowiska delegatem z urzędu. Po dokonaniu wyboru delegatów sekretarz zboru sporządza listę powołanych delegatów i przesyła ją sekretarzowi diecezji. Delegaci stają się z tą chwilą reprezentantami zboru i razem z delegatami innych zborów diecezji zajmują się wszelkimi sprawami należącymi do kompetencji zjazdu.

Delegaci na Zjazd Kościoła wybierani są przez diecezje, a nie przez zbory. Delegaci na Zjazd Generalnej Konferencji Kościoła wybierani są przez wydziały Generalnej Konferencji i Kościoły krajowe.

Obowiązki delegatów. Delegaci na zjazd diecezji nie reprezentują jedynie interesów zboru lub diecezji. Powinni oni mieć na uwadze dobro całego Kościoła i pamiętać, że ponoszą odpowiedzialność za powodzenie działań całego światowego Kościoła. Niedozwolone jest, by delegaci zboru lub diecezji organizowali się w grupy celem połączenia swych głosów. Nie jest też dopuszczalne, aby delegaci dużego zboru lub diecezji uzurpowali sobie prawo do narzucenia kierunku obrad zjazdu. Każdy delegat powinien poddać się prowadzeniu Ducha Świętego i oddać głos zgodnie ze swym przekonaniem. Każdego urzędnika lub działacza zboru czy diecezji, który usiłuje objąć kontrolę nad głosami jakiejś grupy delegatów, należy uznać za osobę nie posiadającą kwalifikacji do sprawowania jakiegokolwiek urzędu.

Prawo Zborowe Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, Wydawnictwo „Znaki Czasu”, Warszawa 2013, s. 144-145

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”AAI” title_align=”separator_align_right” el_width=”100″][/vc_column][/vc_row]