Najważniejsze decyzje Rady i Zarządu Kościoła w 2021 roku

Najważniejsze decyzje Rady i Zarządu Kościoła w 2021 roku

W roku 2021 członkowie Rady i Zarządu Kościoła podjęli wiele ważkich uchwał i działań w rozmaitych obszarach życia Kościoła. Oto najważniejsze z nich.

Misja

 • Projekty misji globalnej.

Przyjęcie nowych projektów: Kutno i Giżycko (Diecezja Wschodnia) oraz Podhale i Kęty (Diecezja Południowa).

 • Dofinansowanie Centrum Wpływu w Zielonej Górze.
 • Adwentyści dla Krakowa – uchwała dziękczynna

W związku z bezprecedensowym zasięgiem działań misyjnych, ich innowacyjnością, dotarciem do VIP-ów i mediów, ich pozytywnym odzewem i wyrażonym uznaniem dla Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, które wykracza poza działania krakowskie i stało się wizerunkowym oraz historycznym sukcesem, Rada Kościoła wyraża podziękowanie Bogu za Jego tak obfite błogosławieństwo.

Dziękujemy również wszystkim zaangażowanym w projekt „Adwentyści dla Krakowa” za wykonaną pracę, która skutkowała szeroką reklamą Kościoła i jego instytucji oraz stała się dobrem całej naszej społeczności (wystawa Biblii z internetowym przewodnikiem, skwer im. Michała Beliny-Czechowskiego, przyznanie adwentystom honorowej odznaki – Złotego Krzyża Małopolskiego).

Rada Kościoła wyraża szczególne podziękowanie posłom i senatorom, przedstawicielom władz miasta i województwa, politykom, duchownym, ludziom nauki i kultury, dziennikarzom oraz wszystkim ludziom dobrej woli, którzy przyczynili się do pomyślnej realizacji obchodów jubileuszowych.

Prezydentowi Miasta Krakowa, profesorowi Jackowi Majchrowskiemu dziękujemy za wielkie serce, przychylność i przyjaźń oraz objęcie obchodów wraz z imprezami towarzyszącymi swym honorowym patronatem.

 • Decyzje związane z organizacją i przygotowaniem w internecie wykładów Marka Finleya i Davida Aschericka

Duszpasterstwo

 • Sekretariat Osób Szczególnej Troski.

Powołanie nowego Sekretariatu Osób Szczególnej Troski będącego odpowiednikiem Adventist Possibility Ministies zajmującego się potrzebami osób z niepełnosprawnościami, głuchoniemymi, niewidomymi, osobami z chorobami psychicznymi, sierotami czy osobami samotnymi. Na dyrektorkę sekretariatu powołano Beatę Śleszyńską. Na obecnym etapie sekretariat ten poprzez jego dyrektorkę połączony jest z Sekretariatem Zdrowia. Dyrektor B. Śleszyńska upoważniona jest przy konsultacji z kierownictwem właściwych jednostek do organizowania zespołu współpracowników z takich sekretariatów jak: rodziny czy kaznodziejstwa, a także do współpracy z WSTH w ramach działalności edukacyjnej.

 • Wydanie książki „Boży charakter a ostatnie pokolenie” autorstwa profesorów Andrews University pod redakcją J. Moskali i D. Peckhama.
 • Nabożeństwa

Przyjęto wnioski i sugestie konferencji na temat nabożeństwa i uchwalono przekazać je pastorom i zborom jako pomocy w poprawianiu jakości organizowanych nabożeństw z jednoczesną informacją (zawartą w dokumencie), że zmiany są dobrowolne i każdy zbór powinien uwzględnić swoje własne tło kulturowe, szczególnie mając na uwadze oddziaływanie misyjne nabożeństwa.

Komunikacja i Media

 • Zawarcie umowy z Instytutem Monitorowania Mediów na wykonywanie usług monitoringu obecności Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w mediach.

Instytucje

Głos Nadziei

 • Przystąpienie do realizacji projektu studia Hope Channel Polska poprzez adaptacje pomieszczeń ekspedycji budynku przy ul. Foksal 8 w Warszawie na studio Ośrodka Radiowo-Telewizyjnego „Głos Nadziei” z jednoczesnym przeniesieniem i wyposażeniem nowej ekspedycji Wydawnictwa „Znaki Czasu” przy ul Tureckiej 1.    
 • Biorąc pod uwagę pierwotne plany budowy studia, jak również uwzględniając bieżącą sytuację i planując perspektywę rozwoju mediów w przyszłości – powiększenie stworzonej w księgach finansowych rezerwy z przeznaczeniem w przyszłości na nowe studio.
 • Stworzenie nowej platformy VOD dla programów „Głosu Nadziei” i „Hope Channel Polska” we współpracy ze Stimme der Hoffnung z darowizn od sponsorów.

WSTH

 • Modernizacja sieci internetowej na kampusie budżetu Zarządu Kościoła (fundusz wydzielony kosztów IT)

ADRA

 • Poinformowanie zborów o poparciu dla kolekty na pomoc humanitarną dla migrantów na granicy z Białorusią

Ośrodek Zdrowego Życia „Polubie”

 • W związku z ofertą władz samorządowych Gminy miejsko-wiejskiej w Złocieńcu -upoważnienie Zarządu Kościoła do negocjowania i zawarcia umowy na przeniesienie w inne miejsce drogi dojazdowej do lasów państwowych, tak aby nie przebiegała ona poprzez teren Ośrodka Zdrowego Życia „Polubie”.

Sprawy prawne i proceduralne

 • Nowelizacja Statutu GC w części dotyczącej możliwości zdalnego przeprowadzania sesji
 • Uzyskanie zgody Wydziału Transeuropejskiego na podejmowanie bez konsultacji z wydziałem decyzji powoływania pastorów nieordynowanych na starszych zborów.
 • Nowelizacja przepisów Prawa Służby Kościelnej.
 • Nowelizacja przepisów Prawa Pracowników Kościoła.
 • Odpowiedzialność za organizację nabożeństw

Uchwalono, że osobą odpowiedzialną za organizację nabożeństw w lokalnym zborze jest miejscowy duchowny, a pod jego nieobecność, starszy lub starsi zboru oraz inne osoby wybrane przez Radę Zboru. Miejscowy duchowny jest zobowiązany do ustalenia zastępstw z odpowiednim wyprzedzeniem. Jednocześnie Rada Kościoła zwraca się do diecezji z prośbą o ochronę prawną i finansową w razie ewentualnych kar za nieprzestrzeganie przepisów w warunkach pandemii nałożonych wobec duchownych i osób wyznaczonych w zastępstwie nieobecnego duchownego, ale jedynie w przypadku, gdy ww. osoby same przestrzegają zasad sanitarnych i przypominają o nich uczestnikom nabożeństw. Diecezja jako jednostka zwierzchnia sprawująca nadzór nad zborami będzie ponosić odpowiedzialność finansową pod warunkiem, że organizatorzy dołożyli wszelkich starań we właściwe przygotowanie nabożeństwa.

 • Usługiwania i wystąpienia.

Zobowiązano wszystkie osoby odpowiedzialne za organizowanie imprez kościelnych na każdym szczeblu (nabożeństwa, zjazdy młodzieżowe i okręgowe, campy, festiwale, szkolenia, itp.) do respektowania obowiązujących przepisów dotyczących uwierzytelniania zapraszanych gości, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Osoby przewidziane do wystąpień publicznych (prezentacje, warsztaty, kazania, rozważania misyjne. itp.) muszą wykazać się odpowiednimi rekomendacjami opartymi o procedury Service Request (uwierzytelnienia i delegacje). W przypadku osób niezatrudnionych w Zarządzie Kościoła lub instytucjach podległych Zarządowi Kościoła, a mających członkostwo w polskich zborach zapotrzebowanie jest kierowane do odpowiedniej diecezji. Diecezje z kolei powinny taką rekomendację skonsultować z lokalnym zborem. Te same procedury obowiązują na imprezach organizowanych przez diecezje i dotyczą również pracowników innych diecezji. W przypadku członków zborów spoza polskiej unii, zapotrzebowanie jest kierowane poprzez Wydział Transeuropejski zwykłą procedurą service request.

Również zamieszczanie kazań i wystąpień mówców na oficjalnych internetowych stronach kościelnych i zborowych firmowanych logo Kościoła powinno odbywać się analogicznie i być co najmniej konsultowane z kierownictwem instytucji zwierzchnich.

Kadry

 • Iwona Mikler dyrektorem Domu Opieki „Samarytanin” w miejsce Zygmunta Jaksza, który przeszedł na emeryturę.
 • Tadeusz Niewolik dyrektorem sekretariatu szafarstwa w związku z rezygnacją Grzegorza Korczyca.
 • Marek Kroczyk przełożonym Polskiego Stowarzyszenia „Zdrowa Rodzina” (kolporterzy)
 • Uzupełnienie skład komitetu misyjnego o następujące osoby: Daniel Kluska, Paweł Lazar, Marek Micyk,  Beata Śleszyńska.
 • Uzupełnienie składu komitetu komunikacji i mediów o następujące osoby: Michał Dutkowski, Mirosław Harasim, Dariusz Lazar, Zbigniew Makarewicz. Przyjęcie rezygnacji Mirosława Karaudy i Arkadiusza Piętki.
 • Tadeusz Niewolik przewodniczącym komiteu ds. płac.
 • Iwona Mikler w Komitecie Budżetowym.
 • Rekomendacja Mariusza Merkisa na studia doktoranckie w Newbold College of Higher Education
 • Rekomendacja Andresa Torresa i Marcina Pyci do odbycia studiów magisterskich z przywództwa oferowanych przez Andrews University na campusie w Belgradzie
 • powołanie zarządu Grupy Misyjnej trzej Aniołowie w składzie: Szymon Furczyk (koordynator GM3A), Beata Walas (sekretarz-skarbnik), Walentyna Davydyuk (koordynator projektów)

Finanse

 • Dary 13-soboty dla Zarządu Kościoła

Przeznaczenie darów 13 soboty II kwartału na projekt instytucji misyjnych dotyczący adaptacji pomieszczeń dotychczasowej ekspedycji przy ul. Foksal 8 w Warszawie na tymczasowe studio „Głosu Nadziei” oraz zorganizowanie w budynku przy ul. Tureckiej 1 ośrodka dystrybucji literatury dla zborów i indywidualnych odbiorców Wydawnictwa „Znaki Czasu”.

Administracja

 • Remont kanalizacji w budynku przy ul. Foksal 8
 • Udzielenie pełnomocnictw wyznaczonym przez zarządy diecezji osobom zarządzającym do zarządzania i administrowania nieruchomościami Kościoła położonymi na terenie danej diecezji.

Wykaz nie obejmuje standardowych i stałych czynności i decyzji, takich jak: przyjmowanie planów operacyjnych, sprawozdań finansowych, sprawozdań z realizacji strategii Kościoła oraz funkcjonowania sekretariatów oddziałowych i instytucji kościelnych, uchwalanie budżetów, kalendarzy wydarzeń oraz sponsorowania różnych programów.

Oprac. Marek Rakowski