Oświadczenie w sprawie alternatywnych tłumaczeń

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

OŚWIADCZENIE 

W SPRAWIE ALTERNATYWNYCH TŁUMACZEŃ KWARTALNIKÓW SZKOŁY SOBOTNIEJ ORAZ DZIEŁ ELLEN G. WHITE

W związku z obecnością w internecie alternatywnych tłumaczeń Kwartalników Szkoły Sobotniej oraz pojawiającymi się próbami dystrybucji nowego tłumaczenia książki Ellen G. White “Życie Jezusa”, Zarząd Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce oświadcza, że nigdy nie zlecał ani nie zamawiał dodatkowych tłumaczeń wyżej wspomnianych tytułów. Opublikowane tłumaczenia zostały przygotowane bez zgody instytucji odpowiedzialnych za publikacje materiałów drukowanych w Kościele, w tym wypadku Wydawnictwa „Znaki Czasu” (WZC). Na podstawie posiadanej dzisiaj wiedzy stwierdzamy także, że tłumaczenia te pojawiły się w obiegu publicznym bez zgody poszczególnych komórek kościelnych odpowiedzialnych za daną tematykę publikacji: Sekretariat Szkoły Sobotniej przy Generalnej Konferencji oraz Instytut Dzieł Ellen G. White.

W związku z powyższym wyjaśniamy:

1. Wydawnictwo „Znaki Czasu” nie mogło w 2011 roku podjąć współpracy ze Spółką Christ Media w zakresie nowego tłumaczenia książki „Desire of Ages” (polskie „Życie Jezusa”) z uwagi na prace nad projektem „Wielki Bój”. Ponadto w kalendarzu wydawnictwa przewidziano już nowe tłumaczenie książki „Życie Jezusa” w późniejszym terminie, a zaproponowane przez spółkę warunki współpracy były w ocenie Zarządu WZC niekorzystne finansowo.

2. Nieprawdą jest jakoby tłumaczenia dzieł E.G. White były nieaktualne i archaiczne. W ciągu ostatnich lat przetłumaczono ponownie następujące dzieła:

 • Patriarchowie i Prorocy (The Story of Pariarchs and Prophets) 2006 r.
 • Działalność Apostołów (The Acts of the Apostles) 2007 r.
 • Historia Zbawienia (The Story of Redemption) 2007 r.
 • Pokój za którym tęsknisz / Droga do Chrystusa (Steps to Christ) 2008 r. (Fundacja Źródła Życia)
 • Prorocy i Królowie (The Story of Prophets and Kings) 2009 r.

Ponadto Wydawnictwo Znaki Czasu dokonało tłumaczeń 11 dzieł, które nigdy wcześniej nie były publikowane w Polsce:

 • Rozsądne szafarstwo (Counsels on Stewardship) 1999 r.
 • Listy do zakochanych (Letters to Young Lovers) 2000 r.
 • W atmosferze niebios (In Heavenly Places) 2001 r.
 • Weźmiecie moc (Ye Shall Receive Power) 2003 r.
 • Słudzy ewangelii (Gospel Workers) 2004 r.
 • Służba Kolporterska (Colporteur Ministry) 2006 r.
 • Cudowna Boża łaska (God’s Amazing Grace) 2006 r.
 • Pomoc w codziennym życiu (Help in Daily Living) 2006 r.
 • Wybrane poselstwa t.I (Selected Messages, vol. I) 2009 r. (Fundacja Źródła Życia)
 • Jak wychować dziecko? (Child Guidance) 2011 r.
 • Poselstwo do młodzieży (Messages to Young People) 2011 r.
 • Seks, cudzołóstwo i rozwód (Testimonies on Sexual Behavior, Adultery, and Divorce) 2012 r. – w przygotowaniu
 • Umysł, charakter, osobowość, t. II (Mind, Character, and Personality) 2012 r. – w przygotowaniu.

Ponieważ tłumaczenia miały miejsce w latach 1999-2011, ich ponowne tłumaczenie wydaje się zbędne.

3. Procedura wydawania dzieł Ellen G. White oraz Lekcji Szkoły Sobotniej jest taka sama na całym świecie i wymaga zgody właściwych organizacji kościelnych (Instytut Dzieł Ellen G. White przy Generalnej Konferencji oraz Sekretariat Szkoły Sobotniej przy Generalnej Konferencji). Zgodnie z w/w procedurą wymagana zgoda poprzedzona powinna być współpracą z właściwą na danym terytorium jednostką kościelną. Jim Nix, dyrektor Instytutu Dzieł Ellen G. White w korespondencji z 25 stycznia br. do prezesa Spółki, chcącej wydawać dzieła E.G. White napisał między innymi:

„Jeśli chodzi o pozwolenie na ponowny przekład wspomnianych przez Brata książek (Życie Jezusa, Nauki z Góry Błogosławienia, Przypowieści Jezusa, Działalność apostołów, Wielki bój, czy nawet Patriarchowie i prorocy oraz Prorocy i królowie), to jak Brat zauważył, wszystkie one stały się własnością publiczną. Zatem z prawnego punktu widzenia może je Brat dowolnie przetwarzać. Jednakowoż Generalna Konferencja w Working Policy wymaga od osób prywatnych i organizacji uznania faktu powierzenia przez Autorkę kurateli nad jej dziełami Instytutowi Ellen G. White, stąd też osoby zainteresowane powinny współpracować z Instytutem w kwestiach związanych z dziełami Ellen White, niezależnie od tego, czy publikacje będące przedmiotem zainteresowania dalej są chronione prawem autorskim, czy nie. Dziękujemy, że zwraca się Brat w tej sprawie do nas. Doceniamy to.”

W kolejnym akapicie Jim Nix przedstawia wstępne warunki podjęcia takiej współpracy:

„Czy kontaktował się Brat z adwentystycznym wydawnictwem w Polsce w sprawie kilku opisanych przez Brata projektów ponownego tłumaczenia dzieł Ellen White? Mamy nadzieję, że tak. Pojawianie się w obiegu kilku wersji tej samej publikacji Ellen White jest bardzo dezorientujące dla czytelników zarówno w Kościele, jak i poza nim. Biorąc pod uwagę to, co Brat do nas napisał, wydaje się, że nowe tłumaczenia są uzasadnione. Jednak White Estate zdecydowanie chciałoby uniknąć sytuacji, w której wydawnictwo podejmowałoby się ponownego tłumaczenia dzieł, którymi i Ty się zajmujesz. Dlatego przesyłam Twoją wiadomość do doktora Radisy Antica, koordynatora Instytutu Ducha Proroctwa przy Wydziale Transeuropejskim.”

Radisa Antic, po zapoznaniu się z bieżącym stanem tłumaczeń i planami WZC, odpisał 1 marca, 2012:

„Z przykrością informujemy, że nie jesteśmy w stanie udzielić zgody na publikowanie jakichkolwiek książek Ellen G. White”.

Pomimo tych faktów, nie prowadząc już dalszych rozmów, Spółka postanowiła kontynuować swoją pracę.

Ustosunkowując się do ukazujących się w internecie opinii na temat dystrybucji materiałów  wydawniczych SpółkiChrist Media, Zarząd Kościoła oświadcza:

4. Na 3 dni przed rozpoczęciem Konferencji Starszych Zboru w Podkowie Leśnej, przedstawiciel Spółki Christ Media zwrócił się e-mailowo z zapytaniem o możliwość rozdawania na konferencji produktów spółki. W odpowiedzi wyjaśniono, że z racji faktu, że organizatorem konferencji jest Zarząd Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, przyjętą praktyką jest dystrybuowanie wśród starszych zborów i innych osób uczestniczących w spotkaniu materiałów przygotowanych przez zarząd i instytucje wspierające Kościół. W związku z tym proszono przedstawiciela spółki o uszanowanie prawa gospodarza do decydowania, co ma być dystrybuowane. W odpowiedzi jednak przedstawiciel spółki odpisał, że materiały i tak będą rozdawane. Ostatecznie na Konferencji Starszych Zboru w Podkowie Leśnej pojawiło się pudło z produktami spółki. Pomimo tego nikt z zarządu nie zakazywał starszym korzystania z jego zawartości.

5. Podczas wieczornego programu zadawania pytań i udzielania odpowiedzi, kilka osób prosiło o wyjaśnienie, co to za produkty i dlaczego pojawiły się na konferencji. Udzielona została odpowiedź zgodna z powyższym. Żadnej agresji, sugerowanej w oświadczeniu spółki, nie było.

6. Podkreślamy, że Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce nigdy nie zakazywał, nie zakazuje i nie ma zamiaru zakazywać rozpowszechniania dzieł E.G. White. Wydawnictwo „Znaki Czasu” w ponad swej 100-letniej historii zasłynęło w świecie adwentystycznym z wydawania jednej z największych ilości tytułów, które wyszły spod pióra E.G.White. Przykładem jest ukazanie się 15 wydań „Wielkiego boju” w ilości około 1 miliona egzemplarzy. Na wspomnianej wyżej ostatniej Konferencji Starszych Zboru zarząd rozdał (po wcześniejszym sfinansowaniu) wszystkim chętnym  nową publikację – 2 tom Wybranych Poselstw E.G.White, wydanych przez współpracującą z Kościołem Fundację „Źródła Życia”.

7. Zarząd Kościoła jest gotowy współpracować na zdrowych, uczciwych zasadach, zgodnie z zaleceniami i praktykami stosowanymi w Kościele światowym ze wszystkimi, którzy chcą promować książki Ducha Proroctwa. Nie możemy jednak zgodzić się na stosowanie chwytów nieuczciwej konkurencji, które na pierwszy rzut oka wydają się atrakcyjne (rozdawanie wydawnictw za darmo), jednak ostatecznie doprowadzają do wyraźnych podziałów w Kościele.

Wart podkreślenia jest fakt, że prezes spółki Christ Media jest jednocześnie autorem tzw. „raportu o grzechu w kościele” atakującego przywództwo i porządek organizacyjny Kościoła, wielokrotnie wymieniającym publicznie z imienia i nazwiska osoby działające – jego zdaniem – pod wpływem „czarnego anioła”. Wydaje się więc, że jakakolwiek chęć współpracy spółki z Kościołem była jedynie próbą manipulacji opinią publiczną, a w rzeczywistości nie mogła mieć miejsca. W związku z tym wyrażamy smutek jak łatwo w komunikacji osób reprezentujących Spółkę Christ Media pojawiają się – wraz z poczuciem tzw. misji i ewangelizacji – słowa oszczercze i pełne nienawiści. Takie postępowanie nie ma nic wspólnego z owocami Ducha które tak wyraźnie objawiały się w postawie Pana Jezusa Chrystusa – postawie, do której każdy z nas powinien dążyć za wszelką cenę.

Zachęcamy wszystkich współwyznawców do pielęgnowania właściwego ducha jedności i respektowania obowiązujących w Kościele zasad okazywania sobie wzajemnego szacunku, miłości, poszanowania prawa i porządku.

Po otrzymaniu dodatkowych wyjaśnień w tej sprawie ze strony właściwych organów Generalnej Konferencji będziemy udzielać dalszych informacji.

Zarząd Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego

[/vc_column_text][vc_text_separator title=”Materiały” el_width=”100″][vc_column_text]2012-09-20 Oświadczenie w sprawie alternatywnych tłumaczeń[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]