Zjazd Kościoła 2013 – Strategia Kościoła 2012-2018

Plan Strategiczny Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2012-2018.

Podstawa

Dobro ludzkości zależy od poznania Boga. Dobro stworzenia jest ściśle związane z poznaniem przez ludzkość Boga objawionego w Biblii. Szerzenie poznania woli Boga jest główną motywacją naszej misji świadczenia o Bogu. Naszą misją daną nam przez Boga jest świadczenie o Nim i zapraszanie ludzi do oddawania Mu czci.

Wizja

Dostarczenie adwentystom w Polsce nowego wyzwania w kwestii świadczenia o Bogu i Jezusie Chrystusie oraz Jego nauce trzydziestu ośmiu milionom ludzi – w każdej społeczności, w każdej grupie społecznej, jak również w sferze idei.

Misja

Pomóc diecezjom i jednostkom kościelnym na terenie polskiego Kościoła osiągnąć istotny i długoterminowy rozwój przez dostarczenie wysokiej jakości służby i świadectwa.

Funkcje

 • Artykułowanie i demonstrowanie biblijnego przesłania w sposób komunikatywny dla polskiego pluralistycznego społeczeństwa.
 • Wspieranie duchowego kształtowania uczniostwa i duszpasterstwa wierzących.
 • Rozwijanie, promowanie i angażowanie się w inicjatywy misyjne.
 • Szkolenie i praktyki dla przywódców, pastorów i wyznawców oraz wspieranie duchowego rozwoju.
 • Rozwijanie i wspieranie przywództwa administracyjnego.
 • Angażowanie się i obecność w publicznych sferach polskiego społeczeństwa.

Potwierdzenia

 • Biblia, Słowo Boże, jest trwałym Bożym przesłaniem skierowanym do nas i wszystkich mieszkańców Polski, jesteśmy więc zdecydowani wyjaśniać, bronić, artykułować i demonstrować jej przesłanie, zgodnie z tym, jak Duch Święty oświeca nasze umysły, by dzielić się Bożą prawdą w nowy sposób z ludźmi w każdej kulturze.
 • Każde adwentystyczne zgromadzenie (zbór) na terenie polskiego Kościoła, jest lokalnym wyrażeniem Ciała Chrystusowego, w ramach którego zbór jest jednocześnie społecznością nabożeństwa i świadectwa – zgromadzoną i rozproszoną, wezwaną i posłaną – by świadczyć o Bogu ponad trzydziestu ośmiu milionom ludzi mieszkających w Polsce, służąc jako proroczo zorientowana społeczność w czasie końca, aż do powtórnego przyjścia Jezusa.
 • Bóg w Chrystusie, jako Zwierzchnik Kościoła, umiłował, wybrał, powołał, zbawił uświęcił i zjednoczył nas, a w swej niepojętej miłości wzywa nas do jedności, równości, uczciwości i wzajemnej solidarności, w ramach których każdy jest traktowany z szacunkiem i godnością.

Cele

SIĘGAĆ W GÓRĘ – trwać w łączności z Bogiem, czcić Go i doświadczać przez studiowanie Biblii, modlitwę, szafarstwo i czytanie Ducha Proroctwa prowadzące do ożywienia duchowego i wierności.

SIĘGAĆ NA ZEWNĄTRZ – do innych, jako przyjazny Kościół, który stawia na pierwszym miejscu misję Chrystusa, zapraszając wszystkich ludzi do wspólnoty i wnosząc swój codzienny wkład w życie społeczeństwa.

SIĘGAĆ PONAD – ponad barierami grożącymi podziałom Bożej rodziny, by uczyć, wspierać duszpastersko i angażować każdego wyznawcę w życie i misję Kościoła.

Zobowiązania

 • Przeciwdziałać biblijnemu „analfabetyzmowi” przez poszukiwanie nowych sposobów artykułowania i bronienia przesłania Biblii w ramach narastającej kultury podziału między sferą religijną a sferą świecką.
 • Rozwijać nowe sposoby wyrażania przesłania Biblii nakierowane na dzieci i nastolatków wystawionych na wpływ modernizmu w polskim społeczeństwie.
 • Wspierać studentów szkół wyższych w celu posługiwania się apologetyką jako integralną częścią zrozumienia Biblii, by pomagać osobom poszukującym prawdy i sceptykom znaleźć wiarę w Boga.
 • Przedstawiać przesłanie Biblii pluralistycznemu polskiemu społeczeństwu, w którym odradzają się dawne wierzenia i pojawiają nowe.
 • Kontynuować badaniepolskiego społeczeństwa, w którym żyjemy, aby zrozumieć jego strukturę, wartości i potrzeby edukacyjne w celu rozwijania odpowiednich strategii misyjnych; dotyczy to nominalistów, tradycjonalistów, postmodernistów, agnostyków, ateistów itd.
 • Wyposażać wyznawców w niezbędne narzędzia do przekazywania biblijnej prawdy, na podstawie proroctw, wcodziennych publicznych rozmowach celem angażowania się we wszystkie aspekty kultury, w jakiej żyjemy.
 • Badać i wspierać odpowiednie i innowacyjne wzorce służby, sprzyjające istnieniu zdrowych zborów cechujących się organicznym rozwojem, kierujących się na zewnątrz, organizujących się bardziej do misji niż nastawionych na przetrwanie, angażujących się w wydawanie świadectwa zamiast w zamknięte zajęcia zborowe oraz uczestniczących w ewangelizacji w sposób ciągły.
 • Wspierać rozwijający się ruch zakładania nowych zborów, by tworzyć więcej zgromadzeń w ciągłej reakcji łańcuchowej, w której każdy zbór uczestniczy w ewangelizacji.
 • Inicjować i wspierać działalność społeczną, demonstrującą widzialnie miłość Bożą – w słowie i czynie – przez troszczenie się o ludzi cierpiących wskutek niedostatku sprawiedliwości, godności, pożywienia i dachu nad głową.
 • Uznawać, że dzieci i młodzież wzbogacają nabożeństwa kościelne i ewangelizację swoim entuzjazmem i wiarą oraz zaangażować się w szkolenie ich w uczniostwie i ewangelizacji, aby mogli pozyskiwać swoich rówieśników dla Chrystusa.
 • Wspierać świadectwo wyznawców w głoszeniu dobrej nowiny zgodnie z zasadą „służby wszystkich wierzących”, a nie jedynie „kapłaństwa wszystkich wierzących”, nie tylko przez działania w zborze, ale także przez przyjaźń – w domu i w miejscu pracy.
 • Zrozumieć i rozwijać strategiczne znaczenie służby w miejscu pracy oraz mobilizować i szkolić wyznawców do życia, myślenia, mówienia i działania z misyjną efektywnością w ich sferze wpływu.
 • Odnowić krytyczne i kreatywne zaangażowanie w medialną i mobilną technologię, wykorzystując bezprecedensowe możliwości docierania wprost do domów i miejsc pracy z potężnym wpływem w celu siania ziarna dobrej nowiny.
 • Dawać przykład i angażować się w dziedzinie zarządzania, biznesu i edukacji w kształtowaniu wartości społecznych i wywieraniu wpływu na publiczną debatę mogącą oddziaływać na istnienie i funkcjonowanie społeczności adwentystycznych i na społeczeństwo chrześcijańskie.
 • Zwracać baczną, strategiczną uwagę (przykładem i zastosowaniem) na istotny postęp urbanizacji, w wyniku której większość Polaków żyje w miastach oraz rozwijać elastyczne metody ewangelizacji odpowiadające realiom miast i wielkich miast.
 • Prowadzić we wszystkich naszych instytucjach i programach  edukację teologiczną – formalną i nieformalną – będącą „audytem misyjnym” programu nauczania, struktur i etosu celem upewnienia się, że są one świadomie misyjne i służą potrzebom i możliwościom, wobec których stoi Kościół Adwentystyczny w społeczeństwie.
 • Rozwijać i umacniać partnerstwo ze służbami wspierającymi w celu zapewnienia współdziałania w ewangelizacji.
 • Utrzymywać pozytywne relacje z innymi wyznaniami i religiami, traktując je jako element realizacji  adwentystycznego poselstwa głoszenia ewangelii wszystkim ludziom, z jednoczesną świadomością zarówno wyjątkowości naszej misji, jak i potrzeby okazywania innym szacunku.
 • Poszerzać kompetencjeteologiczne i przywódcze wierzących przez rozwijanie efektywnych terenowych programów szkolenia dla pastorów, starszych zboru i wyznawców w przywództwie, zasadach wiary, uczniostwie, duszpasterstwie i służbie (z uwzględnieniem programów dla nowych wyznawców), z unikaniem polegania na stereotypowej metodologii, ale przy użyciu twórczych inicjatyw, opartych na biblijnych zasadach.
 • Zobowiązujemy się postępować zgodnie z biblijnym imperatywem, iż dary Ducha Świętego są udzielone całemu ludowi Bożemu, a zatem należy dążyć do jak najszerszego współdziałania w wydawaniu świadectwa wiary dla wspólnego dobra, w oparciu o przemyślane plany i zadania aktywujące zarówno mężczyzn jak i kobiety w kaznodziejstwie i przywództwie.
 • Rozwijanie działalności zdrowotnej poprzez powołanie Sekretariatu Zdrowia.

Powiedz światu! – Sięgaj w górę!, Sięgaj na zewnątrz!, Sięgaj ponad!

Materiały