Najważniejsze decyzje Rady i Zarządu Kościoła w II półroczu 2009

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Prezentujemy poniżej najważniejsze ustalenia Zarządu i Rady Kościoła, jakie miały miejsce w drugim połroczu 2009 roku. Szczególną uwagę, z punktu widzenia działalności w Internecie, prosimy zwrócić na uchwalony regulamin zborowych witryn internetowych Kościoła oraz tzw. certyfikat wiarygodności, który uznaje zarejestrowane strony za zaufane ośrodki informacji.

PRAWO SŁUŻBY KOŚCIELNEJ

Zakończono wieloletnie prace nad Prawem Służby Kościelnej (PSK). Jest to dokument regulujący zasady służby oraz prawa i obowiązki duchownych. W końcowym etapie prac powołany został komitet redakcyjny, składający się z prawników niezatrudnionych w Kościele. Ostateczny kształt dokumentu dopracował pod względem stylistycznym Andrzej Artemowicz. PSK jest polskim odpowiednikiem międzynarodowego zbioru przepisów, zwanego Working Policy. Przewodniczącym komitetu PSK jest Marek Rakowski, sekretarzem – Andrzej Siciński. Dokument wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku.

SPRAWY STATUTOWE

W związku z uchwałą XX Zjazdu Kościoła oraz dotychczasowymi decyzjami Rady Kościoła oraz wnioskami komitetu statutowego, do Wydziału Transeuropejskiego Generalnej Konferencji skierowano pismo z prośbą o dokonanie ekspertyzy w sprawie ograniczenia możliwości sprawowania urzędów kościelnych przez więcej niż dwie kadencje. W odpowiedzi Rada Kościoła otrzymała pismo z uzasadnieniem stanowiska Generalnej Konferencji odradzającej wprowadzanie tego typu zmian, które nie są korzystne dla funkcjonowania Kościoła. Opinia ta została przekazana komitetom statutowym diecezji.

STARANIA O WOLNĄ SOBOTĘ

Po zapoznaniu się z problemami wyznawców w związku z organizowaniem egzaminów w soboty, uchwalono traktować interwencje i pomoc wyznawcom w tego rodzaju przypadkach priorytetowo z wykorzystaniem w możliwie jak najszybszym terminie wszelkich dostępnych możliwości prawnych. W tej chwili trwają prace prawników kościelnych i pozakościelnych nad sformułowaniem dokumentów, które przedłożone zostaną odpowiednim władzom, celem podjęcia stosownych kompleksowych działań umożliwiających wszystkim adwentystom przystępowanie do egzaminów państwowych w inny dzień niż sobota.

BANKOWOŚĆ INTERNETOWA

W celu usprawnienia obsługi rachunków bankowych postanowiono przejść od września na system bakowości internetowej, umożliwiający m. in. uprawnionym członkom Zarządu Kościoła podpisywanie przelewów bankowych elektronicznie z dowolnego miejsca.

ZMIANY W STATUTACH INSTYTUCJI

W związku z koniecznością powołania sekretarzy rad instytucji misyjnych uchwalono dokonać stosownych zmian w statutach instytucji wchodzących w skład powołanej w 2009 roku Rady Instytucji Misyjnych.

DELEGACI NA GENERALNĄ KONFERENCJĘ

W związku ze zgromadzeniem Generalnej Konferencji w 2010 roku w Atlancie (USA) oraz przydzieloną Kościołowi w Polsce liczbą oraz kluczem wyboru delegatów, uchwalono delegować na obrady następujące osoby: Jarosław Dzięgielewski, Ryszard Jankowski, Krzysztof Kudzia, Paweł Lazar (z urzędu), Tadeusz Niewolik, Marek Rakowski, Łukasz Romanowski, Daniel Skwarek, Zofia Włodarczyk.

PROJEKTY MISJI GLOBALNEJ NA ROK 2010

Uchwalono przyjąć projekty Misji Globalnej na 2010 rok w następujących miejscowościach:
z Diecezji Południowej – Chorzów, Siemianowice, Sucha Beskidzka;
z Diecezji Wschodniej – Płock, Wyszków;
z Diecezji Zachodniej – Bystrzyca Kłodzka, Lębork, Września.

KOLPORTERZY W „GŁOSIE ADWENTU”

Udzielono poparcia inicjatywie Polskiego Stowarzyszenia Zdrowa Rodzina wydawania w każdym numerze Głosu Adwentu dwóch stron poświęconych propagowaniu działalności kolporterów.

KAMPANIA „END IT NOW”.

Przystąpiono do światowej kampanii Generalnej Konferencji skierowanej przeciwko przemocy wobec kobiet, pod nazwą „End it now” (pol. „Dość już tego”). Odpowiedzialnym za realizację programu jest Marek Rakowski we współpracy z ADRA-Polska i diecezjami. Kampania ma być okazją do zajęcia się w naszym kraju i Kościele długofalową pracą edukacyjną, profilaktyczną i niesieniem pomocy osobom dotkniętym problemem przemocy i wszelkiego rodzaju nadużyć.

POWOŁANIE REDAKTORA WITRYNY INTERNETOWEJ

W związku z koniecznością modernizacji (od stycznia 2010 roku) kościelnej witryny internetowej i zmianą jej charakteru, powołano na redaktora strony Arkadiusza Piętkę, działającego w ścisłej współpracy z sekretarzem Kościoła.

ŁUKASZ ROMANOWSKI W ZARZĄDZIE KOŚCIOŁA

W związku z rotacyjnym udziałem w pracach zarządu niezatrudnionych członków Rady Kościoła, powołano do Zarządu Kościoła Łukasza Romanowskiego z Diecezji Wschodniej oraz podziękowano za dotychczasową pracę ustępującemu radnemu, Adamowi Jakszowi. Kolejna zmiana nastąpi z dniem 30 września 2011 roku.

REGULAMIN KOŚCIELNYCH ZBOROWYCH WITRYN INTERNETOWYCH

1. Zborowa witryna internetowa powoływana jest uchwałą Rady Zboru określającą osoby odpowiedzialne, w tym opiekuna witryny (redaktora) i webmastera. O fakcie powołania strony należy poinformować sekretarza właściwej diecezji i dyrektora Sekretariatu Informacji przy Zarządzie Kościoła.

2. Witryny zborowe docelowo powinny być w miarę ujednolicone pod względem treści. Mogą się różnić pewnymi szczegółami grafiki i techniki wykonania, jednak, co do treści powinny być ujednolicone.

3. Strona zborowa powinna mieć elementy, które zbór może i powinien kształtować sam, ale też takie, do których powinny być jedynie linki do oficjalnej strony kościelnej www.adwent.pl.

4. Strona zborowa powinna w szczególności składać się z następujących samodzielnie przygotowanych elementów:

a) historia zboru,
b) kim jesteśmy (strona informacyjna):

  • nazwa, logo, adres, godziny nabożeństw, telefon, faks, e-mail, nazwisko pastora;
  • pełna nazwa to: Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w RP, Zbór Kołobrzeg [przykładowo];
  • logo pobrane za zgodą z oficjalnej strony Kościoła powinno być takie jak na oficjalnej stronie w linku „Logo”;
  • pod żadnym pozorem nie należy stosować skrótów typu „KADS” lub „Kościół ADS”, lub „Kościół Adwentystów DS” – podajemy nazwę Kościoła zawsze w pełnym brzmieniu,

c) nasza misja (statutowy cel misji Kościoła – art. 2 Statutu Kościoła),
d) struktura zboru (wykaz urzędów zborowych bez danych osobowych, chyba że Rada Zboru stosowną uchwałą postanowi inaczej),
e) wydarzenia (krótkie relacje z nabożeństw, imprez, wizyt, spotkań, kontaktów, akcji, działań społecznych itp., które miały miejsce w zborze lub poza zborem z udziałem adwentystów ze zboru lub dotyczyły lokalnego zboru),
f) kontakt.

5. Dodatkowo, ale nie obligatoryjnie, na stronie mogą znaleźć się:

a) kazania,
b) komunikaty,
c) galeria (zdjęcia, filmy).

6. Elementy, które mogą się znaleźć na stronie zborowej, a które nie powinny być redagowane siłami zborowymi, natomiast powinny pochodzić z oficjalnego źródła (oficjalna strona Kościoła) z jego zacytowaniem:

a) historia Kościoła,
b) struktura i organizacja Kościoła w Polsce i na świecie,
c) zasady wiary,
d) oświadczenia i oficjalne dokumenty,
e) prawo kościelne (ustawa, statuty, prawo zborowe),
f) pytania (odpowiedzi na pytania teologiczne).

7. Nie wszystkie elementy z punktów 3 i 4 muszą się znaleźć na stronie zborowej. Jednak decydując się zamieścić elementy z p. 4, należy raczej zamieścić linki do oficjalnej witryny kościelnej.

8. Strona powinna być aktualizowana co najmniej raz w miesiącu.

CERTYFIKAT WIARYGODNOŚCI WITRYN INTERNETOWYCH

W związku z koniecznością dbania o dobre imię Kościoła, przedstawianie jego właściwego i zgodnego z prawdą obrazu a także wobec faktów powoływania się w mediach, szczególnie Internecie, na niewiarygodne źródła wypowiadające się o Kościele i wykorzystujące jego nazwę, uchwalono co następuje:

a) Wszystkie witryny zborowe mają obowiązek uzyskać certyfikat wiarygodności;
b) Certyfikat przyznają i cofają właściwe diecezje na wniosek sekretariatu Informacji Zarządu Kościoła;
c) O przyznanie certyfikatu mogą także ubiegać się witryny prowadzone przez osoby prywatne oraz niekościelne organizacje adwentystyczne;
d) Kościół prowadzi ogólnodostępny rejestr certyfikowanych stron na witrynie kościelnej www.adwent.pl.

MŁODZIEŻ KOŚCIOŁA

Wystosowano do pastorów i starszych zborów listu z prośbą o objęcie szczególną troską duszpasterską młodzież studiującą przybyłą z innych zborów.

W związku z próbą odbudowy ruchu Pathfinders w Polsce uchwalono formalne przydzielenie w/w oddziału sekretariatowi wychowania religijnego młodzieży pod kierunkiem pastora Remigiusza Kroka. Sekretariat ten jest częścią sekretariatu edukacji.

Po zmianach dokonanych w diecezjach sekretariat Młodzieży przy Zarządzie Kościoła składa się z następujących osób: Wasyl Bostan (przewodniczący), Remigiusz Krok (sekretarz), Krzysztof Kudzia, Jarosław Dzięgielewski, Marek Rakowski. Udział diecezjalnych sekretarzy młodzieży w komitecie jest stały. Przewodnictwo, sekretarzowanie oraz członkowstwo przedstawicieli Zarządu Kościoła ma charakter rotacyjny. Przewodniczącym i sekretarzem komitetu jest zawsze któryś z trójki sekretarzy młodzieży w diecezjach. Rotacyjność przebiega w cyklu od 1 września do 31 sierpnia.

Pierwsze decyzje Komitetu:

• ustalenie harmonogramu spotkań Komitetu w cyklu trzech spotkań w roku (styczeń, maj, wrzesień).
• przyjęcie możliwości roboczych spotkań konsultacyjnych w gronie diecezjalnych sekretarzy młodzieży, także drogą elektroniczną w terminach pomiędzy posiedzeniami Komitetu w pełnym składzie.
• przyjęcie planu organizacji imprez o charakterze muzycznym i misyjnym w następującym cyklu:

– coroczne spotkania młodzieży w okresie wielkanocnym, mające charakter kongresu młodzieży z integralną częścią muzyczną;
– coroczne ogólnopolskie spotkania warsztatowo- integracyjne środowiska muzycznego w okresie długiego weekendu listopadowego;
– organizacja w cyklu dwu lub trzyletnim (do ustalenia) muzycznego festiwalu misyjnego w okresie wakacyjnym w atrakcyjnych turystycznie miejscach. Festiwal poprzedzany byłby młodzieżowymi obozami „Impact”.

• przyjęcie wstępnego planu organizacji wyjazdu polskiej grupy na Camporee (22.07-3.08.2010) w Finlandii.
• wybór pastora Jarosława Dzięgielewskiego na dyrektora Campu 2010 oraz komitetu organizacyjnego campu w składzie: Wasyl Bostan, Mirosław Karauda, Grzegorz Korczyc, Remigiusz Krok, Krzysztof Kudzia, Mariusz Maikowski. Organizatorem campu Zatonie 2010 jest Diecezja Wschodnia we współpracy z Zarządem Kościoła.
• Przyjęcie informacji o liście skierowanym do Rady Kościoła w sprawach młodzieży wraz z opinią rady i zorganizowanie w I kwartale 2010 roku ogólnopolskiego spotkania kierowników młodzieży z poszczególnych zborów. Wymienione tutaj ustalenia Komitetu stanowią element budowania strategii działania młodzieży z położeniem punktu ciężkości na działania młodzieży w lokalnych zborach.
• Zorganizowanie po wakacjach ogólnopolskiego spotkania liderów Pathfinders.

KAPELANAT WIĘZIENNICTWA

W związku z potrzebą reprezentowania Kościoła przed właściwymi organami służb więziennictwa oraz potrzebą kontaktu z sekretariatem kapelanatu w Wydziale Transeuropejskim, uchwalono powołać pastora Krzysztofa Kudzię jako dyrektora sekretariatu kapelanatu działającego przy Zarządzie Kościoła.

ZMIANA NAZWY WYDAWNICTWA

Na wniosek Rady Instytucji Misyjnych oraz zarządu Chrześcijańskiego Instytutu Wydawniczego „Znaki Czasu”, uchwalono powrócić do dawnej nazwy – Wydawnictwo „Znaki Czasu” i dokonać związanych z tą zmianą poprawek statutu tej instytucji.

PRZYJĘCIE PLANÓW NA ROK 2010

Przyjęto plany na 2010 rok wszystkich instytucji kościelnych, Sekretarza Kościoła i dyrektorów sekretariatów: Edukacji, Ewangelizacji, Informacji, Kaznodziejstwa, Misji Globalnej, Młodzieży, Rodziny, Spraw Publicznych i Wolności Religijnej, Szafarstwa, Wydawnictw Kościelnych.

POWOŁANIE ZARZĄDU ORTV „GŁOS NADZIEI”

W celu uproszczenia podejmowania decyzji oraz w zgodzie ze statutem, powołano Zarząd Ośrodka Radiowo-Telewizyjnego „Głos Nadziei” w składzie: dyrektor ORTV, redaktor, księgowy. Tym samym Zarząd Kościoła przestaje być Zarządem ORTV.

POWOŁANIE ADRA POLSKA

Powołano Polski Oddział ADRA jako organizację o charakterze fundacji z dyrektorem Piotrem Nowackim i Tetsuo Hayashi jako dyrektorem programowym.

SKRÓTY W LEKCJACH SZKOŁY SOBOTNIEJ

Na wniosek niektórych zborów, biorąc przede wszystkim pod uwagę potrzeby ludzi starszych, uchwalono stosować w Lekcjach Szkoły Sobotniej skróty ksiąg biblijnych z Biblii Warszawskiej (dawniej: Nowy Przekład), w nawiasach zamieszczając ich odpowiedniki według zasad pisowni określonych w Słowniku Poprawnej Polszczyzny.

DAR DLA TOWARZYSTWA BIBLIJNEGO

W ramach współpracy z Towarzystwem Biblijnym oraz aktualną potrzebą, uchwalono przekazać dar w postaci komputera dla księgowości tej instytucji. Diecezja Wschodnia sfinansowała zakup monitora. Dar przyjęty został przez władze Towarzystwa z wdzięcznością.

STUDIA MAGISTERSKIE W NEWBOLD COLLEGE

Oddelegowano pastora Maksymiliana A. Szklorza na zaoczne studia teologiczne w specjalności „Przywództwo Chrześcijańskie” organizowane przez Newbold College.

KOMITET DS. JUBILEUSZU ZNAKÓW CZASU

W związku z obchodami 100-lecia miesięcznika „Znaki Czasu”, do komitetu organizacyjnego tego jubileuszu oddelegowano z ramienia Zarządu Kościoła pastora Krzysztofa Roszkowskiego oraz przedstawiciela Polskiego Stowarzyszenia Zdrowa Rodzina.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”Warszawa, Polska …. `{`Marek Rakowski/AAI, fot. Arkadiusz Piętka/nadzieja.pl`}`” title_align=”separator_align_right” el_width=”100″][/vc_column][/vc_row]