Zjazd Kościoła 2013 – Sprawozdanie Przewodniczącego Kościoła

Wybrane materiały ze Sprawozdania Przewodniczącego Kościoła za lata 2008–2012.

Wstęp

„Zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, poświęconym w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym, wraz ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa na każdym miejscu, ich i naszym: Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa. Dziękuję Bogu zawsze za was, za łaskę Bożą, która wam jest dana w Chrystusie Jezusie, iżeście w nim ubogaceni zostali we wszystko, we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, ponieważ świadectwo o Chrystusie zostało utwierdzone w was, tak iż nie brak wam żadnego daru łaski, wam, którzy oczekujecie objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, który też utwierdzi was aż do końca, tak iż będziecie bez nagany w dniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg, który was powołał do społeczności Syna swego Jezusa Chrystusa, Pana naszego. A proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania. Albowiem wiadomo mi o was, bracia moi, od domowników Chloi, że wynikły spory wśród was. A mówię to dlatego, że każdy z was powiada: Ja jestem Pawłowy, a ja Apollosowy, a ja Kefasowy, a ja Chrystusowy. Czy rozdzielony jest Chrystus? Czy Paweł za was został ukrzyżowany albo w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Dziękuję Bogu, że nikogo z was nie ochrzciłem prócz Kryspa i Gajusa, aby ktoś nie powiedział, że jesteście w imię moje ochrzczeni. Ochrzciłem też i dom Stefana; poza tym nie wiem, czy kogo innego ochrzciłem. Nie posłał mnie bowiem Chrystus, abym chrzcił, lecz abym zwiastował dobrą nowinę, i to nie w mądrości mowy, aby krzyż Chrystusowy nie utracił mocy. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą”.(1 Kor. 1,2-18)

Podziękowanie Bogu

XXI Zjazd Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej zamyka kolejny pięcioletni okres działalności Kościoła, który obfitował w wiele trudnych wyzwań oraz doniosłych wydarzeń zarówno na polu krajowym, jak i lokalnym. Na wstępie pragnę podziękować Bogu za Jego prowadzenie i cudowną łaskę, za Jego niezasłużoną przychylność względem nas jako Kościoła – Jego naśladowców i sług; za zbawienie, jakim nas obdarzył na mocy złożonej na Golgocie ofiary Jezusa Chrystusa; za nauczycielski wpływ, jakim nas darzy dzięki działaniu Ducha Świętego; za ustawiczne pośrednictwo Pana Jezusa w świątyni Nieba oraz za cudowną nadzieję rychłego powrotu Zbawiciela.

Kościół – uświęcony i powołany do świętego życia

Pierwszych 17 wierszy 1 Listu ap. Pawła do Koryntian można podzielić na trzy części: powitanie koryntian, dziękczynienie zanoszone do Boga oraz wezwanie, czy też napomnienie kierowane do adresatów listu. W każdej z tych części apostoł podkreśla pewną istotną cechę zboru. Mówi o świętości Kościoła, o pełni darów Ducha Świętego widocznej w Kościele oraz o konieczności zespolenia „jednością myśli i jednością zdania”.

Pozdrawiając zbór, autor 1 Listu do Koryntian podkreśla świętość Kościoła. Nazywając wierzących w Koryncie „zborem Bożym”, określa ich jako „tych, którzy zostali uświęceni w Jezusie Chrystusie i powołani do świętości” (BT). Wierzący w Jezusa zostają uznani za świętych, gdy przyjmują wiarą zadośćuczynną ofiarę Chrystusa na krzyżu Golgoty. Świętość to jednak nie tylko uznanie nas za świętych na mocy wiary, ale także proces codziennego przekształcania naszego charakteru na obraz i podobieństwo Boże.

W kolejnych rozdziałach 1 Listu ap. Pawła do Koryntian zauważamy, że zachowanie świętego ludu często nie było zbyt święte. Dowiadujemy się o sporach, samolubstwie, pysze, niemoralności, procesach sądowych, zamieszaniu podczas nabożeństwa i o chełpieniu się darami duchowymi. Tylko trwanie w Chrystusie, poddanie się Bożej łasce i mocy Ducha Świętego może przywieść nas do celu, do życia wiecznego.

Dziękczynienie za Kościół

Pomimo wielu słabości i niedociągnięć zboru korynckiego apostoł Paweł rozpoczyna od dziękczynienia za koryntian. W wyjątkowy sposób dziękuje Bogu za to, że korynccy chrześcijanie otrzymali zbawienną łaskę w Chrystusie, że zostali ubogaceni pod każdym względem, a zatem nie brakło im także darów duchowych.

Jak Kościół Boży w Koryncie posiadał wszystkie dary Ducha Świętego, aby w oparciu o nie służyć innym ludziom ku Bożej chwale, tak Kościół Boży czasów końca został obdarzony wszystkimi darami Ducha Świętego, aby trwać na wytyczonej przez Boga drodze, chronić wyznawców przed zwiedzeniem i mieć odpowiednie wyposażenie do służby ratowania tych, którzy żyją w świecie.

Apel o jedność Kościoła

Kościół to rodzina, to ciało Chrystusa, w którym mieszka jeden Duch. Jest tylko jedna wiara, jedna nadzieja i jeden chrzest. Mamy tylko jednego Boga i jednego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Mimo to w Kościele często pojawiają się podziały. Korynccy chrześcijanie dzielili się na frakcje, dlatego po dziękczynieniu apostoł Paweł zwraca się do nich z wezwaniem. Najpierw ich pochwalił, ale nie zapomniał także o upomnieniu.

Zastanówmy się przez chwilę nad stanem duchowym Kościoła Bożego naszych czasów. Podobnie jak zbór koryncki jesteśmy oddzieleni od świata – przez wiarę w Chrystusa Pana, który umarł na krzyżu Golgoty, zostaliśmy uznani za świętych, a jeśli w codziennym życiu trwamy w Chrystusie, On nas uświęca i przygotowuje do życia w wieczności. Jednak i w naszych szeregach zdarzają spory, pojawia się pycha, samolubstwo i wiele innych niezbyt świętych postaw i zachowań.

Drodzy!Zadajmy sobie pytanie: Czy Jezus Chrystus króluje na tronie naszych serc i umysłów? A może ciągle zasiada tam nasze „ja”? Jeśli tak, to Pan Jezus ciągle jest na krzyżu. Może nam jednak dopomóc, aby nasze „ja” zostało ukrzyżowane, a wtedy Chrystus będzie rządził naszym sercem, umysłem i wolą. Jak to wyglądało w naszym życiu w tych ostatnich pięciu latach?

Pamiętając o tych pytaniach, przyjrzyjmy się aktywności Kościoła w ostatnich pięciu latach.

Statystyka

Z danych przedstawionych w sprawozdaniu Sekretarza Kościoła wynika, że na początku kadencji wyznawcy gromadzili się w 117 zborach i 36 grupach, natomiast na koniec kadencji w 116 zborach i 32 grupach. Na początku 2008 roku było 5762 ochrzczonych wyznawców, natomiast na końcu kadencji, czyli w grudniu 2012 roku, było ich 5784. W latach 2008-2012 do Kościoła przyłączyło się przez chrzest i wyznanie wiary 859 osób. Po uwzględnieniu odejścia wyznawców w wyniku śmierci, emigracji, rezygnacji z członkostwa i wyłączeń wzrost netto wyniósł 22 osoby. Był to wzrost o 0,4% w stosunku do stanu początkowego.

Warto wspomnieć, iż w minionej kadencji było mniej skreśleń i wyłączeń ze zborów. Mimo to była to pokaźna liczba 353 osób. Czy uczyniliśmy wszystko, aby zatrzymać te osoby w Kościele? Czy posługa diakonacka i duszpasterska realizowana była we właściwy sposób? Czy zrobiliśmy wszystko, aby zagubione owce, drachmy i synowie marnotrawni powrócili do Bożego Kościoła (zob. Ewangelia Łukasza 15 r.)?

Sprawy prawne

W minionej kadencji Rada i Zarząd Kościoła uregulowały wiele kwestii prawnych, tworząc nowe statuty i regulaminy dla instytucji kościelnych. Rada Kościoła pracowała również nad nowelizacją Pragmatyki Służby Kościelnej.

W ostatnich dwóch kadencjach dołożyliśmy wszelkich starań, aby otrzymać zadośćuczynienie za odebrane Kościołowi w latach powojennych grunty rolne o powierzchni 6,5 hektara w Kamienicy (obecnie Bielsko-Biała). Po wyczerpaniu wszystkich środków negocjacyjnych i perswazyjnych Kierownictwo Kościoła zdecydowało się oddać sprawę do Sądu Administracyjnego, a po wygraniu sprawy, ale i odwołaniu wniesionemu przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, skierowano sprawę odwoławczą do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ostateczny werdykt był dla Kościoła pozytywny. Minęły jednak lata, zanim czynniki państwowe przeprowadziły wszelkie procedury i zdecydowały o wypłaceniu zasądzonej kwoty. W momencie powstawania niniejszego sprawozdania, tj. 19 kwietnia 2013 roku, zostaliśmy poinformowani, że należne odszkodowanie zostało przelane na konto Kościoła. Trudno uwierzyć, że na sfinalizowanie tej sprawy potrzeba było około 10 lat. Chwała niech będzie Bogu, że prowadził nas w tym niełatwym czasie, że używał nas i innych osób, aby doprowadzić tę sprawę do pozytywnego zakończenia. Wierzę, że odzyskane fundusze zostaną właściwe wykorzystane w działalności Kościoła.

Sekretariaty Kościoła

W kadencji 2008–2012 zatrudniony był tylko jeden etatowy Dyrektor Oddziałowy przy Zarządzie Kościoła. Niektóre sekretariaty prowadzili członkowie ścisłego Zarządu, czyli przewodniczący, sekretarz i skarbnik Kościoła. Działania Oddziału Młodzieży koordynował Komitet składający się z diecezjalnych dyrektorów ds. młodzieży. Również jeden z wyznawców wolontaryjnie pełnił funkcję Dyrektora Oddziałowego. Tak ograniczone zasoby kadrowe uniemożliwiały poszerzenie spektrum działań prowadzonych przez wiele sekretariatów Kościoła. A oto główne pola działania poszczególnych sekretariatów.

Sekretariat Edukacji i Dzieci

Kierownictwo sekretariatu koncentrowało się na koordynacji działań edukacyjnych prowadzonych w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej. Był to również czas dobrej współpracy z Newbold College w Anglii. Wielu pastorów skorzystało z kursów języka angielskiego, a także z kursów teologicznych. W ostatnich latach nie mieliśmy zbyt wielu studentów na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.

Sekretariat we współpracy z pracownikami Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej przygotowywał program nauczania religii dla punktów katechetycznych w Kościele. Prowadzono również szkolenia katechetów i nauczycieli szkoły sobotniej dla dzieci. Kontynuowano wydawanie podręczników do katechezy dzieci i młodzieży.

Sekretariat Ewangelizacji

Sekretariat Ewangelizacji motywował i mobilizował wyznawców w zborach podczas sobotnich usługiwań, celem angażowania ich w misję Kościoła, koncentrując się na stosowaniu odpowiednich, skutecznych metod ewangelizacji osobistej.

W latach 2008–2012 Sekretariat Ewangelizacji przygotował materiały audiowizualne (prezentacje PowerPoint wraz z komentarzami), na podstawie których prowadzono publiczne spotkania ewangelizacyjne. Były to następujące serie:

 1. „Przyjmij Jezusa” (20 wykładów)
 2. „Objawienie Nadziei” (26 wykładów)
 3. „Człowiek Wszech czasów” (7 wykładów)
 4. „Studium Ks. Daniela i Apokalipsy” (32 lekcje)

Sekretariat Ewangelizacji organizował następujące programy:

 1. Wędrująca Biblia – z inicjatywy Generalnej Konferencji,
 2. Programy ewangelizacyjne realizowane poprzez wystawy Expo-Zdrowie,
 3. Ogólnopolskie szkolenia dla promotorów zdrowia,
 4. Szkolenia Relay finansowane przez Wydział Transeuropejski,
 5. Program ewangelizacyjny Euro 2012,
 6. Redakcja i wydanie broszur GLOW.

Sekretariat Komunikacji i Mediów

Sekretariat Komunikacji i Mediów jest bardzo ważnym narzędziem przekazu informacji o działalności Kościoła i zwiastowania dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie. Do tego celu sekretariat wykorzystywał m.in. internet, a w szczególności stronę kościelną www.adwent.pl, oraz czasopismo Głos Adwentu.

W okresie sprawozdawczym podjęto wiele działań. Oto niektóre z nich:

– publikacja newslettera – poprawienie obiegu informacji wewnątrz Kościoła,

– publikacja Biuletynu dla Pastorów i Starszych Zborów,

– prowadzenie spotkań Komitetu Kryzysowego i wydawanie stosownych komunikatów, oświadczeń i stanowisk,

– współpraca z Sekretariatem Komunikacji i Mediów TED,

– rejestracja domeny lifeconnect.pl i rozpoczęcie działania serwisu,

– współpraca z Sekretariatem Spraw Publicznych i Wolności Religijnej w celu dobrego kreowania wizerunku Kościoła na zewnątrz,

– współpraca z redaktorem Głosu Adwentu przy tworzeniu rubryki „Porozmawiajmy o Kościele”,

– przeprowadzenie pierwszej w Polsce ewangelizacji na żywo w internecie: „Czy jest dla nas jakaś nadzieja?”.

Sekretariat Młodzieży

Oto najważniejsze wydarzenia organizowane cyklicznie każdego roku przez Sekretariat Młodzieży:

– Tydzień Modlitwy Młodzieży będący okazją do dodatkowych spotkań w zborach lub domach.

– Kongres „Hosanna”. W ostatnich latach kongresy młodzieży odbywały się w różnych miejscach Polski. Prawie zawsze na tych spotkaniach gościliśmy zagranicznych mówców.

– Kamp w Zatoniu. Każdego roku, od wielu już lat, ogólnopolski Kamp Młodzieżowy organizowany jest w naszym ośrodku w Zatoniu. Dostarczał głębokich duchowych przeżyć, był okazją do odnowienia i wzmocnienia społeczności z Bogiem.

– Działalność Pathfindersów. Dzięki zaangażowaniu wielu osób w ostatnich latach w zborach została wznowiona działalność Pathfindersów.

Sekretariat Misji Globalnej

W sprawozdaniu dyrektora Sekretariatu Misji Globalnej czytamy, co było celem tego oddziału: „Koordynowanie programu ‘Projektów Misji Globalnej’ z akcentem na aktywne uczestnictwo wyznawców w działaniach związanych z projektami, z wykorzystaniem darów duchowych dla wspierania misji Kościoła (projekty docelowe i specjalne). Kontynuując inicjatywę zakładania zborów na nowych miejscach, gdzie adwentyzm nie był znany, diecezje podjęły starania zmierzające do założenia nowych grup lub zborów”.

W mijającym pięcioleciu zgłoszono 15 projektów Misji Globalnej, które były finansowane ze środków Generalnej Konferencji, Wydziału Transeuropejskiego, Zarządu Kościoła, Diecezji i Zborów. Co roku otrzymywaliśmy ponad 100.000 zł na te projekty. Z piętnastu projektów zgłoszonych do realizacji, zorganizowano 4 grupy wyznawców, siedem jest kontynuowanych, a w czterech przypadkach zrezygnowano z dalszej kontynuacji projektu.

Sekretariat Rodziny

Mimo ograniczonych możliwości Sekretariat Rodziny rozwijał się i podejmował wyzwania współczesnego świata w zakresie jakości i duchowości życia małżeńskiego i rodzinnego. Służba sekretariatu koncentrowała się na następujących działaniach:

– prowadzenie seminariów i programów małżeńskich jako programów wewnętrznych, ale również ewangelizacyjnych,

– prowadzenie poradnictwa indywidualnego,

– prowadzenie poradnictwa przedmałżeńskiego,

– przeprowadzenie programu    Generalnej Konferencji „End it Now”, („Dość już tego”),

– prowadzenie programów o tematyce rodzinnej przy okazji odwiedzin zborowych,

– prowadzenie programów i szkoleń na Konferencjach Pastorów,

– zorganizowanie międzynarodowej konferencji szkoleniowej doradców rodzinnych w Krakowie.

Sekretariat Spraw Publicznych i Wolności Religijnej

W sprawozdaniu dyrektora Sekretariatu Spraw Publicznych i Wolności Religijnej czytamy: ”PARL jest jednym z departamentów istniejących w Kościele od samego początku. Celem jego istnienia jest promowanie i popieranie działań na rzecz wolości religijnej, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnej wolności sumienia i wyznania. W realizacji tego celu ‘PARL angażuje się w kontakty z rządami i Kościołami, a gdzie jest to wskazane również z organizacjami pozarządowymi o pokrewnych celach w odniesieniu do wolności religijnej’ (FL 10)”.

Biorąc pod uwagę powyższą filozofię i cele działania PARL, w pięcioletniej kadencji Sekretariat Spraw Publicznych i Wolności Religijnej realizował następujące zadania:

– udział w spotkaniach z przedstawicielami władz publicznych,

– udział w międzywyznaniowych nabożeństwach i spotkaniach kurtuazyjnych o tym samym charakterze,

– utrzymywanie kurtuazyjnych kontaktów z duchownymi innych wyznań,

– utrzymywanie kontaktów z pozarządowymi organizacjami zajmującymi się propagowaniem idei praw człowieka,

– interweniowanie w przypadkach ograniczania i naruszania wolności religijnej,

– monitorowanie prasy, internetu oraz działań władz publicznych pod względem zamieszczania w nich treści godzących w wolność religijną.

Sekretariat Szkoły Sobotniej

Sekretariat koncentrował się na następujących sprawach:

– Szkolenie nauczycieli szkoły sobotniej za pomocą nowoczesnych metod pedagogicznych; opracowanie i zamieszczenie na stronie adwent.pl materiałów szkoleniowych i instruktażowych dla nauczycieli szkoły sobotniej.

– Przygotowywanie dla nauczycieli szkoły sobotniej (na podstawie Adventist Mission) cotygodniowych konspektów lekcji oraz kwartalnych tekstów czytanek do apeli ewangelizacyjnych.

– Organizowanie i przeprowadzanie ogólnopolskich spotkań kierowników i nauczycieli szkoły sobotniej przy współudziale przedstawiciela TED M. Hamiltona w Wiśle (DP 2010), Toruniu (DZ 2011) i Łodzi (DW 2013).

– Współpraca z Wydawnictwem „Znaki Czasu” przy opracowywaniu i wydawaniu kwartalnika LEKCJE BIBLIJNE.

– Kontynuowanie procesu mobilizacji zborów do tworzenia i rozwoju małych grup/klas według wskazówek Biblii, a także praktycznych rad zawartych w pismach Ellen G. White.

Sekretariat Szafarstwa

W minionych latach działalność tego sekretariatu realizowana była w pięciu zasadniczych kierunkach:

– Produkcja filmów we współpracy z Ośrodkiem Radiowo-Telewizyjnym „Głos Nadziei”. Przygotowano polskie wersje filmów opracowanych przez Generalną Konferencję: „Dary Nieba” i „Szafarstwo – prawdziwe historie”.

– Przygotowanie Dnia Szafarstwa. Z tej okazji zebrano w pięciu latach łącznie 96.250 zł. Zarząd Kościoła przekazał tę kwotę na następujące cele: namiot kampowy, ewangelizacja w internecie i trzykrotnie na działalność Pathfindersów.

– Seminaria z szafarstwa w zborach. Łącznie przeprowadzono 35 seminariów w zborach trzech diecezji.

– Szkolenia oraz inna działalność.

Sekretariat Wydawnictw

Sekretariat koordynował i pomagał w realizacji ogólnopolskiego programu Misyjna Książka Roku. W latach 2008–2012 ukazały się poniższe tytuły jako Książki Roku:

 1. On przychodzi – znaki nadziei (nakład 175 tys. egz.)
 2. Obiecująca przyszłość (nakład 70 tys. egz.)
 3. Wielki bój (nakład 50 tys. egz.)

Dyrektor sekretariatu redagował rubrykę „Kolporter-ewangelista” dla Głosu Adwentu. Wspierał również pracę pokolporterską w diecezjach poprzez pomoc trzem (wyznaczonym przez PSZR) ewangelistom w założeniu i prowadzeniu grup domowych.

Polskie Stowarzyszenie „Zdrowa Rodzina”

Minionych pięć lat nie było łatwym okresem dla działalności wydawniczej w naszym kraju. Wydawnictwo Znaki Czasu także borykało się z wieloma trudnościami, dalej jednak opracowuje i drukuje literaturę, która może być dobrym materiałem do rozpowszechniania przez kolporterów-ewangelistów zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu „Zdrowa Rodzina”.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku stowarzyszenie liczyło 31 ewangelistów-kolporterów działających w trzech diecezjach. Ich służba jest coraz trudniejsza, ponieważ coraz trudniej jest sprzedawać książki. Oprócz podstawowej działalności sprzedaży i rozpowszechniania literatury ewangeliści misyjni współdziałali w następujących projektach ewangelizacyjnych:

– Realizacja projektów Misyjnej Książki Roku: On przychodzi – znaki nadziei, Obiecująca przyszłośćoraz Wielki bój.

– Inicjowanie i realizacja wystaw Expo-Zdrowie w połączeniu ze sprzedażą i rozpowszechnianiem literatury.

– Rozpowszechnianie gazetowego wydania Znaków Czasu.

– Organizowanie misyjnych spływów kajakowych połączonych z rozpowszechnianiem literatury.

– Współpraca z Grupą Misyjną Trzej Aniołowie w organizacji obozów i szkoleń dla wyznawców.

Stowarzyszenie Kaznodziejskie

Kierownictwo Stowarzyszenia Kaznodziejskiego organizowało każdego roku Konferencje Starszych Zborów i Pastorów. Prawie zawsze uczestniczyli w nich przedstawiciele Generalnej Konferencji lub Wydziału Transeuropejskiego. W mijającym pięcioleciu uczestniczyliśmy w Europejskiej Konferencji Pastorów, która odbyła się w sierpniu 2012 roku.

W okresie sprawozdawczym wydawano kwartalnik dla starszych zborów
i pastorów współfinansowany przez Diecezje. Materiał do tej publikacji, pochodzący z angielskiego kwartalnika Elder’s Digest, jest bardzo przydatny dla starszych zborów, pastorów i innych urzędników w zborach.

Stowarzyszenie w porozumieniu z Wydawnictwem „Znaki Czasu” wydało następujące książki do samokształcenia pastorów i dla wyznawców: Pozytywny kościół w negatywnym świecie,Apokaliptyczna wizja i unieczynnienie adwentyzmu, Ożyw nas ponownie, 40 dni, które zmienią Twoje życie, Prawdziwe ożywienie (rozdziały tej książki są publikowane w Głosie Adwentu).

Instytucje kościelne

a)  ADRA Polska

Jak czytamy w sprawozdaniu dyrektora ADRA Polska: „Zgodnie z zaleceniami ADRA International Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce utworzył poprzez Chrześcijańską Służbę Charytatywną Fundację Adventist Development and Relief Agency Polska (ADRA Polska). ChSCh na ten cel przekazało kwotę 30 000 zł tytułem utworzenia funduszu założycielskiego”.

ADRA Polska realizowała kilka projektów pomocy: na Haiti, w Ruandzie, Pakistanie i na Ukrainie. Działalność ta mogła być realizowana dzięki wsparciu grantowemu z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W ciągu 4 lat działalności organizacja udzieliła pomocy dla ponad 35 000 osób na kwotę 437 000 złotych.

Działalność charytatywna jest jedną z istotnych agend misji Kościoła. Wierzymy, że działalność ta będzie się rozwijać.

b)  Chrześcijańska Służba Charytatywna

Chrześcijańska Służba Charytatywna jest kościelną organizacją charytatywną, która od 16 lat wypełnia Chrystusową posługę niesienia pomocy ludziom w potrzebie. Kierunki działań tej organizacji są następujące: pomoc osobom ubogim, pomoc zdrowotna, pomoc dzieciom i młodzieży, pomoc osobom z niepełnosprawnością, pomoc seniorom, pomoc rodzinie.

W ciągu 5 lat organizacja udzieliła pomocy ponad 270 000 osób o wartości blisko 30 milionów złotych.

Optymizmem napawa fakt, że po bardzo trudnym okresie, jaki przeżywała ChSCh w poprzedniej kadencji, obecnie nastąpił ogromny rozwój. Jest to wynik efektywnego zarządzania tą instytucją, zaangażowania całego zespołu pracowników i wolontariuszy, a nade wszystko Bożego błogosławieństwa.

c)   Dom Opieki „Samarytanin”

W sprawozdaniu dyrektora Domu Opieki „Samarytanin” czytamy: „Kolejne pięciolecie działalności opiekuńczej Domu Opieki ‘Samarytanin’ było czasem kontynuacji dynamicznego rozwoju naszego ośrodka, co wymuszone było między innymi wzrostem każdego roku ilości osób przybywających do ośrodka, a będących w ciężkich stanach zdrowia. Sytuacja taka podyktowana jest nie tylko starzeniem się społeczeństwa, ale przede wszystkim względami ekonomicznymi, jakimi kierują się władze samorządowe przy podejmowaniu decyzji kierujących do domów pomocy społecznej”. Obecnie w Domu Opieki przebywa 89 pensjonariuszy. Opiekę nad mieszkańcami sprawuje fachowa i wyspecjalizowana kadra w liczbie 51 pracowników.

Oprócz działalności pomocowej obejmującej służbę osobom w podeszłym wieku realizowano również szereg projektów pomocowych służących społeczności Podbeskidzia. Były to następujące projekty: Chrześcijański Telefon Zaufania, wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, codzienne i nieodpłatne wydawanie posiłków dla osób bezdomnych, współpraca ze świetlicami środowiskowymi w Bielsku-Białej, nieodpłatne wydawanie odzieży dla osób ubogich, współpraca z Klubem Zdrowia przy zborze w Bielsku-Białej.

Dom Opieki prowadził również szeroko zakrojoną działalność inwestycyjno-modernizacyjną, dostosowując obiekty ośrodka do wymogów europejskich.

Warto odnotować również działalność szkoleniową, społeczną i ewangelizacyjną Domu Opieki „Samarytanin”. W ostatnich pięciu latach „Samarytanin” stanowił bazę szkoleniową dla studentów 6 szkół i uczelni wyższych. Praktyki pobierało w tym okresie około 800 studentów.

d)  Korespondencyjna Szkoła Biblijna i Szkoła Lepszego Życia

Obie Szkoły oferują obecnie 16 kursów, w których bierze udział ponad 4700 studentów. W okresie sprawozdawczym wydano następujące nowe kursy: Daniel, Apokalipsa, Śladami apostoła Pawła, Seminarium z księgi Daniela i Apokalipsy, Zwycięstwo Miłości, Doświadczając Radości (dwa ostatnie kursy dostępne wyłącznie przez internet).

Działalność Szkół połączona z działalnością Filii oraz Klubów Zdrowia przyniosła dobre efekty w postaci nawróconych osób zawierających przymierze z Panem oraz licznych osób poszukujących kontaktu z Kościołem, a także zaangażowania się członków zboru w aktywność misyjną.

e)  Ośrodek Radiowo-Telewizyjny „Głos Nadziei”

Ośrodek Radiowo-Telewizyjny „Głos Nadziei” realizuje swą misję poprzez wielopłaszczyznową aktywność w obszarze mediów i komunikacji społecznej. Są to audycje w Polskim Radiu, audycje w ramach rozgłośni Adventist World Radio, radio internetowe, telewizja internetowa Głos Nadziei, a ostatnio telewizja Hope Channel Polska.

Ośrodek w miarę możliwości czasowych wykonuje również produkcje DVD. Z wyprodukowanych tytułów należy wymienić chociaż te najważniejsze: Prorocze natchnienie (film dokumentalny o Ellen White), Doświadczając radości (seria czterdziestu dwóch filmów misyjnych), Klasyczne wartości(jedenastoodcinkowa seria refleksyjnych filmów w konwencji kina niemego), Bądź aktywny(piętnastoodcinkowy serial promujący aktywność fizyczną) oraz znakomity film dokumentalny pt.Adwentyści. W najbliższym czasie ukaże się 20-odcinkowa seria Śladami apostoła Pawła oraz seria 10 odcinków z wykładami m.in. pastora Marka Finleya.

Dynamiczny rozwój Ośrodka w ostatnim pięcioleciu jest tym bardziej zdumiewający, iż instytucja ta zatrudnia tylko 4 pracowników etatowych. Funkcję dyrektora Ośrodka wolontaryjnie pełni piszący te słowa.

f)    Wydawnictwo „Znaki Czasu”

W mijającym okresie sprawozdawczym Wydawnictwo „Znaki Czasu” wydawało periodyki o charakterze edukacyjno-ewangelizacyjnym: Znaki Czasu, Głos Adwentu, Przewodnik dla Kaznodziejów Zborowych, Lekcje Biblijne oraz podręczniki do katechezy młodzieży, a także wiele książek dla potrzeb zborów, kolporterów i polskiego społeczeństwa.

Wspólnie ze Stowarzyszeniem „Zdrowa Rodzina”, Sekretariatem Ewangelizacji przy Zarządzie Kościoła oraz ze zborami Wydawnictwo realizowało w tym samym okresie następujące projekty:miesięcznik „Znaki Czasu” dla VIP-ów, miesięcznik „Znaki Czasu” dla bibliotek, miesięcznik „Znaki Czasu” dla wydawców, Książka „Życie Jezusa” dla duchownych.

Wydawnictwo współuczestniczyło też w projektach realizowanych w ramach Misyjnej Książki Roku:On przychodzi. Znaki nadziei,Obiecująca przyszłość i Wielki bój.

g)  Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna

We wstępnym słowie sprawozdania rektora uczelni czytamy: „Mijająca kadencja była dla szkoły kadencją pomyślną. W trakcie jej trwania udało się zrealizować niemal wszystkie wyznaczone zadania naukowe, dydaktyczne, administracyjne i należące do sfery duchowości, a także podnieść i utrzymać płynność finansową. Jednocześnie okazała się niezwykle złożona, co wynikało nie tylko z zaistnienia wielu skomplikowanych wydarzeń, które do tej pory nie miały swojego precedensu w historii uczelni, ale i z faktu, że w jej trakcie kierownictwo szkoły sprawowało kolejno trzech rektorów: Bernard Koziróg, Daniel Duda i Anna Słonecka-Polok”.

Był to trudny okres ze względu na pojawiające się oskarżenia o plagiaty wykładowców, które częściowo się potwierdziły. Kierownictwo Uczelni, w tym Rada Szkoły, musiało podejmować trudne decyzje, które nie zawsze były właściwie rozumiane i akceptowane. Odpowiednie gremia podejmujące decyzje dyscyplinarne nie mogły upublicznić wszystkich faktów, które były im znane, ponieważ nie są powołane do publicznego roztrząsania kwestii wewnętrznych.

W okresie sprawozdawczym Uczelnię ukończyło 4318 osób, uzyskując licencjat. Choć w ostatnich latach uczelnie w Polsce odczuwają niż demograficzny sprzed wielu lat, co skutkuje spadkiem liczby studentów również w naszej Szkole, to jednak wciąż wpływy z czesnego pokrywają wszystkie wydatki.

h)  Instytucje współpracujące

Fundacja „Źródła Życia”

W minionej kadencji kontynuowano owocną współpracę z Fundacją Źródła Życia, która wspiera Kościół na polu wydawniczym i prozdrowotnym, organizując m.in. wiele Programów Rewitalizacji i Edukacji Zdrowotnej Newstart.

Adwentystyczne Stowarzyszenie Inicjatyw

W połowie okresu sprawozdawczego powstała organizacja Adwentystyczne Stowarzyszenie Inicjatyw, ściśle współpracująca z Kościołem przy realizacji różnych programów ewangelizacyjnych, m.in. w ramach działalności Pionierów Misji Globalnej, Grupy Misyjnej Trzej Aniołowie oraz finansując obozy misyjne.

NADZIEJA.PL i nadzieja.tv

Przez część okresu sprawozdawczego kontynuowano współpracę z NADZIEJA.PL Sp. z o.o. i nadzieja.tv, ostatnio przy organizacji pierwszej w Polsce internetowej ewangelizacji na żywo w ramach LIFEconnect.

Zakończenie i podziękowania

Na ile udało się nam spojrzeć na misję nowymi oczyma, aby dostosować sposób przekazu ewangelii do zmieniającego się świata? Wciąż patrzymy tradycyjnie na sposoby przekazywania dobrej nowiny ludziom, wśród których żyjemy. Czy w naszych zborach znajdujemy pasję i troskę o tych, którzy żyją bez Chrystusa? Czy nasze nabożeństwa są pełne uwielbienia dla naszego Stwórcy i Zbawiciela? Czy są pełne mocy w zwiastowanym Bożym Słowie oraz pełne miłości, entuzjazmu i akceptacji dla tych, którzy w nich uczestniczą? Czy pastorzy i starsi zborów stwarzają atmosferę modlitwy, aby wszystkie plany i działalność Kościoła były realizowane w perspektywie wieczności i całkowitej zależności od Bożej woli?

Przemyślmy te zagadnienia jeszcze raz bardzo poważnie, bo czasu pozostało nam niewiele. Wieczność nadchodzi, a tak wiele jest do zrobienia w naszych rodzinach, zborach, w całym Kościele oraz w otaczającym nas świecie. Czy jesteśmy chętni być w pełni Jego uczniami, sługami w Jego Kościele i Jego przyjaciółmi?

Jeszcze raz dziękuje Bogu Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu za łaskę, jaką nas obdarzył w tym minionym okresie, za trudności, zmagania, drogi wyjścia i nadzieję, że to, co najlepsze, ciągle jest jeszcze przed nami.

Małżonce Annie i synowi Piotrowi za wsparcie, modlitwy i zrozumienie w tej pełnej wyzwań służbie.

Współpracownikom z Wydziału Transeuropejskiego za wizję, wsparcie doradcze oraz finansowe, za prawdziwe braterstwo w służbie dla Pana i ludzi.

Wyznawcom za trwanie przy Bogu, za wierność w czynieniu Jego woli.

Starszym Zborów, Pastorom i Ewangelistom za trud służby duszpastersko-ewangelizacyjnej oraz za pasienie Trzody Pańskiej.

Najbliższym Współpracownikom, Członkom Zarządu Kościoła, Dyrektorom Instytucji oraz Przewodniczącym Diecezji za wsparcie i współpracę w realizowaniu misji Kościoła.

Wszystkim Członkom Rady Kościoła za ofiarną, pełną poświęcenia i oddania wolontaryjną służbę na rzecz Kościoła. Za wielkie serce i wyczucie w podejmowaniu trudnych decyzji i w patrzeniu z nadzieją w przyszłość.

„Tak mówi Pan: Niech się nie chlubi mędrzec swoją mądrością i niech się nie chlubi mocarz swoją mocą, niech się nie chlubi bogacz swoim bogactwem! Lecz kto chce się chlubić, niech się chlubi tym, że jest rozumny i wie o mnie, iż Ja, Pan, czynię miłosierdzie, prawo i sprawiedliwość na ziemi, gdyż w nich mam upodobanie – mówi Pan”. (Jer. 9,22-23)

Paweł Lazar